Ii

Röy­tän sata­ma käyt­töön jo hei­nä­kuus­sa

Ran­ta­poh­ja Iin Röy­tän sata­man raken­nus­työt ovat eden­neet aika­tau­lus­sa. Uudet lai­tu­rit kul­je­te­taan maan­teit­se Mar­tin­nie­meen täl­lä vii­kol­la. Sata­man on tavoit­tee­na olla käy­tös­sä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Aree­na nousee Val­ta­rin kou­lun vie­reen

Iina Lou­kusa Rebek­ka Rös­si Ii Val­ta­rin kou­lul­le on tulos­sa aree­na, jon­ka raken­nus­työt on jo aloi­tet­tu. Aja­tus aree­nas­ta sai alkun­sa jo.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Lap­set teki­vät Iis­sä tai­det­ta muun­ta­ja­kaap­pei­hin

Tui­ja Jär­­ve­­lä-Uusi­­ta­­lo Iin tai­de­kou­lu­lai­set ovat maa­lan­neet tai­det­ta kah­teen muun­ta­ja­kaap­piin ilos­tut­ta­maan nelos­tien ohi­kul­ki­joi­ta. Värik­käät kuvat ovat syn­ty­neet van­hus­ten tari­noi­den poh­jal­ta. Iin.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausIiläis­yri­tyk­sen joh­ta­ja pal­kit­tiin par­haa­na pomo­na

Ran­ta­poh­ja Elä­ke­va­kuu­tus­yh­tiö Ete­ra pal­kit­si Poh­­jois-Suo­­men par­haa­na pomo­na iiläis­yri­tyk­sen Poh­jan­Te­ko Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­jan Joo­na Öster­ber­gin. Ete­ran Ilmian­na paras pomo -kil­pai­lus­sa kuka tahan­sa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin Valin­ta­ta­los­ta tulee K-mar­ket

Rit­va Piri Ruo­ka­kes­kon han­kit­tua Suo­men Lähi­kaup­pa Oy:n omis­tuk­seen­sa vel­voit­ti Kil­­pai­­lu- ja Kulut­ta­ja­vi­ras­to KKV Ruo­ka­kes­kon myy­mään osan alu­eel­li­sis­ta Suo­men Lähi­kau­pan myy­mä­löis­tä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hilk­ka Kal­lio­rin­ne Iin val­tuus­toon

Tui­ja Jär­­ve­­lä-Uusi­­ta­­lo Iin kun­nan­val­tuus­ton vii­mei­sen pai­kan saa sit­ten­kin vasem­mis­to­lii­ton Hilk­ka Kal­lio­rin­ne. Iin kun­nan kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­ta vah­vis­ti vii­me kes­ki­vii­kon kokouk­ses­saan vir­heel­li­ses­ti pai­kan.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kesä­mek­ko ylle ja koh­ti saa­ri­lo­maa

Lee­na Taka­luo­ma, Ii Pää­siäi­sen aikaan lam­po­lois­sa ele­tään uuden elä­män ja tule­van kesän tun­nel­mis­sa. Uuhet on val­mis­tet­tu meneil­lään ole­vaan karit­soin­tiin kerit­se­mäl­lä ne.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Pää­siäis­vael­luk­sel­la pää­siäi­sen tapah­tu­mat tutuk­si

Tui­ja Jär­­ve­­lä-Uusi­­ta­­lo, Ii Iin seu­ra­kun­ta jär­jes­ti jo perin­tei­sen pää­siäis­vael­luk­sen tiis­tai­na ja kes­ki­viik­ko­na. Tiis­tai­päi­vän per­­he- ja päi­vä­ker­ho­lais­ten ja per­hei­den pää­siäis­vael­lus koko­si kym­me­niä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus