Pesä­pal­lo ja suo­ma­lai­nen kou­lu tutuk­si — kii­na­lais­ryh­mä vie­rai­li Yli-Iis­sä

Kiinalaisryhmä koostui 8. ja 9.-luokkalaisista oppilaista. Pihan kiikut innostivat oppilaita kokeilemaan.

Nel­jä oulu­lais­ta kou­lua on sol­mi­nut Sis­ter School -ystä­vyys­kou­luso­pi­muk­set nel­jän kii­na­lai­sen kou­lun kans­sa. Yksi näis­tä kou­luis­ta on Yli-Iin kou­lu, jos­sa vii­me vii­kol­la päi­vän viet­ti­vät Laa­ni­lan kou­lun kii­na­lais­vie­raat. Ohjel­mas­sa oli Yli-Iin kou­luun tutus­tu­mis­ta, pesä­pal­lon pelaa­mis­ta sekä vie­rai­lu Kie­rik­ki­kes­kuk­ses­sa. Oulu-Hangz­hou pro­jek­tis­sa teh­dään yhteis­työ­tä myös bis­nek­sen ja mat­kai­lun puo­lel­la, mut­ta kii­na­lai­set halusi­vat, että pro­jek­tis­sa men­nään kou­lu­tusyh­teis­työ edel­lä, ker­too Yli-Iin…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus