Toi­mit­ta­jal­ta: Pit­kä itku soi­jas­ta

Vii­me vii­kot Suo­mi on tun­tu­nut jau­ha­van vain ja ainoas­taan puo­lus­tus­voi­mien siir­ty­mi­ses­tä kah­teen lihat­to­maan ate­ri­aan vii­kos­sa. Asias­ta nous­sut haloo ei kui­ten­kaan ker­ro mis­tään muus­ta kuin sii­tä, kuin­ka poli­ti­soi­tu­nut aihe ruo­ka oikeas­ti on.

Ensin paha maku tuli suu­hun Face­book-kom­men­toi­jil­la, jot­kut jopa har­kit­si­vat val­tion­pal­ve­luk­sen suo­rit­ta­mat­ta jät­tä­mis­tä kas­vis­ruo­an vuok­si. Kir­sik­ka­na kakun pääl­le itkuun soi­jas­ta liit­tyi puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Nii­nis­tö, ei tie­tä­mät­tö­myyt­tään vaan poliit­ti­sia pis­tei­tä kalas­tel­len.

Tois­tai­sek­si aina­kaan omii­ni kor­vii­ni ei ole kan­tau­tu­nut tie­toa yhdes­tä­kään varus­mie­hes­tä, joka oli­si valit­ta­nut Lei­jo­na Cate­rin­gin uusis­ta ruo­ka­lis­tois­ta. Ja mik­si oli­si? Kun tutus­tuu varus­kun­ta­ra­vin­to­loi­den kulu­van vii­kon menyy­hyn, pitää lihat­to­mia ate­rioi­ta etsiä ihan suu­ren­nus­la­sin kans­sa.

Het­ken etsin­nän jäl­keen ne löy­ty­vät: tiis­tai­na lou­naal­la on pinaat­tio­hu­kai­sia ja tors­tai­na päi­väl­li­sek­si feta­juus­to­pas­taa. Lihat­to­mat ate­riat ovat naa­mioi­tu­neet parem­min kuin suo­ma­lai­nen sis­si iki­met­sään. Tuon arki­sempia kas­vis­ruo­kia on vai­kea kek­siä.

Ei tar­vit­se men­nä kau­as his­to­rias­sa, kun liha oli har­vi­nai­nen vie­ras lau­ta­sil­lam­me. Näin lop­pu­ke­säs­tä se aja­tus tun­tuu has­sul­ta, jos kat­soo gril­li­tuot­tei­na mai­nos­tet­ta­vien liha­bok­sien XXXXL-annos­ko­ko­ja. Ravin­nol­la on kokoa, mut­ta entä se koos­tu­mus?

Itse olen kas­va­nut aja­tuk­seen, että ilmai­sek­si tar­jo­tus­ta ruu­as­ta ei kan­na­ta valit­taa ja jos se ei kel­paa, ollaan tyh­jin vat­soin. Har­va tus­kin jak­saa paas­to­ta kurk­kusa­laa­teis­sa.

Jos kas­vis­ruo­ka on vie­lä mör­kö, voin suo­si­tel­la vaik­ka­pa koti­mai­siin kau­ra- tai här­kä­pa­pu­val­mis­tei­siin tutus­tu­mis­ta. Ne mene­vät hel­pos­ti täy­des­tä läpi van­nou­tu­neim­mal­ta­kin lihan­syö­jäl­tä. Tai sit­ten voit syö­dä vaik­ka pinaat­ti­lät­ty­jä. Aja­tel­la, kas­vis­ruo­ka on koko ajan pii­lo­tel­lut jää­kaa­peis­sam­me.

Mir­ko Sii­ka­luo­ma
mirko.siikaluoma(at)rantapohja.fi