Ravin­to­la Navet­ta sul­ki ovensa

Navetta toimi Haukiputaan keskustassa Kirkkotien varrella.

Ravin­to­la Navet­ta Hau­ki­pu­taal­la sul­ki oven­sa 28. elo­kuu­ta, jol­loin toi­min­ta lop­pui. Kevääl­lä 2017 ravin­to­lay­rit­tä­jä­nä pai­kas­sa aloit­ta­nut Suvi Sil­ta­la ker­too, että ravin­to­lan sul­ke­mi­nen oli surul­li­nen asia.

– Halusin uute­na yrit­tä­jä­nä tart­tua haas­tee­seen ris­ke­jä pel­kää­mät­tä, rak­kau­des­ta hyvän ruo­an val­mis­ta­mi­seen ja koti­ky­lää­ni. Halusin, että Navet­ta voi­si pal­vel­la asiak­kai­taan edel­leen. Toi­von tie­ten­kin, että myös tule­vai­suu­des­sa näin olisi.

Sil­ta­lan mukaan  aika ravin­to­loit­si­ja­na oli opet­ta­vai­nen ylä- ja ala­mä­ki­neen. Työ ja iha­nien asiak­kai­den pal­ve­le­mi­nen oli aivan sydä­men asia.

– Kii­tos kuu­luu myös työn­te­ki­jöil­le, ilman hei­tä koko paik­kaa ei oli­si ollut, lisää Siltala.

Nyt täl­lä het­kel­lä Suvi Sil­ta­la kes­kit­tyy tär­keim­pään teh­tä­vään­sä, huh­ti­kuus­sa syn­ty­neen tyt­tö­vau­van hoi­ta­mi­seen. Omien tule­vai­suu­den suun­ni­tel­mien tai Navet­ta-ravin­to­lan jat­kon suh­teen hän ei täs­sä vai­hees­sa osaa ker­toa tarkemmin.

Ravin­to­la-Navet­ta, enti­nen Sär­ky­neen Pyö­rän Kar­ja­ti­la, toi­mi Hau­ki­pu­taal­la kol­me vuo­si­kym­men­tä. Ravin­to­la on teh­ty van­haan navettarakennukseen.