Har­ras­te- ja hyvin­voin­ti­mes­sut onnis­tui yli odo­tus­ten Jäälissä

Leena ja Emma Isokangas kiersivät täyttä messutilaa iloisin mielin. Messut onnistuivat järjestäjien mukaan yli odotusten ja kävijöitä oli illan aikana kaikkiaan noin 450.

Lai­va­kan­kaan kou­lu täyt­tyi iloi­sis­ta vie­rais­ta ja reip­pais­ta vapaa­eh­tois­toi­mi­jois­ta, kun kou­lul­la jär­jes­tet­tiin ensim­mäis­tä ker­taa har­ras­te- ja hyvinvointimessut.

Aiem­min lii­kun­ta- ja lau­ta­pe­li-ilta­na toteu­tet­tu tapah­tu­ma on tänä vuon­na laa­jen­tu­nut ja otta­nut mukaan eri­lai­sia hyvin­voin­tiin ja har­ras­tuk­siin kes­kit­ty­nei­tä yhdis­tyk­siä, jär­jes­tö­jä ja yri­tyk­siä esit­te­le­mään toimintaansa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus