Koti­maan­mat­kai­lu tavaksi

Koti­maa on kesän sana. Koti­maa on tul­lut monel­le entis­tä tutum­mak­si, kun loma­suun­ni­tel­mat meni­vät uusik­si koro­nan takia. Koti­mai­sia pal­ve­lui­ta tukeak­seen liik­keel­le ovat läh­te­neet monet sel­lai­set­kin, jot­ka eivät taval­li­ses­ti kum­mem­min mat­kai­le. Sosi­aa­li­ses­sa medias­sa ällis­tel­lään päi­vit­täin oman maan kau­nii­ta seutuja.

Mat­kai­lu tuo tänä kesä­nä ter­ve­tul­lei­ta euro­ja monel­le yrit­tä­jäl­le. Mat­kai­lu­yrit­tä­jien lisäk­si se on näky­nyt myös muun muas­sa ret­kei­ly­tar­vi­ke­kau­pas­sa. Satuin kuu­le­maan sivus­ta paris­sa­kin kau­pas­sa, kuin­ka myy­jä antoi ensi­ker­ta­lai­sil­le neu­vo­ja ret­kei­lyyn. Asun­to­vau­nut ovat käy­neet kau­pak­si ja sosi­aa­li­ses­sa medias­sa on huu­del­tu lai­naan telttoja.

Har­mit­ta­vas­ti kai­kis­sa koh­teis­sa ei ole osat­tu varau­tua lisään­ty­nee­seen kysyn­tään. Itsel­lä­kin jäi loman aika­na muu­ta­ma ravin­to­la­ruo­kai­lu väliin, kun tis­kil­lä ker­rot­tiin, että ruu­an val­mis­tu­mis­ta saa odo­tel­la pit­kään. Ei halut­ta­nut myös­kään istah­taa täy­teen ahdet­tui­hin ruokapaikkoihin.

Osa nor­maa­lis­ti avoin­na olleis­ta kesä­koh­teis­ta ei avan­nut epä­var­mas­sa tilan­tees­sa ovi­aan täl­le kesäl­le ollen­kaan. Jois­sain pai­kois­sa yri­te­tään ilmei­ses­ti huo­non kevään jäl­keen sel­viy­tyä mah­dol­li­sim­man vähäl­lä hen­ki­lö­kun­nal­la. Onpa tosin kuu­lu­nut niin­kin päin, ettei työ­voi­maa ole ollut tar­jol­la kes­kel­lä kesää ilmen­nei­siin tar­pei­siin. Ilmei­ses­ti hen­ki­lö­kun­ta­va­jeen takia on saa­tet­tu tin­kiä sii­voa­mi­ses­ta. Täl­lais­ta ker­toi myös tut­ta­va­ni, joka oli jou­tu­nut reis­sul­laan odot­ta­maan pit­kään etu­kä­teen vara­tun huo­neen sii­voa­mis­ta. Kevät lisä­si kär­si­väl­li­syyt­täm­me, joten tänä kesä­nä jak­sam­me odotella.