“Linusii­nil­la” nuor­ten luo

Nuorisotyöntekijät tunnistaa nuorisotyöntekijäliiveistä ja autosta. Linusiinin edessä nuorisotyötekijät Timo Tolonen ja Sanna Pentti.

Hau­ki­pu­taal­la ja Kel­los­sa alkoi Liik­ku­va nuo­ri­so­työ -kokei­lu huh­ti­kuun alus­sa. Kysees­sä on autol­la pai­kas­ta toi­seen liik­ku­vat nuo­ri­so­työn­te­ki­jät, jot­ka halua­vat tavoit­taa nuo­ria pai­kois­sa, jois­sa he kokoon­tu­vat. Kul­ku­neu­vo on ris­tit­ty Linusii­nik­si.

– Lii­kum­me nuor­ten suo­si­mis­sa pai­kois­sa kes­ki­viik­koi­sin kel­lo 17–20. Menem­me jut­te­le­maan ja mei­dän luok­se voi tul­la. Muka­na meil­lä on autos­sa kah­via ja pele­jä, ker­too nuo­ri­so-ohjaa­ja Timo Tolo­nen.

Linusii­ni on ollut lii­ken­tees­sä jo kol­me­na kes­ki­viik­ko­na. Timo Tolo­sen mukaan kylil­lä on ollut aika rau­hal­lis­ta, mut­ta toki nuo­ria on tavoi­tet­tu esi­mer­kik­si kou­lu­jen ja kaup­po­jen lähei­syy­des­tä — pai­kois­ta, jois­sa ker­ro­taan aika ajoin olleen levo­ton­ta ja häi­riöi­tä.

Ongel­mia on ollut myös Hau­ki­pu­taan kir­jas­tos­sa. Nuo­ri­so­työn­te­ki­jät ovat käy­neet jutut­ta­mas­sa kaup­po­jen ja kir­jas­ton hen­ki­lö­kun­taa. Mie­tit­ty on myös nuor­ten kans­sa yhtei­sis­tä sään­nöis­tä. Hau­ki­pu­taal­la suo­sit­tu nuor­ten kokoon­tu­mis­paik­ka on myös K-mar­ke­tin vie­rei­nen puis­to.

Yhte­nä pon­ti­me­na liik­ku­van nuo­ri­soau­ton kokei­luun oli Kel­lon asu­kas­tu­van tilo­jen sul­keu­tu­mi­nen sisäil­maon­gel­mien takia ja nuo­ri­so­toi­min­nan päät­ty­mi­nen siel­lä kevät­tal­vel­la. Kou­luil­ta ja kylil­tä on nii­ni­kään tul­lut pyyn­tö­jä nuor­ten ilta­toi­min­nan jär­jes­tä­mi­seen.

– Kos­ka alue on laa­ja, on mah­do­ton­ta jär­jes­tää joka kyläl­le toi­min­taa, mut­ta liik­ku­va nuorisotila/auto on yksi mah­dol­li­suus koh­da­ta nuo­ria, sanoo Timo Tolo­nen.

Linusii­ni on työ­pa­jal­ta lai­nas­sa ole­va paket­ti­au­to, joka on lii­ken­tees­sä kes­ki­viik­koi­sin tou­ko­kuun lop­puun saak­ka. Lii­ken­tees­sä ollaan vie­lä lau­an­tai­na kou­lun päät­tä­jäis­vii­kon­lop­pu­na. Koke­muk­set toi­min­nas­ta kerä­tään poh­jak­si toi­min­nan kehit­tä­mi­seen. Poh­dit­ta­va­na on aika­tau­lu­tus, pysäh­ty­mis­pai­kat ja toi­min­nan sisäl­tö. Esi­mer­kik­si vuo­ro­vii­koit­tain voi­tai­siin pysäh­ty­mis­pai­koik­si sopia alu­eet Kello/Kiviniemi ja Asema/Martinniemi.

 

Linusii­nin voi myös kut­sua

Nuo­ret voi­vat myös toi­voa ja tila­ta Linusii­nin halua­miin­sa paik­koi­hin. Ins­ta­gra­miin on teh­ty tili, mitä kaut­ta saa yhtey­den (https://www.instagram.com/haukipudas.linusiini/?hl=fi). Face­boo­kis­ta löy­tyy tie­toa sivul­ta: Hau­ki­pu­taan nuok­ka­rit.

Hau­ki­pu­taan nuo­ri­so­ti­lat on Jatu­lis­sa. Toi­min­taa on maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin.

Syk­syn osal­ta ei ole vie­lä teh­ty pää­tök­siä jat­kuu­ko Linusii­nin toi­min­ta.

Koko Oulun kau­pun­gin alu­eel­le on tulos­sa kesäl­lä saman tyyp­pis­tä liik­ku­vaa nuo­ri­so­työ­tä. Kesän nuor­ten tapah­tu­mis­ta on juu­ri ilmes­ty­nyt tapah­tu­ma­ka­len­te­ri, joka löy­tyy osoit­tees­ta: https://www.ouka.fi/oulu/nuoret/fiilis