Hau­ki­pu­taan ja Kel­lon yhtei­nen asu­ka­sil­ta

Oulun kau­pun­ki kut­suu kaik­ki Hau­ki­pu­taan ja Kel­lon pal­ve­lu­kes­kit­ty­mien alu­eel­la toi­mi­vat eri alo­jen yhdis­tyk­set, lii­kun­ta­seu­rat ja toi­min­ta­ryh­mät kool­le kes­kus­te­le­maan alu­eel­la vuon­na 2020 jär­jes­tet­tä­vis­tä tapah­tu­mis­ta ja mata­lan kyn­nyk­sen toi­min­nas­ta. Alu­een asu­ka­sil­ta jär­jes­te­tään tiis­tai­na 3.9. kel­lo 17 alkaen Län­si­tuu­len kou­lul­la (Län­si­ku­ja 2).

Kes­kus­te­lun tar­koi­tuk­se­na on tutus­tut­taa toi­mi­joi­ta toi­siin­sa, löy­tää yhteis­työ­mah­dol­li­suuk­sia ja aut­taa vält­tä­mään pääl­lek­käi­syyk­siä toi­min­nan jär­jes­tä­mi­ses­sä sekä tuo­da esiin kau­pun­gin jär­jes­töil­le tar­joa­mia avus­tuk­sia.

Yhdis­tyk­sen, seu­ran tai ryh­män edus­ta­jan, joka tilai­suu­teen osal­lis­tuu, oli­si hyvä olla tie­toi­nen sii­tä, mil­lai­sia tapah­tu­mia ja toi­min­taa toi­mi­ja yleen­sä jär­jes­tää tai on suun­ni­tel­lut ensi vuon­na jär­jes­tä­vän­sä.

Asu­ka­sil­lat ovat kai­kil­le kun­ta­lai­sil­le avoi­mia. Tilai­suu­des­sa on kah­vi­tar­joi­lu.