Edus­kun­ta­vaa­lit 2023: Kam­pan­ja käyn­tiin musii­kin tahtiin

Lauri Nikula on toista kertaa ehdolla eduskuntaan. Vaalikampanjointi käynnistyi viime viikolla Aleksinkulmassa.Lauri Nikula on toista kertaa ehdolla eduskuntaan. Vaalikampanjointi käynnistyi viime viikolla Aleksinkulmassa.

Kii­min­ki­läi­sil­le ja oulu­lai­sil­le tut­tu polii­si ja kun­nal­lis­po­lii­tik­ko Lau­ri Niku­la käyn­nis­ti edus­kun­ta­vaa­li­kam­pan­jan­sa vii­me kes­ki­viik­ko­na Oulun Alek­sin­kul­mas­sa. Tilai­suus veti tuvan täy­teen väkeä, vaik­ka Niku­laa itse­ään oli­kin jän­nit­tä­nyt, saa­puu­ko kan­sa paikalle.

– Iki­nä ei osaa olla var­ma, että kuin­ka pal­jon ihmi­siä saa­puu. Tämä väki­mää­rä näyt­tää kui­ten­kin oikein hyväl­tä, tote­si Niku­la ennen illan ohjel­man alkua.

Vaik­ka Niku­lan vaa­lis­tart­ti jär­jes­tet­tiin Oulun kes­kus­tas­sa, näkyi tilai­suu­des­sa myös kii­min­ki­läis­tä väriä. Illan musiik­ki­viih­tees­tä nimit­täin vas­ta­si Kii­min­gis­tä kotoi­sin ole­va muusik­ko ja enti­nen kan­san­edus­ta­ja Mik­ko Ala­ta­lo, joka tie­tys­ti esit­ti osa­na ohjel­maa myös Kiiminkijoki-kappaleensa.

Tilai­suu­den aika­na saa­tiin kuul­la myös puheen­vuo­ro­ja useil­ta puhu­ja­vie­rail­ta. Puheen­vuo­ro­ja piti­vät muun muas­sa enti­nen pää­mi­nis­te­ri Juha Sipi­lä sekä Oulun kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja ja ex-kan­san­edus­ta­ja Mir­ja Veh­ka­pe­rä. Yllä­tys­oh­jel­ma­nu­me­ro­na Niku­lan tilai­suu­teen kut­su­mat kau­pun­gin­val­tuu­te­tut Jar­mo Hus­so (kok.) ja Mart­ti Kor­ho­nen (vas.) esit­ti­vät duet­to­na musiik­kia kita­ran ja sak­so­fo­nin säestyksellä.

Net­ti­po­lii­si­na työs­ken­te­le­vä Lau­ri Niku­la toi­mii täl­lä het­kel­lä Oulun kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu­na sekä Poh­jois-Poh­jan­maan alue­val­tuu­tet­tu­na. Hän on nyt tois­ta ker­taa ehdol­la kansanedustajaksi.

– Vuo­den 2019 edus­kun­ta­vaa­leis­sa edus­ta­jan paik­ka jäi hyvin pie­nes­tä kiin­ni. Menes­ty­mi­nen muis­sa vaa­leis­sa ja teh­tä­vät kun­ta- ja maa­kun­ta­po­li­tii­kas­sa ovat edel­leen kas­vat­ta­neet näl­kää, jon­ka juu­ri ja juu­ri sivuun men­nyt edus­ta­jan paik­ka minul­le jät­ti, Niku­la kertoo.

Tämän­ker­tai­set vaa­li­tee­man­sa Niku­la kiteyt­tää kol­meen – tur­val­li­suus, koti ja per­heet sekä vah­va ja kes­tä­vä Poh­joi­nen. Niku­la halu­aa puhua eten­kin arjen digi­tur­val­li­suu­den sekä las­ten ja nuor­ten tur­val­li­suu­den, hyvin­voin­nin ja kou­lu­rau­han puo­les­ta. Hän kokee tär­keäk­si myös Poh­joi­sen Suo­men elin­voi­mai­suu­den yllä­pi­tä­mi­sen ja edistämisen.

– Rei­lun vii­kon kulut­tua kam­pan­join­ti alkaa tosis­saan ja sen myö­tä myös reis­saa­mi­nen vaa­li­ta­pah­tu­mien peräs­sä. Äänes­tä­jiä keho­tan ehdot­to­mas­ti ole­maan liik­keel­lä, kysy­mään asiois­ta roh­keas­ti ja jopa haas­ta­maan ehdok­kai­ta. Näis­sä vaa­leis­sa teh­dään jäl­leen tule­vai­suu­den Suo­mea, Niku­la kiteyttää.