Vaki­tui­sen asu­mi­sen sal­li­va ase­ma­kaa­va­muu­tos ete­nee Virpiniemessä

Asemakaavamuutosta koskevat Virpiniemen, Kellonlahden ja Meriniemen korttelialueet on merkitty kartassa tummemmalla. Kuva: Oulun karttapalveluAsemakaavamuutosta koskevat Virpiniemen, Kellonlahden ja Meriniemen korttelialueet on merkitty kartassa tummemmalla. Kuva: Oulun karttapalvelu

Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta hyväk­syi 24.1. ase­ma­kaa­van muu­tos­luon­nok­sen, joka kos­kee tont­ti­ja­koa Vir­pi­nie­men, Meri­nie­men ja Kel­lon­lah­den alueil­la. Ase­ma­kaa­va­muu­tos sal­li­si pysy­vän asu­mi­sen mah­dol­li­suu­den aiem­min kysei­sis­sä kort­te­leis­sa loma-asun­to­ja var­ten kaa­voi­te­tuil­la ton­teil­la, joi­den omis­ta­jat tai vuo­kraa­jat ovat nyt hake­neet kaa­va­muu­tos­ta. Yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta hyväk­syi päi­vi­te­tyn ase­ma­kaa­van muu­tos­luon­nok­sen äänin 10–3.

Aino-Kai­sa Man­ni­nen (vihr.) esit­ti Vil­le Luo­to­lan (vas.) kan­nat­ta­ma­na, että yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta kes­keyt­tää kaa­voi­tuk­sen maan­käyt­tö- ja raken­nus­lain sekä kau­pun­ki­stra­te­gian vas­tai­se­na. Äänes­tyk­ses­sä esi­tys­tä kan­nat­ti Reet­ta Pirt­ti­kos­ki (vihr.).

Ase­ma­kaa­van muu­tos­luon­nok­sen hyväk­sy­mis­tä kan­nat­ti 10 jäsen­tä: Jani Tör­mi (ps.), Jor­ma Les­ke­lä (kesk.), Eeva-Maria Park­ki­nen (kesk.), Tui­ja Pata­na (kesk.), Mik­ko Meri­haa­ra (kok.), Atte Syvä­nie­mi (kok.), Pir­jo Bast­man (kok.), Anne­ma­ri Eno­jär­vi (ps.), Joni Meri­läi­nen (sd.) ja Suvi Rön­ty­nen (vas.).

Kol­me kaa­van hyväk­sy­mis­tä vas­tus­ta­nut­ta jäsen­tä jät­ti pää­tök­ses­tä eriä­vän mielipiteen.

Ase­ma­kaa­va­luon­nos lai­te­taan ylei­ses­ti näh­tä­vil­le. Lopul­li­ses­ti ase­ma­kaa­va­muu­tok­sen hyväk­syy val­tuus­to. Kaa­van on tavoit­tee­na val­mis­tua vuo­den 2023 aikana.

Ase­ma­kaa­va­luon­nos oli esil­lä vii­me vuo­den kevääl­lä, jol­loin sii­tä jätet­tiin kuusi muis­tu­tus­ta ja yksi lausun­to. Lau­ta­kun­ta hyväk­syi nyt kaa­voi­tuk­sen vas­ti­neet nii­hin. Mie­li­pi­tee­nä esi­tet­tiin muun muas­sa, että kaa­va­muu­tos on maa­kun­ta­kaa­van, yleis­kaa­van, maan­käyt­tö- ja raken­nus­lain sekä Oulun kau­pun­ki­stra­te­gian vas­tai­nen, aiheut­taa veron­mak­sa­jil­le kulu­ja eikä ole tasa-arvoi­suus­pe­ri­aat­teen mukai­nen. Kaa­voi­tuk­sen vas­tauk­sen ja lau­ta­kun­nan pää­tök­sen mukaan ase­ma­kaa­van muu­tos mah­dol­lis­taa pää­osil­taan yleis­kaa­van toteutumisen.

Pysy­vän asu­mi­sen mah­dol­li­suus on kaa­va­luon­nok­ses­sa osoi­tet­tu 152 loma-asu­mi­seen ja 7 mat­kai­lu­pal­ve­luun vara­tul­le ton­til­le. Kort­te­lia­lueil­la on kaik­ki­aan 200 tont­tia. Alue on pää­käyt­tö­tar­koi­tuk­sel­taan ase­ma­kaa­voi­tet­tu loma-asun­to­jen ja mat­kai­lun kort­te­leik­si, joil­la ole­vil­le ton­teil­le kaa­va­muu­tos­ta nyt hake­neil­la on jat­kos­sa mah­dol­li­suus pysy­vään asu­mi­seen. Kaa­va­muu­tok­ses­ta on pää­tet­ty periä 350 euron kiin­teä mak­su tont­tia koh­ti. Kau­pun­gil­le kaa­voi­tuk­ses­ta koi­tu­vik­si kus­tan­nuk­sik­si on jos­sain koh­taa arvioi­tu 90 000 euron kokonaissummaa.

Ase­ma­kaa­van muu­tos käyn­nis­tyi usei­den yksi­tyis­ten maa­no­mis­ta­jien aloit­tees­ta. Asia on ollut tape­til­la liki vuo­si­kym­me­nen ajan. Vuo­des­ta 2014 mai­straat­ti otti käyt­töön val­ta­kun­nal­li­sen menet­te­lyn, jos­sa se ei enää kir­jaa vaki­tuis­ta osoi­tet­ta vapaa-aja­na­sun­toi­hin. Osal­la ase­ma­kaa­van muu­to­sa­lu­een loma-asun­nois­ta asu­taan jo vaki­tui­ses­ti. Myyn­nin yhtey­des­sä uusi omis­ta­ja ei ole enää saa­nut vaki­tuis­ta osoi­tet­ta vapaa-ajanasuntoon.

Rat­kai­suk­si pit­kään hier­tä­nee­seen asi­aan tuli kau­pun­gin­val­tuus­ton 2020 teke­mä poliit­ti­nen pää­tös vai­heit­tai­sen ase­ma­kaa­va­muu­tok­sen teke­mi­ses­tä Vir­pi­nie­men, Meri­nie­men ja Kel­lon­lah­den asui­na­lu­eel­le, mikä mah­dol­lis­taa loma-asun­non käyt­tö­tar­koi­tuk­sen muu­tok­sen maa­no­mis­ta­jan tar­peen mukaan. Kau­pun­gin kaa­voi­tuk­ses­sa läh­det­tiin toteut­ta­maan pää­tös­tä ja tavoit­teen saa­vut­ta­mis­ta asemakaavamuutoksella.

Vii­mei­sim­mäs­sä val­mis­te­lus­sa teh­tiin joi­ta­kin muu­tok­sia tont­ti­ra­jauk­siin ja mää­räyk­siin. Koko kaa­va-alu­eel­le on lisät­ty muun muas­sa mer­kin­tä, joka sisäl­tää mää­räyk­siä raken­nus­ta­vas­ta, hule­ve­sien käsit­te­lys­tä sekä Meri­nie­men aluet­ta kos­ke­via meri­ve­si­tul­vaan ja maa­pe­rään liit­ty­viä rakentamisrajoituksia.

Kaa­va­muu­tok­sen myö­tä alu­een asu­kas­mää­rä voi­si nous­ta noin 600 hen­ki­löön. Ase­ma­kaa­van val­mis­te­lun yhtey­des­sä on myös arvioi­tu vai­ku­tuk­sia, joi­ta kaa­va aiheut­taa muun muas­sa yhdys­kun­ta­ra­ken­tee­seen, raken­ta­mi­seen, lii­ken­tee­seen, Vir­pi­nie­men mat­kai­lu- ja lii­kun­ta­pal­ve­lui­den kehittämiseen.

Alu­eel­ta mat­kaa Hau­ki­pu­taan kes­kuk­seen on7 ja Kel­lon kes­kuk­seen 4,5 kilo­met­riä. Lähim­mät jouk­ko­lii­ken­ne­rei­tin pysä­kit sijait­se­vat nel­jän kilo­met­rin päässä.