Edus­kun­ta­vaa­lit 2023: Jus­si Arpo­sen vaa­li­työ sai myrs­kyi­sän alun

Jääliläinen Jussi Arponen aloitti eduskuntavaalityönsä Jäälistä lauantaina. Hän aikoo kiertää vaalityön parissa koko laajan vaalipiirin aluleella, mutta uskoo Kiimingin ja Jäälin lisäksi ehtivänsä kampanjoimaan myös muualle Rantapohjan alueelle. (Kuva: Teea Tunturi)Jääliläinen Jussi Arponen aloitti eduskuntavaalityönsä Jäälistä lauantaina. Hän aikoo kiertää vaalityön parissa koko laajan vaalipiirin aluleella, mutta uskoo Kiimingin ja Jäälin lisäksi ehtivänsä kampanjoimaan myös muualle Rantapohjan alueelle. (Kuva: Teea Tunturi)

Edus­kun­ta­vaa­leis­sa ensi ker­taa ehdol­la ole­va jää­li­läi­nen Jus­si Arpo­nen aloit­ti vaa­li­kam­pan­jan­sa koti­kon­nuil­taan vii­me lau­an­tai­na. Tai­vaal­ta tuli lun­ta ja tuu­li oli kova, kun Arpo­nen poru­koi­neen pys­tyt­ti vaa­li­telt­taa Jää­lin ostos­kes­kuk­sen park­ki­pai­kal­le. Jää­lis­tä hän suun­ta­si vie­lä Kii­min­kiin jat­ka­maan vaalityötään.

Sääs­tä huo­li­mat­ta jää­li­läi­siä näyt­ti innos­ta­van oman pojan vaa­lis­tart­ti. Tel­tal­la riit­ti kävi­jöi­tä, vaa­li­tee­mat ja gril­li­mak­ka­ra kiinnostivat.

Arpo­nen läh­tee tavoit­te­le­maan edus­kun­ta­paik­kaa Lii­ke Nytin riveis­sä. Hän on puo­lu­een kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu sekä alue­val­tuu­tet­tu nyt ensim­mäis­tä kaut­taan. Lii­ke Nytil­lä on Oulun vaa­li­pii­ris­sä kaik­ki­aan yhdek­sän ehdokasta.

– Aloi­tan vaa­li­työn iloi­sin mie­lin koti­ky­läl­tä. Läh­den edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaak­si pala­val­la polt­teel­la, tee­moi­na­ni yrit­tä­jyys, koti­mai­suus ja ener­gia­ta­lous, Arpo­nen sanoo.

Hän odot­taa vaa­li­kier­tu­eel­ta ihmis­ten tapaa­mis­ta ja sitä, että pää­see kier­tä­mään vaa­li­pii­riä ja kuu­le­maan mie­li­pi­tei­tä, jot­ka ovat tär­kei­tä tie­tää alue­val­tuu­tet­tu­na­kin. Eri­tyi­ses­ti hän on kiin­nos­tu­nut kuu­le­maan pudas­jär­vis­ten ja tai­val­kos­kis­ten kom­ment­te­ja nyt, kun monet pal­ve­lut ovat siel­lä koke­neet leikkauksia.

– Jää­lin ja Kii­min­gin osal­ta tär­keäk­si asiak­si näen Kuusa­mon­tien neli­kais­tais­ta­mi­sen, jon­ka eteen pitäi­si teh­dä töi­tä. Han­ke on Oulun alu­een lisäk­si tär­keä myös koko koil­li­sel­le Suo­mel­le. Myös kak­soi­rai­de on elin­voi­ma­te­ki­jä, jon­ka näen tär­keä­nä Pohjois-Suomelle.

Arpo­nen on pie­ny­rit­tä­jä, joka toi­voo, että yrit­tä­jyy­des­tä teh­dään jat­kos­sa mie­len­kiin­tois­ta ja hou­kut­te­le­vaa, sil­lä yrit­tä­jyys ja uudet yri­tyk­set ovat paras ja toi­mi­vin tapa saa­da tuot­ta­via työ­paik­ko­ja sekä kas­vat­taa kan­san­ta­lout­ta. Arpo­nen näkee, että Suo­men on säi­ly­tet­tä­vä oma pää­tös­val­ta muun muas­sa met­sän­hoi­dos­taan ja maa­ta­lou­des­taan päätettäessä.

Per­hee­ni­sä­nä hän halu­aa olla raken­ta­mas­sa oma­va­rais­ta ja hyvin­voi­vaa maa­ta tule­vil­le sukupolville.

– Suo­men tulee saa­vut­taa oma­va­rai­suus säh­kön­tuo­tan­nos­sa. Tuu­li­voi­man osuut­ta voi­daan kas­vat­taa, mut­ta se tar­vit­see rin­nal­leen säh­kö­voi­maa. Ydin­voi­ma on puh­das ja teho­kas tapa tuot­taa säh­köä myös kovim­mil­la pak­ka­sel­le, Arpo­nen toteaa.

Hän ajat­te­lee, että säh­kö­verk­ko­jen myyn­ti oli vir­he, joka on edel­leen korvattavissa.

Lii­ke Nyt on libe­raa­li kes­kus­ta-oikeis­to­lai­nen puo­lue. Puo­lue perus­tet­tiin vuon­na 2018 poliit­ti­se­na liik­kee­nä. Vuon­na 2019 yhdis­tys rekis­te­röi­tyi puo­lu­eek­si. Puo­lu­een puheen­joh­ta­ja­na on toi­mi­nut sen alus­ta läh­tien Hjal­lis Har­ki­mo, joka on täl­lä het­kel­lä puo­lu­een ainoa kan­san­edus­ta­ja. Har­ki­mo on ker­to­nut, että Lii­ke Nyt tavoit­te­lee näis­sä vaa­leis­sa aina­kin kym­men­tä kan­san­edus­ta­jan paikkaa.