Kau­pun­ki jat­kaa Yli-Iin moni­toi­mi­ta­lon suun­nit­te­lua ilman sosi­aa­li- ja terveyspalveluita

Yli-Iihin on vii­meis­ten vuo­sien ajan suun­ni­tel­tu moni­toi­mi­ta­loa, joka oli­si kii­tel­lys­ti yhdis­tä­nyt lähes kaik­ki Yli-Iin alu­eel­la ole­vat pal­ve­lut tuot­ta­jaan kat­so­mat­ta. Taloon piti tul­la niin ikäih­mis­ten asu­mis- ja päi­vä­toi­min­ta­pal­ve­lu­ja, var­hais­kas­va­tuk­sen kuin kir­jas­ton­kin pal­ve­lui­ta, ja sen syner­giae­dut näh­tiin erit­täin toimivina.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Nenä maa­han ja nuus­kut­te­le­maan – Yli­kii­min­gin koi­ra­met­sä on avattu

Yli­kii­min­gin koi­ra­met­säs­tä löy­tyy rei­lut kol­me heh­taa­ria monen­lais­ta met­sää aidat­tu­na, iha­nia pol­ku­ja, nuo­tio­paik­ka pui­neen ja mak­ka­ra­tik­kui­neen, kom­pos­toi­va kui­va­käy­mä­lä, lelu­ja, kei­nu, vet­tä ja vesi­ku­pit koi­ril­le sekä koh­ta myös laavu. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jen­ni Räi­näl­le jäl­leen Botnia-ehdokkuus

Iis­tä läh­töi­sin ole­va toi­mit­ta­ja, kir­jai­li­ja ja tie­to­kir­jal­li­suu­den Fin­­lan­­dia-voit­­ta­­ja Jen­ni Räi­nä on ehdol­la Bot­­nia-pal­­kin­­non saa­jak­si romaa­nil­laan Suo muis­taa. Kir­ja ker­too Juhosta,.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausPer­he­ret­ki Rokualle

Län­si­tuu­len päi­vä­ko­din van­hem­pain­toi­mi­kun­ta teki kesäi­sen per­he­ret­ken Rokuan geo­park­kiin lau­an­tai­na 26.8. Ret­kel­le läh­det­tiin aamul­la klo 9.00. Innok­kaat per­heet tuli­vat­kin hyvis­sä ajoin lähtöpaikalle.Vau­va­uu­ti­sia

Anna ja Mikael Tur­ti­sel­le Iin Konin­tiel­le syn­tyi tyt­tö­vau­va 15.8.2023 koko per­heen ilok­si ja ihas­tel­ta­vak­si. Tyt­tä­ren mitat 2720g / 46,5cm.


Ala­ran­nal­la kokoon­nu­taan Ideatalakoisiin

Ala­ran­nan kyläyh­dis­tys Iis­sä on käyn­nis­tä­mäs­sä toi­min­taan­sa uudel­leen muu­ta­mien vuo­sien hil­jai­se­lon jäl­keen. Ala­ran­nan kou­lul­la 9.9. kel­lo 12 jär­jes­te­tään kai­kil­le kylä­läi­sil­le tar­koi­te­tut Ideatalakoot. 


Valot sam­mu­vat Iin vuodeosastolla

Syk­sy tuo muka­naan ikä­viä uuti­sia Iin ter­veys­kes­kuk­sel­le. Vuo­deo­sas­to lak­kau­te­taan, ja tilal­le teh­dään muu­tos­töin ns. inter­val­lio­sas­to. Osas­to ottaa lähia­lu­een yksin asu­via van­huk­sia 1–2 vii­kon jak­sol­le hoi­vaan, kun yksin koto­na sel­viy­ty­mi­ses­sä on havait­tu haas­tei­ta. Aja­tus kun­tou­tuk­ses­ta on jalo. Mie­tin, kuin­ka stres­saa­va­na iäkäs van­hus kokee siir­ron kotoa ”mel­kein van­hain­ko­tiin” ja takai­sin. Paluu kotiin vaa­tii opet­te­lun uudes­taan itse­näi­seen elä­mään. Ikä vähen­tää vää­jää­mät­tö­mäs­ti fyy­si­siä ja hen­ki­siä voimia. 

Kun Iin vuo­deo­sas­to lak­kau­te­taan, vuo­de­paik­kaa tar­vit­se­vat asiak­kaat jou­du­taan siir­tä­mään hoi­toon 100 — 200 km:n pää­hän. Pit­kä­ai­kai­ses­sa hoi­dos­sa voi­daan puhua evakk­ko­tai­pa­leis­ta. Sote-ohjei­den mukaan kaik­kia alu­een poti­lai­ta tulee koh­del­la tasa­ver­tai­ses­ti. Vuo­deo­sas­toil­la on jo nyt sanan­mu­kai­ses­ti haja­si­joi­tet­tui­na poti­lai­ta n. 160 km:n säteel­lä Oulus­ta! Kes­kus­te­lus­sa tk-lää­kä­ri tote­si: ”Mik­si minun pitäi­si men­nä yli 100km:n pää­hän vuo­deo­sas­tol­le saa­dak­se­ni hoi­toa? Jos tar­vit­sen esim. 8 mm pult­te­ja, en suos­tu aja­maan Pudas­jär­vel­le tai Tai­val­kos­kel­le rau­ta­kaup­paan, vaan ostan ne kotikunnasta!” 


Vas­ti­ne Lau­ri Niku­lan kir­joi­tuk­seen Ran­ta­poh­jas­sa 31.8.

Kes­kus­tan vaa­li­tap­pio edus­kun­ta­vaa­leis­sa oli raju Poh­jois-Poh­jan­maal­la. Ei aut­ta­nut Saa­ri­kon vie­rai­lut mus­tal­la Vol­vol­la maa­kun­nis­sa ker­to­mas­sa, miten hyvä rat­kai­su oli tur­ve­tuo­tan­non alas­ajo. Kovil­le tap­pio otti myös Lau­ri Niku­lal­la, joka pur­ki pahaa olo­aan Ran­ta­poh­jan 31.8.2023 kirjoituksessa.