Kau­pun­ki jat­kaa Yli-Iin moni­toi­mi­ta­lon suun­nit­te­lua ilman sosi­aa­li- ja terveyspalveluita

Yli-Iihin on vii­meis­ten vuo­sien ajan suun­ni­tel­tu moni­toi­mi­ta­loa, joka oli­si kii­tel­lys­ti yhdis­tä­nyt lähes kaik­ki Yli-Iin alu­eel­la ole­vat pal­ve­lut tuot­ta­jaan kat­so­mat­ta. Taloon piti tul­la niin ikäih­mis­ten asu­mis- ja päi­vä­toi­min­ta­pal­ve­lu­ja, var­hais­kas­va­tuk­sen kuin kir­jas­ton­kin pal­ve­lui­ta, ja sen syner­giae­dut näh­tiin erit­täin toimivina.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Nenä maa­han ja nuus­kut­te­le­maan – Yli­kii­min­gin koi­ra­met­sä on avattu

Yli­kii­min­gin koi­ra­met­säs­tä löy­tyy rei­lut kol­me heh­taa­ria monen­lais­ta met­sää aidat­tu­na, iha­nia pol­ku­ja, nuo­tio­paik­ka pui­neen ja mak­ka­ra­tik­kui­neen, kom­pos­toi­va kui­va­käy­mä­lä, lelu­ja, kei­nu, vet­tä ja vesi­ku­pit koi­ril­le sekä koh­ta myös laavu. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ilmat­ta­ren ihmei­tä tai­de­näyt­te­lys­sä Haukiputaalla

Hau­ki­pu­taan Tai­deyh­dis­tyk­sen nel­jään ele­ment­tiin, maa, vesi, tuli ja ilma liit­ty­väs­sä näyt­te­ly­sar­jas­sa, on vii­mei­se­nä tee­ma­na ilma. Niin­pä Hau­ki­pu­taan Jatu­lis­sa syys­kuun ajan ole­va näyt­te­ly on saa­nut luon­te­vas­ti nimek­seen Ilmat­ta­ren ihmeet. Nimi-idean takaa löy­tyy Eeva Hol­ma. Edel­li­nen näyt­te­ly tou­ko­kuus­sa Pate­nie­men Hon­ka­pir­til­lä oli kes­kit­ty­nyt maateemaan. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausElo­ku­va: Lähi­his­to­rian tra­ge­dia rak­kaus­ta­ri­nan näyttämönä

13. huh­ti­kuu­ta vuon­na 1976 tapah­tui Suo­men rau­han­ajan tuhoi­sin onnet­to­muus. Lapuan pat­ruu­na­teh­taal­la sat­tu­nut räjäh­dys vei 40 ihmi­sen hen­gen, haa­voit­taen yli kuut­ta­kym­men­tä. Moni per­he menet­ti äitin­sä, sil­lä kuol­leis­ta perä­ti 35 oli naisia. 

Tapaus jär­kyt­ti koko Suo­mea sii­nä mää­rin, että suu­ret hau­ta­jai­set tele­vi­sioi­tiin suo­ra­na ja jopa pre­si­dent­ti Kek­ko­nen otti osaa nii­hin. Kuvat viti­val­koi­sis­ta arkuis­ta ovat piir­ty­neet monen tuo­hon aikaan elä­neen mieleen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausJen­ni Räi­näl­le jäl­leen Botnia-ehdokkuus

Iis­tä läh­töi­sin ole­va toi­mit­ta­ja, kir­jai­li­ja ja tie­to­kir­jal­li­suu­den Fin­­lan­­dia-voit­­ta­­ja Jen­ni Räi­nä on ehdol­la Bot­­nia-pal­­kin­­non saa­jak­si romaa­nil­laan Suo muis­taa. Kir­ja ker­too Juhosta,.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausPer­he­ret­ki Rokualle

Län­si­tuu­len päi­vä­ko­din van­hem­pain­toi­mi­kun­ta teki kesäi­sen per­he­ret­ken Rokuan geo­park­kiin lau­an­tai­na 26.8. Ret­kel­le läh­det­tiin aamul­la klo 9.00. Innok­kaat per­heet tuli­vat­kin hyvis­sä ajoin lähtöpaikalle.