Teks­ta­rit 5.9: Kuka suo­je­li­si eläimiä?

Iin kun­ta on päät­tä­nyt raken­taa run­saas­ti lisää tuu­li- ja aurin­ko­voi­maa. Täten oli­si jär­ke­vää hyö­dyn­tää myös Kan­to­lan­tien ja Oja­ky­län merenrantakohteet.

Mie­tis­ke­li­jä

 

Hyvä, että rasis­mia läh­de­tään tor­ju­maan laa­jas­ti yhteis­tä tah­to­ti­laa etsien. Ihmi­sar­vo on tär­keä, mut­ta niin on myös eläin­ten. Kuka puo­lus­tai­si eläi­miä? Tur­kis­tar­haus on epäeet­tis­tä. Ihme­tyt­tää myös SDP:n mer­kit­tä­väl­le joh­to­pai­kal­le valit­tu puo­lue­sih­tee­ri, jol­la tuo­mioi­ta mm. eläin­rääk­käyk­ses­tä. Herät­tää­kö luottamusta?

Ihmet­te­li­jä

 

En ihmet­te­le, että ihmi­set kyl­läs­ty­vät poli­tiik­kaan. Hau­ku­taan toi­sia kil­van, kuka sit­ten onkin val­las­sa. Olem­me­ko äänes­tä­neet taas vää­rin? Esil­le tuo­daan “fak­to­ja”, jot­ka on nou­kit­tu tar­koi­tus­ha­kui­ses­ti irti asiayh­teyk­sis­tä aja­maan omia tar­koi­tus­pe­riä ja vallahalua.

Val­ta ja vastuu