Ala­ran­nal­la kokoon­nu­taan Ideatalakoisiin

Alarannan yksi "maamerkistä" on koulun vanha rakennus, joka on edelleen käytössä. Alarannan koulussa on 100 oppilasta. Uusi koulu valmistui 2021.Alarannan yksi "maamerkistä" on koulun vanha rakennus, joka on edelleen käytössä. Alarannan koulussa on 100 oppilasta. Uusi koulu valmistui 2021.

Ala­ran­nan kyläyh­dis­tys Iis­sä on käyn­nis­tä­mäs­sä toi­min­taan­sa uudel­leen muu­ta­mien vuo­sien hil­jai­se­lon jäl­keen. Ala­ran­nan kou­lul­la 9.9. kel­lo 12 jär­jes­te­tään kai­kil­le kylä­läi­sil­le tar­koi­te­tut Ideatalakoot.

Kesä­kuus­sa jär­jes­tet­tiin kyläil­ta, jos­sa oli pai­kal­la 49 asias­ta kiin­nos­tu­nut­ta hen­ki­löä. Vilk­kaa­na käy­nees­sä kes­kus­te­lus­sa pidet­tiin tar­peel­li­se­na elvyt­tää kyläyh­dis­tyk­sen toi­min­ta ja ideoi­tiin jo alus­ta­vas­ti, mitä kyläl­lä pitäi­si kehit­tää. Toi­min­nan käyn­nis­tä­mis­tä var­ten valit­tiin val­mis­te­le­va hal­li­tus, johon kuu­lu­vat Alpo Kais­to (pj.), Mika Jaa­ra, Mat­ti Kreus, Son­ja Kupa­ri, Mer­vi Iso­jär­vi sekä varal­la Päi­vi Paak­ka­ri ja Pirk­ko Kais­to.

Hal­li­tus on ensi töi­nään käyn­nis­tä­nyt yhteis­työ­tä Iin kun­nan kans­sa ja aloit­ta­nut tal­koo­toi­min­taa varo­jen kerää­mi­sek­si. Yhdis­tyk­sel­le on laa­dit­tu uudet net­ti- ja Face­book-sivut. Näky­vin­tä kui­ten­kin on ollut jo tänä kesä­nä aktii­vis­ten kylä­läis­ten käyn­nis­tä­mä lii­kun­ta­ker­ho­toi­min­ta, johon on osal­lis­tu­nut jo tähän men­nes­sä eri ikä­ryh­mis­sä yhteen­sä 80 inno­kas­ta har­ras­te­li­jaa. Ker­ho­toi­min­nan tavoit­tee­na ei ole kil­paur­hei­lu vaan kai­kil­le lap­sil­le ja nuo­ril­le avoin, mak­su­ton ja haus­ka lii­kun­ta, jota kui­ten­kin opas­te­taan asiantuntevasti.

Idea­ta­la­kois­sa tul­laan raot­ta­maan kylä­toi­min­nan perus­a­ja­tus­ta ja toi­min­ta­mal­le­ja. Pää­pai­no tal­kois­sa on ideoi­da pie­nis­sä ryh­mis­sä mitä tar­pei­ta eri ikäi­set ja eri elä­män­vai­heis­sa ole­vat kylä­läi­set halua­vat kyläyh­dis­tyk­sen osal­taan kehit­tä­vän. Hal­li­tus toi­voo saa­van­sa lisää toi­vei­ta ja ehdo­tuk­sia sekä nopeas­ti toteu­tet­ta­vis­sa ole­vis­ta että pit­kän aika­vä­lin työn vaa­ti­vis­ta toi­mis­ta. Idea­ta­la­koi­den tulok­sia tul­laan hyö­dyn­tä­mään laa­dit­taes­sa kyläyh­dis­tyk­sen toi­min­ta­suun­ni­tel­maa vuo­del­le 2024, mis­tä sit­ten lopuk­si pää­te­tään kyläyh­dis­tyk­sen vuo­si­ko­kouk­ses­sa tam­mi­kuus­sa 2024.