Vas­ti­ne Lau­ri Niku­lan kir­joi­tuk­seen Ran­ta­poh­jas­sa 31.8.

Kes­kus­tan vaa­li­tap­pio edus­kun­ta­vaa­leis­sa oli raju Poh­jois-Poh­jan­maal­la. Ei aut­ta­nut Saa­ri­kon vie­rai­lut mus­tal­la Vol­vol­la maa­kun­nis­sa ker­to­mas­sa, miten hyvä rat­kai­su oli tur­ve­tuo­tan­non alas­ajo. Kovil­le tap­pio otti myös Lau­ri Niku­lal­la, joka pur­ki pahaa olo­aan Ran­ta­poh­jan 31.8.2023 kirjoituksessa.

Kat­so­taan hiu­kan taak­se­päin, mis­tä tämä kaik­ki joh­tuu. Ek-vaa­lit mei­naa­vat men­nä pen­kin alle jo alku­met­reil­lä, kun kah­ta polii­sia ei samal­le lis­tal­le sopi­nut. Niin­pä Mer­ja Rasin­kan­gas siir­tyi Perus­suo­ma­lai­siin. Kes­kus­tan aset­ta­mal­la lis­tal­la oli kyl­lä sijaa kol­mel­le papil­le, useam­mal­le agro­lo­gil­le ja opettajalle.

Hätä oli niin suu­ri, että täy­tyi huu­taa apuun enti­nen Perus­suo­ma­lais­ten puheen­joh­ta­ja Timo Soi­ni, joka saa­pui­kin Rotu­aa­ril­le. Tämä­kään ei aut­ta­nut, vaan vaa­li­tap­pio oli Kes­kus­tal­le kova.

Kes­kus­tan lin­ja on puo­lus­taa lähi­kou­lu­ja koko maas­sa ja näin tulem­me toi­mi­maan myös Oulus­sa” tämän kir­joi­tuk­sen alle­kir­joit­ta­ja­na oli jouk­ko kes­kus­ta­lai­sia mukaan lukien Lau­ri Niku­la. Ydin­vies­ti oli se, että halua­vat suo­sia pie­nem­piä kou­lu­yk­si­köi­tä, luok­kia ja yhtei­söl­li­syyt­tä. Kou­lu­mat­ka ei saa kuor­mit­taa las­ta koh­tuut­to­mas­ti, jon­ka vuok­si kou­lun on olta­va lähellä.

Me kylä­kou­lu­jen puo­lus­ta­jat pidim­me tuo­ta vies­tiä hyvä­nä, jot­ta pie­nem­mät lähi­kou­lut sääs­tyi­si­vät. Eipä omaa ohje­nuo­raa nou­da­tet­tu­kaan, joten per­pe­ri kään­tyi ja vii­mei­set­kin hie­kan muruset tipah­te­li­vat val­tuus­to­sa­lin lat­tial­le. Oulus­ta lak­kau­tet­tiin nel­jä kylä­kou­lua Kes­kus­tan avustuksella.

Vaa­lien jäl­keen perus­suo­ma­lai­sia on arvos­tel­tu vies­ti­pal­ve­lu Twit­te­ris­sä, joka on nyky­ään X‑palvelu. Jos­pa annet­tai­siin hal­li­tuk­sel­le työ­rau­ha, jot­ta näh­dään, mihin uusi hal­li­tus pystyy.

Kun­ta­po­lii­tik­koi­na jätet­täi­siin val­ta­kun­nan poli­tiik­ka vähem­mäl­le ja kes­ki­tyt­täi­siin hoi­ta­maan oman alu­een asiat kuntoon!

Jan­ne Kos­ke­la, PS