Tosis­saan mut­ta pil­ke silmäkulmassa

Tois­sa lau­an­tai­na Hau­ki­pu­taan toril­la­kin ilah­dut­ta­nut Kel­­lo­­pe­­li-yhtye keik­kai­lee kuu­kausit­tain ja har­joit­te­lee tavoit­teel­li­ses­ti pil­ke sil­mä­kul­mas­sa. Yhtyee­seen kuu­lu­vat  Sal­la Hon­ka­nen, Jar­no Pyö­riä, Heikki.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Poh­jo­lan Voi­ma täyt­tää 80 vuot­ta, vesi­voi­ma­lai­tos­ten raken­nus­vai­hei­ta pohjoisessa

Poh­jo­lan Voi­ma Oyj viet­tää 80-vuo­tis­juh­li­aan tänä vuon­na. Se perus­tet­tiin sota-aika­na 13.7.1943. Poh­jo­lan Voi­man toi­min­ta on nyky­ään erit­täin laa­jaa ja moni­puo­lis­ta toi­min­taa. Täs­sä kes­ki­ty­tään lähin­nä Poh­jo­lan Voi­man toi­min­taan Ran­ta­poh­jan alu­eel­la sekä yhtiön toi­min­nan alku­vai­hei­siin. Jon­kin ver­ran sivu­taan myös nykytilannetta.


Ilmat­ta­ren ihmei­tä tai­de­näyt­te­lys­sä Haukiputaalla

Hau­ki­pu­taan Tai­deyh­dis­tyk­sen nel­jään ele­ment­tiin, maa, vesi, tuli ja ilma liit­ty­väs­sä näyt­te­ly­sar­jas­sa, on vii­mei­se­nä tee­ma­na ilma. Niin­pä Hau­ki­pu­taan Jatu­lis­sa syys­kuun ajan ole­va näyt­te­ly on saa­nut luon­te­vas­ti nimek­seen Ilmat­ta­ren ihmeet. Nimi-idean takaa löy­tyy Eeva Hol­ma. Edel­li­nen näyt­te­ly tou­ko­kuus­sa Pate­nie­men Hon­ka­pir­til­lä oli kes­kit­ty­nyt maateemaan. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausElo­ku­va: Lähi­his­to­rian tra­ge­dia rak­kaus­ta­ri­nan näyttämönä

13. huh­ti­kuu­ta vuon­na 1976 tapah­tui Suo­men rau­han­ajan tuhoi­sin onnet­to­muus. Lapuan pat­ruu­na­teh­taal­la sat­tu­nut räjäh­dys vei 40 ihmi­sen hen­gen, haa­voit­taen yli kuut­ta­kym­men­tä. Moni per­he menet­ti äitin­sä, sil­lä kuol­leis­ta perä­ti 35 oli naisia. 

Tapaus jär­kyt­ti koko Suo­mea sii­nä mää­rin, että suu­ret hau­ta­jai­set tele­vi­sioi­tiin suo­ra­na ja jopa pre­si­dent­ti Kek­ko­nen otti osaa nii­hin. Kuvat viti­val­koi­sis­ta arkuis­ta ovat piir­ty­neet monen tuo­hon aikaan elä­neen mieleen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausJen­ni Räi­näl­le jäl­leen Botnia-ehdokkuus

Iis­tä läh­töi­sin ole­va toi­mit­ta­ja, kir­jai­li­ja ja tie­to­kir­jal­li­suu­den Fin­­lan­­dia-voit­­ta­­ja Jen­ni Räi­nä on ehdol­la Bot­­nia-pal­­kin­­non saa­jak­si romaa­nil­laan Suo muis­taa. Kir­ja ker­too Juhosta,.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus