Per­he­ret­ki Rokualle

Länsituulen päiväkodin vanhempaintoimikunta sai nauttia perheretkellä Rokualla aurinkoisesta säästä. Kuva: Anne LukkarilaLänsituulen päiväkodin vanhempaintoimikunta sai nauttia perheretkellä Rokualla aurinkoisesta säästä. Kuva: Anne Lukkarila

Län­si­tuu­len päi­vä­ko­din van­hem­pain­toi­mi­kun­ta teki kesäi­sen per­he­ret­ken Rokuan geo­park­kiin lau­an­tai­na 26.8. Ret­kel­le läh­det­tiin aamul­la klo 9.00. Innok­kaat per­heet tuli­vat­kin hyvis­sä ajoin lähtöpaikalle.

Lin­ja-auto oli täyn­nä väkeä ja aluk­si käy­tiin läpi ret­ken ohjel­ma. Peril­lä Met­sä­mör­ri joh­dat­ti per­heet Har­jun­po­lul­le ret­kei­le­mään. Käve­ly­ret­ken jäl­keen saim­me naut­tia ret­kie­väis­tä lam­men ääres­sä ole­vas­sa kodassa.

Ennen läh­töä per­heet viet­ti­vät yhteis­tä aikaa Ahve­roi­sen ran­nas­sa leik­kien ja luon­nos­sa liik­kuen. Koti­mat­kal­le läh­dim­me klo 15.

Ret­ken toteu­tim­me Oulun kau­pun­gin yhteis­toi­min­nan apu­ra­han tur­vin. Myös Hau­ki­pu­taan asu­ka­syh­dis­tys sekä Man­ner­hei­min Las­ten­suo­je­lu­lii­ton Hau­ki­pu­taan pai­kal­li­syh­dis­tys osal­lis­tui­vat ret­ken tukemiseen.

Anne Luk­ka­ri­la

Var­hais­kas­va­tuk­sen opettaja