Valot sam­mu­vat Iin vuodeosastolla

Syk­sy tuo muka­naan ikä­viä uuti­sia Iin ter­veys­kes­kuk­sel­le. Vuo­deo­sas­to lak­kau­te­taan, ja tilal­le teh­dään muu­tos­töin ns. inter­val­lio­sas­to. Osas­to ottaa lähia­lu­een yksin asu­via van­huk­sia 1–2 vii­kon jak­sol­le hoi­vaan, kun yksin koto­na sel­viy­ty­mi­ses­sä on havait­tu haas­tei­ta. Aja­tus kun­tou­tuk­ses­ta on jalo. Mie­tin, kuin­ka stres­saa­va­na iäkäs van­hus kokee siir­ron kotoa ”mel­kein van­hain­ko­tiin” ja takai­sin. Paluu kotiin vaa­tii opet­te­lun uudes­taan itse­näi­seen elä­mään. Ikä vähen­tää vää­jää­mät­tö­mäs­ti fyy­si­siä ja hen­ki­siä voimia.

Kun Iin vuo­deo­sas­to lak­kau­te­taan, vuo­de­paik­kaa tar­vit­se­vat asiak­kaat jou­du­taan siir­tä­mään hoi­toon 100 — 200 km:n pää­hän. Pit­kä­ai­kai­ses­sa hoi­dos­sa voi­daan puhua evakk­ko­tai­pa­leis­ta. Sote-ohjei­den mukaan kaik­kia alu­een poti­lai­ta tulee koh­del­la tasa­ver­tai­ses­ti. Vuo­deo­sas­toil­la on jo nyt sanan­mu­kai­ses­ti haja­si­joi­tet­tui­na poti­lai­ta n. 160 km:n säteel­lä Oulus­ta! Kes­kus­te­lus­sa tk-lää­kä­ri tote­si: ”Mik­si minun pitäi­si men­nä yli 100km:n pää­hän vuo­deo­sas­tol­le saa­dak­se­ni hoi­toa? Jos tar­vit­sen esim. 8 mm pult­te­ja, en suos­tu aja­maan Pudas­jär­vel­le tai Tai­val­kos­kel­le rau­ta­kaup­paan, vaan ostan ne kotikunnasta!”

Maa­seu­tu-Suo­mes­sa van­hus­ten tilan­ne ei ole kehut­ta­va edes nor­maa­lis­sa arkie­lä­mäs­sä. Erit­täin ohut tur­va­verk­ko koos­tuu usein toi­sis­ta ikäih­mi­sis­tä. Nuo­rem­mat suku­lai­set ovat valu­neet ete­lään jo kau­an sit­ten. Sote-aluei­den stra­te­giat eivät ole kovin loo­gi­sia. Pal­ve­lu­verk­koa on kar­sit­tu koval­la kädel­lä, kos­ka tilas­tol­li­nen asu­kas­ti­heys las­kee. Pahus, väes­tö van­he­nee­kin nopeas­ti ja tar­vit­see lisää hoitopalveluja

“Koto­na on hyvä van­he­ta” ‑mant­ral­ta on kadon­nut uskot­ta­vuus. Koti­hoi­don työ­kuor­ma on jo nyt äärirajoilla.

Vaih­toeh­dot ovat vähis­sä. Jul­ki­set tue­tun pal­ve­lua­su­mi­sen ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­set hoi­to­pai­kat ovat täyn­nä, eikä haja-asu­tusa­lueil­la ole yksi­tyi­siä hoi­va­ko­ti­paik­ko­ja riit­tä­väs­ti tar­jol­la. Kan­nat­ta­vuus mää­rää hoi­va-alan yksi­tyis­ten inves­toin­tien sijoit­tu­mi­sen, ei kysyn­tä. Kau­pun­ki­kun­nat ime­vät maa­seu­dul­ta niin nuo­ret kuin vanhuksetkin.

Poh­de-alu­eel­la lak­kau­te­taan mui­ta­kin vuo­deo­sas­to­ja ja ter­veys­kes­kuk­sia toi­mia­la­ra­tio­na­li­soin­nin nimis­sä. Muu­tos­joh­ta­jien ohjei­ta toteu­te­taan. Lak­kau­tus­pää­tök­set teh­tiin tal­vel­la ja nii­den pyör­tä­mi­nen on epä­to­den­nä­köis­tä, kos­ka lii­an moni Poh­de-alu­een vir­ka­hen­ki­lö menet­täi­si kas­von­sa ja luot­ta­muk­sen­sa sote-alu­een hal­lin­non silmissä.

Iin kun­nas­ta ei ole har­mia sote­hal­lin­nol­le. Kun­nas­ta ei ole yhtään edus­ta­jaa sote-alu­een poliit­ti­ses­ti vali­tus­sa joh­dos­sa, ei edes alue­val­tuus­tos­sa. Maan hil­jai­set saa­vat tyy­tyä koh­ta­loon­sa, kos­ka ter­vey­den­huol­los­ta on teh­ty poliit­ti­nen peli itse­hal­lin­non nimissä.

Demo­kra­tia toi­mii, sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­to ei!

Vael­lus sote-vii­da­kos­sa pis­tää miet­ti­mään, kuin­ka kau­an tätä juu­ri aloi­tet­tua yli­hin­tais­ta ja komplek­sis­ta yhteis­kun­ta­ko­kei­lua jat­ke­taan ennen kuin on pak­ko teh­dä korjausliike.

Val­tio­neu­vos­to on totuu­den edes­sä: Niin Orpon hal­li­tus makaa, kuin Mari­nin hal­li­tus heil­le inter­val­li­pai­kat petasi.

Tur­val­lis­ta sote­syk­syä kaikille!

Jou­ko Häyrynen