Iiläi­nen ympä­ris­tö­su­ru saa kas­vot Oulu2026-ohjel­man myötä

Oulu2026 sai 62 uut­ta ohjel­ma­pro­jek­tia mukaan täy­den­tä­mään tule­vaa kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­vuot­taan. Avoi­mel­la haul­la haet­tiin kump­pa­nei­ta, jot­ka toteut­ta­vat laa­jo­ja, pidem­män val­mis­te­lu- ja toteu­tusa­jan vaa­ti­via pro­jek­te­ja. Pro­jek­tieh­do­tuk­sia tuli kaik­ki­aan lähes 300. Nyt valit­tu­jen lisäk­si kult­tuu­ri­pää­kau­pun­kioh­jel­maa kuu­luu jo ennes­tään noin 50 alus­ta saak­ka muka­na ollut­ta pro­jek­tia. Muka­na on toi­mi­joi­ta pait­si Oulus­ta myös muu­al­ta Suo­mes­ta sekä Euroopasta. 

Lue lisää


Kii­min­ki saa kau­an kai­va­tun kirpputorin

Tytär Jen­ni Pui­ra­va ja äiti Susan­ne Pui­ra­va avaa­vat Kii­min­kiin uuden Poro­ra­jal­la-nimi­sen yri­tyk­sen 10. kesä­kuu­ta. Kirp­pu­to­rin kaik­ki pöy­dät ovat jo vara­tut ava­jais­vii­kok­si, ja jonoa myyn­ti­pai­koil­le riit­tää pit­käk­si aikaa. 


Kep­pa­rei­ta ja sählyä

Ala­ky­län ja Tirin kylän kou­lu­jen oppi­laat viet­ti­vät ilois­ta ulkoi­lu­päi­vää kep­pa­ri­ki­san ja säh­ly­tur­nauk­sen paris­sa. Pie­nim­mät oppi­laat oli­vat Tirin­ky­läs­sä Kii­min­ki­joen ran­nal­la kep­pa­ri­ki­sois­sa ja isom­mat Tirin­ky­län kou­lul­la pelaa­mas­sa säh­lyä ulko­sal­la. Tur­nauk­ses­sa otte­li­vat kah­des­sa eri sar­jas­sa 3–4‑luokkalaiset ja 5–6‑luokkalaiset. Säh­lys­sä näh­tiin hie­no­jen yksi­lö­suo­ri­tus­ten lisäk­si lii­kun­nan iloa ja rie­mua. Tirin­ky­län yksi­kön 4. ja 6. luok­ka voit­ti­vat omat sarjansa. 


Yli­ky­län kou­lun pur­ka­mi­nen oli­si yleis­kaa­van vastainen

Kii­min­kiin laa­dit­tiin 200-luvun alus­sa oikeus­vai­kut­tei­nen yleis­kaa­va, jon­ka Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to hyväk­syi 18.4.2016 uuden Oulun yleis­kaa­va­na ja se on lain­voi­mai­nen. Kaa­va-alu­ee­seen kuu­luu myös Yli­ky­län alue. Kaa­vas­sa kou­lu on vah­vis­tet­tu PY-mer­kin­näl­lä (jul­kis­ten pal­ve­lui­den ja hal­lin­non alue) ja ympä­ril­tä on varat­tu yksi­tyi­sen maa­ta laa­jen­nusa­lu­eek­si, jol­loin kou­lua­lu­een koko on noin 3–4 hehtaaria.


Hyvin­voin­ti­kier­tu­eel­ta tie­toa, vink­ke­jä ja jumppaa

Jo kym­me­ni­sen vuot­ta sit­ten aloi­tet­tu Muis­ti­kah­vi­la-toi­min­ta on vuo­sien mit­taan muut­tu­nut usei­den eri jär­jes­tö­jen yhtei­sek­si Muis­ta hyvin­voin­ti­si ‑kier­tu­eek­si, jon­ka tämän­ke­väi­set vie­rai­lut suun­tau­tui­vat yhdek­säl­le Oulun seu­dun paik­ka­kun­nal­le aina Raa­hea ja Pyhä­jo­kea myöten.


Sii­mat kireik­si ja Kii­min­ki­jo­ki tutuksi

Hau­ki­pu­taan Ase­man kou­lun vii­des­luok­ka­lai­sil­la oli lois­ta­va kesäi­nen ja aurin­koi­nen kou­lu­päi­vä kau­niin koti-Kii­min­ki­joen var­rel­la vii­me kes­ki­viik­ko­na. Päi­vää Ase­ma­ky­läs­sä Sämp­pi­kos­kel­la Myl­ly­saa­ren laa­vun mai­se­mis­sa vie­tet­tiin val­ta­kun­nal­li­sen kalas­tus­päi­vän mer­keis­sä, joka oli kou­lun ohjel­mas­sa nyt tois­ta kertaa. 


Hau­ki­pu­taan Tam­men­leh­vän perin­ne­toi­mi­kun­ta perus­te­taan jat­ka­maan vete­raa­nien perinnetyötä

Sotiem­me vete­raa­nien rivien har­ven­tues­sa Rin­ta­ma­ma­ve­te­raa­nien liit­to ry, Rita­ma­ve­te­raa­nien Oulun pii­ri ry ja pai­kal­li­set rin­ta­ma­ve­te­raa­niyh­dis­tyk­set pure­taan vuo­den 2023 lop­puun men­nes­sä. Arvo­kas­ta ja tär­ke­ää vete­raa­nien perin­ne­työ­tä jat­ka­maan perus­te­taan pai­kal­li­sia Tam­men­leh­vän perinneyhdistyksiä. 


Päät­tä­jäl­tä: Muut­tu­vat oppimisympäristöt

Koi­vus­sa leh­det ovat hurah­ta­neet lähes täy­teen leh­teen, luon­to puh­ke­aa lois­toon­sa ja suvi­vir­si rai­kaa kou­luis­sa lop­pu­vii­kos­ta. Ansait­tu kesä­lo­ma alkaa siis ensi vii­kol­la oppi­lail­la ja opiskelijoilla.