Iiläi­nen ympä­ris­tö­su­ru saa kas­vot Oulu2026-ohjel­man myötä

Oulu2026 sai 62 uut­ta ohjel­ma­pro­jek­tia mukaan täy­den­tä­mään tule­vaa kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­vuot­taan. Avoi­mel­la haul­la haet­tiin kump­pa­nei­ta, jot­ka toteut­ta­vat laa­jo­ja, pidem­män val­mis­te­lu- ja toteu­tusa­jan vaa­ti­via pro­jek­te­ja. Pro­jek­tieh­do­tuk­sia tuli kaik­ki­aan lähes 300. Nyt valit­tu­jen lisäk­si kult­tuu­ri­pää­kau­pun­kioh­jel­maa kuu­luu jo ennes­tään noin 50 alus­ta saak­ka muka­na ollut­ta pro­jek­tia. Muka­na on toi­mi­joi­ta pait­si Oulus­ta myös muu­al­ta Suo­mes­ta sekä Euroopasta. 

Lue lisää


Kep­pa­rei­ta ja sählyä

Ala­ky­län ja Tirin kylän kou­lu­jen oppi­laat viet­ti­vät ilois­ta ulkoi­lu­päi­vää kep­pa­ri­ki­san ja säh­ly­tur­nauk­sen paris­sa. Pie­nim­mät oppi­laat oli­vat Tirin­ky­läs­sä Kii­min­ki­joen ran­nal­la kep­pa­ri­ki­sois­sa ja isom­mat Tirin­ky­län kou­lul­la pelaa­mas­sa säh­lyä ulko­sal­la. Tur­nauk­ses­sa otte­li­vat kah­des­sa eri sar­jas­sa 3–4‑luokkalaiset ja 5–6‑luokkalaiset. Säh­lys­sä näh­tiin hie­no­jen yksi­lö­suo­ri­tus­ten lisäk­si lii­kun­nan iloa ja rie­mua. Tirin­ky­län yksi­kön 4. ja 6. luok­ka voit­ti­vat omat sarjansa. 


Kii­min­ki saa kau­an kai­va­tun kirpputorin

Tytär Jen­ni Pui­ra­va ja äiti Susan­ne Pui­ra­va avaa­vat Kii­min­kiin uuden Poro­ra­jal­la-nimi­sen yri­tyk­sen 10. kesä­kuu­ta. Kirp­pu­to­rin kaik­ki pöy­dät ovat jo vara­tut ava­jais­vii­kok­si, ja jonoa myyn­ti­pai­koil­le riit­tää pit­käk­si aikaa. 


Sii­mat kireik­si ja Kii­min­ki­jo­ki tutuksi

Hau­ki­pu­taan Ase­man kou­lun vii­des­luok­ka­lai­sil­la oli lois­ta­va kesäi­nen ja aurin­koi­nen kou­lu­päi­vä kau­niin koti-Kii­min­ki­joen var­rel­la vii­me kes­ki­viik­ko­na. Päi­vää Ase­ma­ky­läs­sä Sämp­pi­kos­kel­la Myl­ly­saa­ren laa­vun mai­se­mis­sa vie­tet­tiin val­ta­kun­nal­li­sen kalas­tus­päi­vän mer­keis­sä, joka oli kou­lun ohjel­mas­sa nyt tois­ta kertaa. 


Hau­ki­pu­taan Tam­men­leh­vän perin­ne­toi­mi­kun­ta perus­te­taan jat­ka­maan vete­raa­nien perinnetyötä

Sotiem­me vete­raa­nien rivien har­ven­tues­sa Rin­ta­ma­ma­ve­te­raa­nien liit­to ry, Rita­ma­ve­te­raa­nien Oulun pii­ri ry ja pai­kal­li­set rin­ta­ma­ve­te­raa­niyh­dis­tyk­set pure­taan vuo­den 2023 lop­puun men­nes­sä. Arvo­kas­ta ja tär­ke­ää vete­raa­nien perin­ne­työ­tä jat­ka­maan perus­te­taan pai­kal­li­sia Tam­men­leh­vän perinneyhdistyksiä. 


Päät­tä­jäl­tä: Muut­tu­vat oppimisympäristöt

Koi­vus­sa leh­det ovat hurah­ta­neet lähes täy­teen leh­teen, luon­to puh­ke­aa lois­toon­sa ja suvi­vir­si rai­kaa kou­luis­sa lop­pu­vii­kos­ta. Ansait­tu kesä­lo­ma alkaa siis ensi vii­kol­la oppi­lail­la ja opiskelijoilla.


Teks­ta­rit

Nimim. Olha­van kou­lun puo­les­ta. Toi­sel­la paik­ka­kun­nal­la asu­nee­na ja enti­se­nä yliol­ha­va­lai­se­na olen sivus­ta seu­ran­nut kes­kus­te­lua kou­lun koh­ta­los­ta surul­li­se­na las­ten puo­les­ta. Että min­kä­lai­nen las­kuop­pi on Iin päät­tä­jil­lä, kun ei ymmär­re­tä, että Iin ahtais­ta kou­luis­ta voi­tai­siin kus­ka­ta lisää lap­sia Olha­van kou­luun eikä mat­ka ole kuin tois­ta­kym­men­tä kilo­met­riä, ei mene aikaa kovin kau­aa, sai­si Olha­van kou­lu olla toi­min­nas­sa ja lap­sil­le kui­ten­kin ter­ve sisäilmaltaan.


Vau­vo­ja

Jen­na ja Vil­le Paka­nen Iis­tä sai­vat 15.5. pojan, jon­ka mitat oli­vat 3 795 gram­maa ja 51 sent­tiä. Iso­ve­li Eemil on ylpeä uudes­ta perheenjäsenestä.