Iiläi­nen ympä­ris­tö­su­ru saa kas­vot Oulu2026-ohjel­man myötä

Oulun kulttuurisäätiön toimitusjohtaja Piia Rantala-Korhonen, Oulu2026:n ohjelmajohtaja Samu Forsblom ja KulttuuriKauppilan Jetta Huttunen uskovat, että kulttuuripääkaupunkivuosi tulee olemaan upea mahdollisuus paitsi Oulun alueelle myös koko pohjoiselle Suomelle. (Kuva: Teea Tunturi)Oulun kulttuurisäätiön toimitusjohtaja Piia Rantala-Korhonen, Oulu2026:n ohjelmajohtaja Samu Forsblom ja KulttuuriKauppilan Jetta Huttunen uskovat, että kulttuuripääkaupunkivuosi tulee olemaan upea mahdollisuus paitsi Oulun alueelle myös koko pohjoiselle Suomelle. (Kuva: Teea Tunturi)

Oulu2026 sai 62 uut­ta ohjel­ma­pro­jek­tia mukaan täy­den­tä­mään tule­vaa kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­vuot­taan. Avoi­mel­la haul­la haet­tiin kump­pa­nei­ta, jot­ka toteut­ta­vat laa­jo­ja, pidem­män val­mis­te­lu- ja toteu­tusa­jan vaa­ti­via pro­jek­te­ja. Pro­jek­tieh­do­tuk­sia tuli kaik­ki­aan lähes 300. Nyt valit­tu­jen lisäk­si kult­tuu­ri­pää­kau­pun­kioh­jel­maa kuu­luu jo ennes­tään noin 50 alus­ta saak­ka muka­na ollut­ta pro­jek­tia. Muka­na on toi­mi­joi­ta pait­si Oulus­ta myös muu­al­ta Suo­mes­ta sekä Euroopasta.

Oulu2026:n ohjel­ma­joh­ta­ja Samu Fors­blo­min mukaan ohjel­ma­ha­ku kar­tut­ti lois­ta­vas­ti jo mukaan valit­tua kulttuuriohjelmaa.

– Hake­mus­ten laa­dus­ta ker­too se, että lähes nel­jän­nes haki­jois­ta valit­tiin mukaan. Tie­tys­ti suu­rel­le jou­kol­le tulos on pet­ty­mys. Keho­tam­me kui­ten­kin seu­raa­maan tule­via ohjel­ma­ha­ku­ja ja mui­ta tapo­ja toteut­taa pro­jek­tit. Mah­dol­li­suuk­sia tulee vie­lä lisää.

Oulu2026-kult­tuu­rioh­jel­man seu­raa­va ohjel­ma­ha­ku, Me olem­me kult­tuu­ria, toteu­te­taan vuo­si­na 2024–2025. Se on tar­koi­tet­tu yhtei­söl­li­sil­le tapah­tu­mil­le ja yksit­täi­sil­le projekteille.

Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta voi­mak­kaim­min nyt jul­kais­tuis­sa pro­jek­teis­sa näkyy Ii, jos­ta mukaan valit­tiin Tai­de­kes­kus Kult­tuu­ri­Kaup­pi­lan resi­dens­si­ver­kos­to­pro­jek­ti, Ako­la Foru­min ajat­te­li­joi­ta kes­kus­te­le­maan kerää­vä pro­jek­ti sekä Sir­kus- ja teat­te­riyh­dis­tys Lumouk­sen Yli­tys-nimi­nen pro­jek­ti. Mui­ta suo­ra­nai­sia Ran­ta­poh­jan alu­eel­le sijoit­tu­via pro­jek­te­ja ei nyt vali­tuis­sa ole. Oulu2026:ssa alue on kui­ten­kin muka­na esi­mer­kik­si Kie­ri­kin myö­tä. Myös muun muas­sa hau­ki­pu­taa­lai­sel­la Juk­ka Taka­lol­la on Oulu2026:ssa mer­kit­tä­vä roo­li luo­va­na neuvonantajana.

Kult­tuu­ri­Kaup­pi­lan vas­taa­va tuot­ta­ja Jet­ta Hut­tu­nen ker­too, että valin­nan mer­ki­tys on val­ta­va pait­si heil­le itsel­leen, myös kai­kil­le alu­een kult­tu­rin tuottajille.

– Tämä poi­kii pal­jon kan­sain­vä­lis­tä näky­vyyt­tä ja uusia kon­tak­te­ja eri­tyi­ses­ti Euroo­pas­sa. Myös pai­kal­li­nen yhteis­työ eri toi­mi­joi­den kes­ken tulee lisään­ty­mään merkittävästi.

Kult­tuu­ri­Kaup­pi­la tuo kan­sain­vä­li­siä tai­tei­li­joi­ta toteut­ta­maan teok­sia kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­vuo­teen liit­tyen. Tavoit­tee­na on kult­tuu­ri-ilmas­to, jos­sa näh­dään ihmi­sen vai­ku­tuk­set ympä­ris­töön­sä, mut­ta myös mah­dol­li­suu­det rau­han­omai­seen eloon rinnakkain.

– Kan­ta­va kat­to­tee­ma tulee ole­maan ympä­ris­tö­su­ru. Tee­mal­la halu­taan tuo­da esil­le sitä, miten mai­se­mien muu­tos on ihmis­ten mie­lis­sä suru­na. Koko­nai­suus on laa­ja ja kan­sain­vä­li­nen, pitäen sisäl­lään esi­mer­kik­si sodan muo­vaa­mat ympä­ris­töt tai kylä­mai­se­man muut­tu­mi­sen vuo­si­kym­men­ten aika­na, Jet­ta Hut­tu­nen sanoo.

Teos­ha­ku Kult­tuu­ri­Kaup­pi­lan pro­jek­tiin alkaa jo vuon­na 2024 ja nii­tä ale­taan toteut­taa vuo­den 2025 aika­na. Mukaan pro­jek­tiin ote­taan myös Poh­jois-Poh­jan­maan mui­ta tai­tei­li­ja­re­si­dens­se­jä, jot­ka toteut­ta­vat omat ympä­ris­tö­tai­de­teok­sen­sa alu­eel­lan­sa sii­hen liittyen.

– Iihin näky­vin yksit­täi­nen teos tulee toden­nä­köi­ses­ti ympä­ris­tö­tai­de­puis­toon. Aja­tuk­se­na on, että se näkyi­si hyvin myös nelos­tiel­le, Hut­tu­nen kertoo.