Polii­si toi­voo nuo­ril­le tur­val­lis­ta päät­tä­jäis­vii­kon­lop­pua ilman päihteitä

Perus­kou­lun ja toi­sen asteen oppi­lai­tos­ten luku­vuo­si päät­tyy vii­kon­lop­pu­na. Polii­si toi­voo nuo­ril­le tur­val­lis­ta päät­tä­jäis­vii­kon­lop­pua ilman päih­tei­tä. Päih­teet eivät sovi alai­käi­sil­le. Huol­ta­jien on syy­tä kes­kus­tel­la nuo­ren kans­sa juh­li­mi­sen säännöistä.

– Keho­tam­me huol­ta­jia aset­ta­maan rajo­ja nuo­ril­le ja ker­to­maan heil­le, miten kesä­lo­man alkua on sopi­vaa juh­lia ja miten taas ei. Hei­tä kan­nat­taa varoit­taa päih­teis­tä ja muis­tut­taa hyvis­tä tavois­ta, neu­voo yli­ko­mi­sa­rio Arto Autio Oulun poliisilaitoksesta.

Polii­si tekee oman osuu­ten­sa juh­la­vii­kon­lo­pun tur­vaa­mi­sek­si: polii­si­par­tiot kier­tä­vät suo­sit­tu­ja kokoon­tu­mis­paik­ko­ja ja puut­tu­vat havait­se­miin­sa ongel­miin, kuten alko­ho­lin välit­tä­mi­seen, alai­käis­ten päih­ty­mi­seen, huu­mei­den tai mui­den lait­to­mien ainei­den käyt­tä­mi­seen sekä järjestyshäiriöihin.

– Sekä oman että mui­den tur­val­li­suu­den vuok­si oli­si hyvä, että nuo­ret uskal­tai­si­vat kiel­täy­tyä päih­tei­den käy­tös­tä, vaik­ka ryh­mä­pai­ne saat­taa­kin olla eri­tyi­sen suu­ri nyt päät­tä­jäis­vii­kon­lop­pu­na, toi­voo yli­ko­mi­sa­rio Autio.

Huu­mausai­nei­den ja huu­mausai­neik­si luo­ki­tel­ta­vien lääk­kei­den hal­lus­sa­pi­to on lail­la kiel­let­tyä, mut­ta sii­tä huo­li­mat­ta nii­den käyt­tö on yleis­ty­nyt nuor­ten juh­li­mi­ses­sa. Polii­si muis­tut­taa nii­den ole­van vaa­rak­si sekä fyy­si­sel­le että psyyk­ki­sel­le ter­vey­del­le, eri­tyi­ses­ti jos käyt­tä­jä on nuo­ri ja koke­ma­ton. Huu­mausai­neet ovat vaa­ral­li­sia myös nii­den arvaa­mat­to­muu­den vuoksi:

– Niis­sä saat­taa olla epä­puh­tauk­sia ja aine­so­sia, jot­ka teke­vät niis­tä eri­tyi­sen vaa­ral­li­sia. Huu­mausai­nee­na saa­te­taan myös myy­dä ainet­ta, joka onkin jotain aivan muu­ta kuin, mitä myy­jä ker­too sen ole­van, varoit­taa rikos­ko­mi­sa­rio Jar­mo Kati­la Oulun poliisilaitoksesta.

Eri­tyi­sen arvaa­mat­to­mia huu­mausai­nei­den vai­ku­tuk­set ovat sil­loin, kun nii­tä käyt­tää sekai­sin mui­den päih­tei­den ja lääk­kei­den kanssa.