Kii­min­ki saa kau­an kai­va­tun kirpputorin

Jenni ja Susanne Puirava ovat perheensä kanssa tehneet viime viikot ahkerasti töitä, jotta kaikki on valmiina Pororajalla-yrityksen avajaisia varten. (Kuva: Teea Tunturi)Jenni ja Susanne Puirava ovat perheensä kanssa tehneet viime viikot ahkerasti töitä, jotta kaikki on valmiina Pororajalla-yrityksen avajaisia varten. (Kuva: Teea Tunturi)

Tytär Jen­ni Pui­ra­va ja äiti Susan­ne Pui­ra­va avaa­vat Kii­min­kiin uuden Poro­ra­jal­la-nimi­sen yri­tyk­sen 10. kesä­kuu­ta. Kirp­pu­to­rin kaik­ki pöy­dät ovat jo vara­tut ava­jais­vii­kok­si, ja jonoa myyn­ti­pai­koil­le riit­tää pit­käk­si aikaa.

– On tämä herät­tä­nyt todel­la pal­jon kiin­nos­tus­ta. Olen aivan innois­sa­ni, sanoo Jen­ni Puirava.

Äidil­lä ja tyt­tä­rel­lä on jo pit­kään ollut suun­nit­teil­la kirp­pik­sen perus­ta­mi­nen Kii­min­kiin, mut­ta sopi­vien tilo­jen etsi­mi­nen otti aikan­sa. Kevät­tal­vel­la Nää­tä­mön­tiel­tä löy­tyi sopi­va hal­li, jon­ka nai­set vuo­kra­si­vat, ja sitä he ovat nyt kun­nos­ta­neet tar­pei­siin­sa sopivaksi.

– Kaik­ki on teh­ty kier­rä­tys­a­ja­tus mie­les­sä. Olem­me hank­ki­neet kalus­tei­ta ja lau­taa kier­rä­tyk­ses­tä. Uut­ta ei ole juu­ri­kaan tar­vin­nut ostaa, Susan­ne Pui­ra­va sanoo.

Poro­ra­jal­la on sen avau­tues­sa rei­lut 70 kirp­pis­paik­kaa ja lisäk­si tila isom­mil­le myyn­ti­ta­va­roil­le, kuten huo­ne­ka­luil­le. Kirp­pu­to­ri­toi­min­nan lisäk­si Poro­ra­jal­la on myös sau­na­ti­lat sekä pie­ni kokous­ti­la vuo­krat­ta­vak­si eteen­päin. Myös kah­vio turi­na­tu­pi­neen yri­tyk­ses­tä löytyy.

– Jat­kos­sa suun­nit­te­lem­me tähän muun muas­sa mat­to­pe­su­lan vas­taan­ot­toa sekä mah­dol­li­ses­ti mie­he­ni yri­tyk­sen eli pien­ko­ne­kor­jaa­mon vas­taan­ot­to­pis­tet­tä. Myös joi­tain konei­ta, kuten teks­tii­li­pe­su­rei­ta aiom­me lait­taa vuo­kral­le, Susan­ne Pui­ra­va kertoo.

Nai­sil­la on mie­les­sä myös ison piha-alu­een tar­joa­mat mah­dol­li­suu­det tapah­tu­mien jär­jes­tä­mi­sek­si. Jo ava­jais­päi­väl­le he suun­nit­te­le­vat perä­kär­ry­kirp­pis­tä. Ava­jai­set alka­vat 10.6. kel­lo 10. Muu­toin kirp­pu­to­ri on avoin­na maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin kel­lo 10–18 ja lau­an­tai­sin kel­lo 10–16. Kirp­pu­to­ri­pöy­tien viik­ko­hin­ta on 30 euroa ja se sisäl­tää sii­vouk­sen. Pui­ra­vat toi­vo­vat, että asiak­kaat esit­tä­vät roh­keas­ti toi­vei­taan sii­tä, miten yri­tys­tä voi­si kehit­tää ja mil­lai­sia tapah­tu­mia siel­lä voi­si järjestää.

Susan­ne Pui­ra­val­la on taka­naan pit­kä ura hie­ron­ta-alan yrit­tä­jä­nä, ja näi­tä töi­tä hän aikoo yhä jat­kaa. Jen­ni Pui­ra­va val­mis­tui noin vuo­si sit­ten nuo­ri­so­työn alal­le, mut­ta ei ole löy­tä­nyt oman alan­sa töi­tä ja työl­lis­tää näin nyt itsen­sä. Yrit­tä­jä­su­vun kas­vat­tia ei hyp­py yrit­tä­jäk­si pelo­ta. Taus­ta­voi­mis­ta löy­tyy laa­jal­ti omaa per­het­tä, joka on ollut myös avuk­si tilo­jen kun­nos­ta­mi­ses­sa, ja jois­ta osaa näh­dään jat­kos­sa myös kirp­pu­to­rin tis­kin takana.