Päät­tä­jäl­tä: Muut­tu­vat oppimisympäristöt

Ris­to Päkkilä.

Koi­vus­sa leh­det ovat hurah­ta­neet lähes täy­teen leh­teen, luon­to puh­ke­aa lois­toon­sa ja suvi­vir­si rai­kaa kou­luis­sa lop­pu­vii­kos­ta. Ansait­tu kesä­lo­ma alkaa siis ensi vii­kol­la oppi­lail­la ja opiskelijoilla.

Monia oulu­lai­sia askar­rut­taa var­mas­ti käyn­nis­sä ole­va pal­ve­lu­verk­ko­kes­kus­te­lu eli kan­san kie­lel­lä ”kou­lu­verk­ko” ja sen tule­vat pää­tök­set. Tie­dän, että val­tuus­to­ryh­mät käy­vät kes­ke­nään neu­vot­te­lu­ja sii­tä, miten asias­sa voi­tai­siin ede­tä ja miten löy­det­täi­siin rat­kai­su, johon voi­tai­siin sitou­tua mah­dol­li­sim­man laa­jal­la rintamalla.

Toi­vot­ta­vas­ti val­tuus­to sai­si aikaan yksi­mie­li­sen pää­tök­sen asias­sa. Uskon että tilan­ne­ku­va tule­vai­suu­des­ta on kai­kil­la val­tuu­te­tuil­la tie­dos­sa ja tosi asia on, että las­ten mää­rä vähe­nee useil­la tuhan­sil­la tämän vuo­si­kym­men lop­puun men­nes­sä. Ei siis help­po rat­kai­su, sil­lä eihän meis­tä kukaan halua­si lopet­taa yhtään koulua.

Vaik­ka kes­kus­te­lun kes­kiös­sä on ollut Oulun pal­ve­lu­verk­ko, niin myös toi­sen asteen kou­lu­tuk­ses­sa poh­di­taan saman­ta­pai­sia asioi­ta kuin perus­kun­nan puo­lel­la. On vää­jää­mä­tön­tä, että kun las­ten mää­rä vähe­nee, niin näkyy se myös myö­hem­mäs­sä vai­hees­sa toi­sel­la asteel­la­kin. Oulun­seu­dun kou­lu­tus­kun­tayh­ty­mä (OSAO) on teh­nyt pää­tök­sen KAMPUS 2030 hank­kees­ta, jos­sa poh­di­taan kou­lu­tus­asioi­ta uudel­ta poh­jal­ta. Raken­ne­taan siis uut­ta mut­ta jos­ta­kin myös luo­vu­taan. Toi­sen asteen pie­ne­ne­vä rahoi­tus haas­taa kaik­ki kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­jät poh­ti­maan miten kou­lu­tus voi­daan jär­jes­tää tehok­kaam­min ja toi­vot­ta­vas­ti myös paremmin.

OSAOs­sa puhal­taa siis muu­tok­sen tuu­li. Olem­me kevään aika­na kuul­leet ja Ran­ta­poh­jas­ta­kin luke­neet, että Hau­ki­pu­taan yksi­kön vii­mei­set talon­ra­ken­nusa­lan (yhteis­haun) opis­ke­li­jat aloit­ta­vat syk­syl­lä 2023. Ensi kevään yhteis­ha­ku talon­ra­ken­nusa­lal­le on siis näil­lä näky­min Kau­ko­vai­nion tek­nii­kan yksik­köön ja fyy­si­ses­ti opis­ke­li­jat sijoit­tu­vat raken­ta­maan talo­ja Kem­pe­leen Piri­läs­sä. Tosia­sia lie­nee myös se, että yksi­köi­den väli­set kou­lu­tusa­la­muu­tok­set eivät jää tähän vaan alkaa uusi poh­din­ta mitä kou­lu­tus alo­ja mis­sä­kin yksi­kös­sä on. Uskon muu­tok­sis­ta huo­li­mat­ta, että jäl­jel­le jää­vis­tä yksi­köis­tä teh­dään entis­tä vah­vem­pia ”kam­puk­sia”.

Päät­tä­jä­nä kan­nan huol­ta opis­ke­li­jois­ta ja hei­dän mah­dol­li­suu­des­ta vali­ta halua­man­sa ammat­tia­la, jos kou­lu­tus alo­ja kes­ki­te­tään liikaa.

Kan­nan huol­ta aidos­ti kou­lu­mat­kan pituu­des­ta ja sen kes­tos­ta ala- ja ylä­as­te oppi­lai­den koh­dal­la ja sama huo­li aina­kin itsel­lä on myös toi­sen asteen opis­ke­li­joi­den koh­dal­la, oli­vat­pa he lukio- tai ammat­tio­pis­ton opis­ke­li­joi­ta. Lisäk­si onko opis­ke­li­joil­la mah­dol­li­suus edes käyt­tää jul­ki­sia kul­ku­neu­vo­ja jos nii­tä ei kul­je tai aika­tau­lut lähes mah­dot­to­mat. Onko monel­la­kaan talou­del­li­ses­ti mah­dol­li­suut­ta vuo­kra­ta asun­toa opis­ke­lu­paik­ka­kun­nal­ta ja onko nii­tä edes saa­ta­vil­la? Taklat­ta­vaa siis riittää!

Toi­von vii­saut­ta OSAOn joh­dol­le ja luot­ta­mus­hen­ki­löil­le, kun teet­te kau­as­kan­toi­sia suun­ni­tel­mia ja pää­tök­siä. Toi­von kai­kil­le ren­tout­ta­vaa kesän aikaa.

Ris­to Päk­ki­lä, kau­pun­gin­val­tuus­ton 1 vpj, Keskusta