Hau­ki­pu­taan Tam­men­leh­vän perin­ne­toi­mi­kun­ta perus­te­taan jat­ka­maan vete­raa­nien perinnetyötä

Sotiem­me vete­raa­nien rivien har­ven­tues­sa Rin­ta­ma­ma­ve­te­raa­nien liit­to ry, Rita­ma­ve­te­raa­nien Oulun pii­ri ry ja pai­kal­li­set rin­ta­ma­ve­te­raa­niyh­dis­tyk­set pure­taan vuo­den 2023 lop­puun men­nes­sä. Arvo­kas­ta ja tär­ke­ää vete­raa­nien perin­ne­työ­tä jat­ka­maan perus­te­taan pai­kal­li­sia Tam­men­leh­vän perinneyhdistyksiä. 

Lue lisää

Päät­tä­jäl­tä: Muut­tu­vat oppimisympäristöt

Koi­vus­sa leh­det ovat hurah­ta­neet lähes täy­teen leh­teen, luon­to puh­ke­aa lois­toon­sa ja suvi­vir­si rai­kaa kou­luis­sa lop­pu­vii­kos­ta. Ansait­tu kesä­lo­ma alkaa siis ensi vii­kol­la oppi­lail­la ja opiskelijoilla.


Teks­ta­rit

Nimim. Olha­van kou­lun puo­les­ta. Toi­sel­la paik­ka­kun­nal­la asu­nee­na ja enti­se­nä yliol­ha­va­lai­se­na olen sivus­ta seu­ran­nut kes­kus­te­lua kou­lun koh­ta­los­ta surul­li­se­na las­ten puo­les­ta. Että min­kä­lai­nen las­kuop­pi on Iin päät­tä­jil­lä, kun ei ymmär­re­tä, että Iin ahtais­ta kou­luis­ta voi­tai­siin kus­ka­ta lisää lap­sia Olha­van kou­luun eikä mat­ka ole kuin tois­ta­kym­men­tä kilo­met­riä, ei mene aikaa kovin kau­aa, sai­si Olha­van kou­lu olla toi­min­nas­sa ja lap­sil­le kui­ten­kin ter­ve sisäilmaltaan.


Vau­vo­ja

Jen­na ja Vil­le Paka­nen Iis­tä sai­vat 15.5. pojan, jon­ka mitat oli­vat 3 795 gram­maa ja 51 sent­tiä. Iso­ve­li Eemil on ylpeä uudes­ta perheenjäsenestä.


Lei­juu­ko ilmas­sa keväthuumaa?

Ran­ta­poh­jas­ta 26.4.1979: Oli aikoi­naan toril­la kak­si kala­kaup­pias­ta kojut vie­rek­käin. Tuli oikein hie­no rou­va kalaos­tok­sil­le ja ihas­te­li, että ai kun on hyvän näköi­siä kalo­ja, miten­kä nämä on pyy­det­ty. Sil­loin kuu­lui naa­pu­ri­ko­jus­ta kuis­kaus: – Ne on pyy­det­ty myr­kyl­lä. R. Yli-Olhava

Ja sit­ten tähän päivään:

Enti­sen kun­nan­vi­ras­ton tont­tia luvat­tu siistiä.


Oijär­ven sään­nös­te­ly puhut­taa pai­kal­li­sia ja mökkiläisiä

Oijär­ven veden­kor­keut­ta on sään­nös­tel­ty nykyi­sen ohjeis­tuk­sen mukaan vuo­des­ta 2012. Sään­nös­te­lyn tavoit­teek­si on tuol­loin ase­tet­tu jär­ven saa­mi­nen luon­nol­li­sem­man kal­tai­sek­si sekä Kui­va­joen vir­taa­maan koh­dis­tu­van vaih­te­lun pienentäminen.