Teks­ta­rit

Nimim. Olha­van kou­lun puo­les­ta. Toi­sel­la paik­ka­kun­nal­la asu­nee­na ja enti­se­nä yliol­ha­va­lai­se­na olen sivus­ta seu­ran­nut kes­kus­te­lua kou­lun koh­ta­los­ta surul­li­se­na las­ten puo­les­ta. Että min­kä­lai­nen las­kuop­pi on Iin päät­tä­jil­lä, kun ei ymmär­re­tä, että Iin ahtais­ta kou­luis­ta voi­tai­siin kus­ka­ta lisää lap­sia Olha­van kou­luun eikä mat­ka ole kuin tois­ta­kym­men­tä kilo­met­riä, ei mene aikaa kovin kau­aa, sai­si Olha­van kou­lu olla toi­min­nas­sa ja lap­sil­le kui­ten­kin ter­ve sisäilmaltaan.
Enti­nen ohjaaja

Kenen­hän nero­pa­tin pää­tök­ses­tä se Marion kai­vin­ko­ne vie­tiin tuhot­ta­vak­si, oli­si ollut mel­koi­nen näh­tä­vyys myös jäl­ki­pol­vil­le ja kai­kil­le kiin­nos­tu­neil­le, ei tuo pelk­kä kau­ha näy­tä mil­tään, jou­taa rautakeräykseen.
Jäl­ki­vii­saut­ta

Suo­men syn­ty­vyys on madel­lut alhaal­la jo kau­an ja las­kee edel­leen. Voi­si­ko kan­sal­li­sen pit­kän täh­täi­men elin­voi­man ja työ­voi­man lisää­mi­sek­si sekä val­tion talou­den tasa­pai­not­ta­mi­sek­si kehit­tää van­hem­mil­le lap­si­mää­rän mukai­sen elä­ke­kan­nus­tin­jär­jes­tel­män? Jokai­nen uusi veron­mak­sa­ja tuot­tai­si monin­ker­tai­ses­ti tule­vai­suu­des­sa ja yli­su­ku­pol­vi­ses­ti ken­ties tuot­tai­si “kor­koa korol­le” ilmiö­tä syntyvyyteen.
Hajat­te­li­ja

Yli-Iin kou­lun väki, mik­si ette jär­jes­tä kou­lun oppi­lail­le ja hei­dän van­hem­mil­leen kevät­juh­laa. Har­mit­taa todel­la oppi­lai­den puo­les­ta, että ei sen ver­taa enää löy­dy viit­se­liäi­syyt­tä, jot­ta sai­si­vat iloi­sin mie­lin astel­la koh­ti kesä­lo­maa. Var­sin­kin oppi­laat joi­den ala-aste päät­tyy ja ne ysit, jot­ka läh­te­vät koko­naan eri opi­nah­joi­hin. Koro­na-aika­na tämä oli ymmär­ret­tä­vää, mut­ta mikä on seli­tys nyt? Kai­kis­ta kivois­ta­kin perin­teis­tä pitää luopua?
Lais­kuut­ta­ko