Yhdys­kun­ta­joh­ta­ja kun­ta­lais­ten kuultavana

Iin kir­jas­ton Demo­kra­tia­hank­keen huol­toa­se­ma­kier­tue jat­kui vii­me per­jan­tai­na Kui­va­nie­men Nelos­par­kis­sa. Kun­ta­lais­ten ja strii­mi-kame­ran edes­sä ten­tat­ta­va­na oli täl­lä ker­taa yhdys­kun­ta­joh­ta­ja Eelis Rank­ka, joka on ollut viras­saan Iin kun­nal­la noin puo­li vuotta.

Lue lisää

Toi­mit­ta­jal­ta: Me äänes­tä­jät olem­me nyt kingejä

Eläm­me edus­kun­ta­vaa­lien jän­nit­tä­vää lop­pu­ki­ri­viik­koa. Ase­tel­mat ovat har­vi­nai­sen jän­nit­tä­vät, sil­lä kol­men suu­rim­man puo­lu­een kär­jen jär­jes­tys rat­ken­nee vas­ta myö­hään sun­nun­tai-ilta­na, kun var­si­nai­sen vaa­li­päi­vän äänet on las­ket­tu. “Empi­viä ja epä­var­mo­ja” äänes­tä­jiä lie­nee vie­lä pal­jon, mikä tekee tilan­tees­ta kutkuttavan.


Kan­sain­vä­li­siä vie­rai­ta Val­ta­rin koululla

Iis­sä Val­ta­rin kou­lul­la vie­tet­tiin vii­me vii­kol­la kan­sain­vä­li­syys­päi­viä. Kou­lul­le saa­tiin kan­sain­vä­li­siä vie­rai­ta vii­des­tä eri maas­ta: Tur­kis­ta, Ira­nis­ta, Bangla­des­his­ta, Sak­sas­ta ja Krei­kas­ta. Vie­raat sai­vat esi­tel­lä omaa koti­maa­taan ja kult­tuu­ri­aan vuo­ro­päi­vi­nä ylä­kou­lui­käi­sil­le oppilaille.


Raha­pe­lien tuloksia

Kier­ros 12 Lot­to: 4, 14, 15, 20, 21, 30, 31. Lisä­nu­me­ro 40, plus­nu­me­ro 26. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein‑, 6+1 oikein 1 kpl 324…Eten­kin nuo­ri­so­työt­tö­myys kas­vus­sa Pohjois-Pohjanmaalla

Työt­tö­myys kään­tyi Poh­jois-Poh­jan­maal­la kas­vuun syk­syl­lä 2022 ja työt­tö­mien mää­rä on jat­ka­nut kas­vua alku­vuo­des­ta 2023. Poh­jois-Poh­jan­maal­la oli hel­mi­kuun lopus­sa 20 700 työ­tön­tä työn­ha­ki­jaa, mikä on 1 500 työ­tön­tä enem­män kuin vuo­si sit­ten. Lomau­tet­tu­jen mää­rä on edel­leen kor­kea (2 300), mikä joh­tuu sekä hei- ken­ty­nees­tä talous­ti­lan­tees­ta sekä tal­vi­kau­den vähen­ty­nees­tä työn­te­ki­jä­tar­pees­ta. Avoi­mien työ­paik­ko­jen tar­jon­nas­sa on näh­tä­vis­sä edel­leen pudo­tus­ta aiem­paan koko maa­kun­nan alueella.


Tont­tien lisä­ha­ku tulee

Oulun oma­ko­ti­tont­tien kevään lisä­ha­ku alkaa maa­nan­tai­na 27.3. kel­lo 8 ja päät­tyy kes­ki­viik­ko­na 29.3. elklo 16. Haet­ta­va­na on 10 oma­ko­ti­tont­tia, jot­ka voi vuo­kra­ta tai ostaa. Yksi ton­teis­ta sijait­see Hau­ki­pu­taan Niit­ty­hol­mas­sa, yksi Kel­lon Leton­ran­nas­sa, kol­me Kor­ven­ky­läs­sä, Yksi Vesa­lan­mäel­lä, kol­me Rita­har­jus­sa, ja yksi Jääkärinkankaalla.


OSAOon hyvin hakijoita

OSAOon haki vii­me vii­kol­la päät­ty­nees­sä yhteis­haus­sa 2 231 ensi­si­jais­ta haki­jaa, mikä on 62 haki­jaa enem­män kuin vii­me vuon­na. Yhtä perus­tut­kin­to­paik­kaa tavoit­te­li kes­ki­mää­rin 1,2 ensi­si­jais­ta haki­jaa. Amma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen veto­voi­ma säi­lyi Poh­jois-Poh­jan­maal­la edel­leen vah­va­na. Yhteis­haus­sa nuo­ris­ta 56 % hakeu­tui ensi­si­jai­ses­ti amma­til­li­seen kou­lu­tuk­seen ja 44 % lukioon.


Oulun polii­si puhal­lut­ti yli 4 000 autoilijaa

Oulun polii­si­lai­tok­sen alu­eel­la suo­ri­tet­tiin vii­kon­lo­pun aika­na val­ta­kun­nal­li­seen tee­maan liit­ty­vä 36 tun­nin rat­ti­juo­pu­mus­val­von­ta­ma­ra­ton. Val­von­ta­ma­ra­ton aloi­tet­tiin per­jan­tai­na 24.3. klo 18.00 ja se päät­tyi sun­nun­tai­aa­mu­na 26.3. klo 06.00.