Yhdys­kun­ta­joh­ta­ja kun­ta­lais­ten kuultavana

Iin kir­jas­ton Demo­kra­tia­hank­keen huol­toa­se­ma­kier­tue jat­kui vii­me per­jan­tai­na Kui­va­nie­men Nelos­par­kis­sa. Kun­ta­lais­ten ja strii­mi-kame­ran edes­sä ten­tat­ta­va­na oli täl­lä ker­taa yhdys­kun­ta­joh­ta­ja Eelis Rank­ka, joka on ollut viras­saan Iin kun­nal­la noin puo­li vuotta.

Lue lisää

Toi­mit­ta­jal­ta: Me äänes­tä­jät olem­me nyt kingejä

Eläm­me edus­kun­ta­vaa­lien jän­nit­tä­vää lop­pu­ki­ri­viik­koa. Ase­tel­mat ovat har­vi­nai­sen jän­nit­tä­vät, sil­lä kol­men suu­rim­man puo­lu­een kär­jen jär­jes­tys rat­ken­nee vas­ta myö­hään sun­nun­tai-ilta­na, kun var­si­nai­sen vaa­li­päi­vän äänet on las­ket­tu. “Empi­viä ja epä­var­mo­ja” äänes­tä­jiä lie­nee vie­lä pal­jon, mikä tekee tilan­tees­ta kutkuttavan.


Kan­sain­vä­li­siä vie­rai­ta Val­ta­rin koululla

Iis­sä Val­ta­rin kou­lul­la vie­tet­tiin vii­me vii­kol­la kan­sain­vä­li­syys­päi­viä. Kou­lul­le saa­tiin kan­sain­vä­li­siä vie­rai­ta vii­des­tä eri maas­ta: Tur­kis­ta, Ira­nis­ta, Bangla­des­his­ta, Sak­sas­ta ja Krei­kas­ta. Vie­raat sai­vat esi­tel­lä omaa koti­maa­taan ja kult­tuu­ri­aan vuo­ro­päi­vi­nä ylä­kou­lui­käi­sil­le oppilaille.


Raha­pe­lien tuloksia

Kier­ros 12 Lot­to: 4, 14, 15, 20, 21, 30, 31. Lisä­nu­me­ro 40, plus­nu­me­ro 26. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein‑, 6+1 oikein 1 kpl 324…


OSAOon hyvin hakijoita

OSAOon haki vii­me vii­kol­la päät­ty­nees­sä yhteis­haus­sa 2 231 ensi­si­jais­ta haki­jaa, mikä on 62 haki­jaa enem­män kuin vii­me vuon­na. Yhtä perus­tut­kin­to­paik­kaa tavoit­te­li kes­ki­mää­rin 1,2 ensi­si­jais­ta haki­jaa. Amma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen veto­voi­ma säi­lyi Poh­jois-Poh­jan­maal­la edel­leen vah­va­na. Yhteis­haus­sa nuo­ris­ta 56 % hakeu­tui ensi­si­jai­ses­ti amma­til­li­seen kou­lu­tuk­seen ja 44 % lukioon.


Oulun polii­si puhal­lut­ti yli 4 000 autoilijaa

Oulun polii­si­lai­tok­sen alu­eel­la suo­ri­tet­tiin vii­kon­lo­pun aika­na val­ta­kun­nal­li­seen tee­maan liit­ty­vä 36 tun­nin rat­ti­juo­pu­mus­val­von­ta­ma­ra­ton. Val­von­ta­ma­ra­ton aloi­tet­tiin per­jan­tai­na 24.3. klo 18.00 ja se päät­tyi sun­nun­tai­aa­mu­na 26.3. klo 06.00.Päät­tä­jäl­tä: Mat­kai­lun mahdollisuuksia

Vie­rai­lin muu­ta­mia viik­ko­ja sit­ten Lapin pää­kau­pun­gis­sa Rova­nie­mel­lä vii­kon­lop­pu­lo­mal­la. Yllä­tyin turis­tien val­ta­van suu­res­ta mää­räs­tä. Kau­pun­ki oli täyn­nä vie­rai­li­joi­ta muun muas­sa eri Aasian mais­ta ja Euroo­pas­ta. Hotel­lit oli­vat lop­puun­myy­ty­jä ja kan­sain­vä­lis­tä ihmis­vi­li­nää oli kau­pun­gin kaduilla.


Koko­nais­val­tais­ta hoi­toa mie­lel­le ja keholle

Kau­neus ja Hie­ron­ta Ade­le Kii­min­gis­sä täyt­tää huh­ti­kuun alus­sa kym­me­nen vuot­ta. Yrit­tä­jä Outi Har­ti­kai­nen ker­too vuo­si­kym­me­nen men­neen lois­ta­vas­ti, jois­ta hän kiit­tää­kin asiak­kai­taan. Alal­la hän on ollut yli 25 vuot­ta ja halu tuot­taa koko­nais­val­tai­sia hoi­to­ja ajaa edel­leen eteen­päin. Vii­kol­la 13 hoi­to­las­sa on tuo­te­tar­jouk­sia ja avoi­met ovet 31.3. klo 10–17 synt­tä­rei­den kunniaksi.


Mes­su­jen koho­koh­ta­na vaalipaneeli

Kun Iin lukion mes­sut lau­an­tai­na käyn­nis­tyi­vät, sai­vat mes­su­pöy­tien esit­te­li­jät alkuun ihme­tel­lä ylei­sön puut­tu­mis­ta. Moni epäi­li­kin tapah­tu­man kiin­nos­ta­vuu­den häviä­vän ulko­na val­lin­neel­le lois­ta­val­le ulkoi­lusääl­le, mut­ta eipä hätää. H‑hetken eli vaa­li­pa­nee­lin käyn­nis­ty­mi­sen lähe­tes­sä rupe­si ylei­söä ilmaan­tu­maan, ja panee­lin jäl­keen alkoi kaup­pa­kin käy­dä niin lukion yrit­tä­jyys­ryh­män hoi­ta­mas­sa kah­vios­sa ja arvan­myyn­ti­pis­teel­lä kuin mui­den pöy­tien äärellä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus