Raha­pe­lien tuloksia

Kier­ros 12

Lot­to: 4, 14, 15, 20, 21, 30, 31. Lisä­nu­me­ro 40, plus­nu­me­ro 26.

Voi­ton­ja­ko: 7 oikein‑, 6+1 oikein 1 kpl 324 236,83 €, 6 oikein 2 672,66 €, 5 oikein 57,24 €, 4 oikein 10 €, 3+1 oikein 2 €, Plus oikein -. 5,00 €.

Vikin­glot­to: 4, 24, 27, 28, 37, 45. Viking­nu­me­ro 3, plus­nu­me­ro 22.

6+1 oikein‑, 6+0 oikein‑, 5+1 18 546,96 €, 5+0 1 052,95 €, 4+1 52,07 €, 4+0 27,48 €, 3+1 9,61 €, 3+0 5,21 €, Plus oikein-.

Euro­jack­pot pe: 6, 21, 23, 26, 43, täh­ti­nu­me­rot 3, 9.

5+2 oikein -, 5+1 663 892,60 €, 5+0 131 238,40 €, 4+2 4 329,50 €, 4+1 305,10 €, 3+2 112,90 €, 4+0 112,90 €, 2+2 17,80 €, 3+1 17,80 €, 3+0 17,30 €, 1+2 8,90 €, 2+1 8,90 €.

Lau­an­tai­va­kio: 111, XXX, 112, 1XX2.

Voi­ton­ja­ko: 13 oikein 15 kpl 7 308,77 €, 12 oikein 169,18 €, 11 oikein 10,00 €, 10 oikein 2,75 €.

Kes­ki­viik­ko-Joke­ri: 2745362

Per­jan­tai-Joke­ri: 4865806

Lau­an­tai-Joke­ri: 5112347