Yhdys­kun­ta­joh­ta­ja kun­ta­lais­ten kuultavana

Yhdyskuntajohtaja Eelis Rankka vastasi kuntalaisten kysymyksiin perjantaina Nelosparkissa. Eniten kysymyksiä tuli Kuivaniemen Lämpölaitoksen toiminnasta.Yhdyskuntajohtaja Eelis Rankka vastasi kuntalaisten kysymyksiin perjantaina Nelosparkissa. Eniten kysymyksiä tuli Kuivaniemen Lämpölaitoksen toiminnasta.

Iin kir­jas­ton Demo­kra­tia­hank­keen huol­toa­se­ma­kier­tue jat­kui vii­me per­jan­tai­na Kui­va­nie­men Nelos­par­kis­sa. Kun­ta­lais­ten ja strii­mi-kame­ran edes­sä ten­tat­ta­va­na oli täl­lä ker­taa yhdys­kun­ta­joh­ta­ja Eelis Rank­ka, joka on ollut viras­saan Iin kun­nal­la noin puo­li vuotta.

Illan kes­kus­te­lu aloi­tet­tiin Kui­va­nie­men läm­pö­lai­tok­ses­ta, johon liit­tyen yhdys­kun­ta­joh­ta­jal­le oltiin­kin lähe­tet­ty yli­voi­mai­ses­ti eni­ten kysy­myk­siä vas­tat­ta­vak­si. Vii­me vii­kol­la läm­pö­lai­tok­sen toi­min­nas­ta vas­taa­va Bio­ter­mo Oy ja Iin kun­ta käyn­nis­ti­vät neu­vot­te­lut liit­tyen läm­pö­lai­tok­sen läm­mön­ja­ke­lun ongel­miin ja nii­den ratkaisemiseen.

Rank­ka tote­aa, että neu­vot­te­lu­ja on käy­ty hyväs­sä hen­ges­sä, ja yrit­tä­jän kans­sa saman pöy­dän ääres­sä oltiin istut­tu edel­li­sen ker­ran vain muu­ta­maa tun­tia ennen huol­toa­se­ma­ti­lai­suu­den alkua.

– Tämä on todel­la tär­keä ja han­ka­la­kin aihe. Kau­ko­läm­pö on ehdot­to­mas­ti saa­ta­va toi­mi­maan luo­tet­ta­vas­ti Kui­va­nie­mel­lä, tote­aa Rankka.

Neu­vot­te­lu­jen sisäl­lös­tä Rank­ka ei kui­ten­kaan voi­nut yksi­tyis­koh­tai­sem­min vie­lä kun­ta­lai­sil­le ker­toa. Hän muis­tut­taa, että kos­ka kysees­sä on yksi­tyis­yrit­tä­jän lii­ke­toi­min­ta, ovat kun­nan kei­not vai­kut­taa rajal­li­set. Kasaan oltiin kui­ten­kin saa­tu kol­me ete­ne­mis­vaih­toeh­toa. Nii­tä on käsi­tel­ty eilen illal­la pide­tys­sä kun­nan­hal­li­tuk­sen kokouk­ses­sa lisäpykälänä.

– En tie­dä vakuut­taa­ko se ketään, kun puhu­taan vaih­toeh­dois­ta ja rat­kai­suis­ta. haluan kui­ten­kin sanoa, että kun­ta on täs­sä asias­sa tosi aktii­vi­nen, ja hakee rat­kai­sua todel­la kovasti.

Kun­ta­lai­set halusi­vat tie­tää myös, että voi­vat­ko kau­ko­läm­mön kat­kok­set oikeut­taa vuo­kran­alen­nuk­siin. Yhdys­kun­ta­joh­ta­jan mukaan vuo­kran­alen­nuk­sia kun­nan ja sen tytä­ryh­tiöi­den omis­ta­mi­sen kiin­teis­tö­jen osal­ta täy­tyy tar­kas­tel­la tapaus­koh­tai­ses­ti, ja yksi­tyis­ten kiin­teis­tö­jen vuo­kriin kun­ta ei voi vaikuttaa.

Läm­pö­lai­tok­sen jäl­keen siir­ryt­tiin raken­ta­mi­seen ja kehit­tä­mi­seen liit­ty­viin kysy­myk­siin. Rank­ka tote­aa, että Kui­va­nie­mel­lä asuin­ra­ken­nus­ten tilan­ne on heikko.

– Kui­va­nie­mel­le tar­vi­taan uusia vuo­kra-asun­to­ja, ja nykyi­siä pitäi­si myös kun­nos­taa. Pää­tök­sen­teon kan­nal­ta tämä asia on vie­lä kes­ke­ne­räi­nen, ja se on Iin Vuo­kra­kiin­teis­tö­jen pää­tän­tä­val­las­sa. Tie­dän kui­ten­kin, että he ovat val­mis­tel­leet uuden rivi­ta­lon raken­ta­mis­ta, ja käsit­te­le­vät asi­aa hal­li­tuk­ses­sa ensi vii­kol­la, Rank­ka kertoo.

Myös kun­ta on Ran­kan mukaan val­mis­tau­tu­nut rivi­ta­lo­hank­keen käynnistämiseen.

– Myös yksi­tyis­tä raken­ta­mis­ta oli­si hyvä saa­da syn­ty­män, kun tont­te­ja on vapaana.

Kun­ta­lai­set kysyi­vät yhdys­kun­ta­joh­ta­jal­ta myös Vatun­gin kehit­tä­mi­sen suun­ni­tel­mis­ta. Kun­ta on Ran­kan mukaan val­mis­tel­lut Vatun­gin huol­to­ra­ken­nuk­sen vuo­kraa­mis­ta yksi­tyi­sel­le yrit­tä­jäl­le, joka voi­si tuot­taa alu­eel­la mat­kai­lu­pal­ve­lu­ja. Myös Vatun­gin Poo­kiin on Ran­kan mukaan löy­ty­mäs­sä yrittäjä.

– Vatun­gis­ta puhut­taes­sa var­si­nais­ta elin­kei­no­toi­min­taa eli kalan­kas­va­tus­ta ei saa unoh­taa. Isoin ensim­mäi­se­nä rat­kais­ta­va asia Vatun­gis­sa on puh­dis­ta­mo, sil­lä nykyi­nen puh­dis­ta­mo ei ole toi­min­nas­sa. Kun se on saa­tu kun­toon, pääs­tään mui­hin infra-asioi­hin, tote­aa Rank­ka vii­ta­ten esi­mer­kik­si Vatun­kiin vie­vän tien huo­noon kuntoon.

Ran­kal­ta kysyt­tiin illan aika­na myös Nelos­tien lii­ken­ne­jär­jes­te­lyis­tä, yksi­tyis­tei­den aurauk­se­ta, ohi­tus­tie­hank­kees­ta sekä kevyen lii­ken­teen väy­lis­tä. Iin kun­ta on Ran­kan mukaan aktii­vi­nen tie- ja lii­ken­ne­hank­kei­den suun­nit­te­lun kans­sa, mut­ta val­tao­sa hank­keis­ta vaa­tii myös val­tion panos­ta tai on ELY-kes­kuk­sen hallinnoima.

Maa­lis­maan­tiel­le tul­laan Ran­kan mukaan tule­va­na kesä­nä raken­ta­maan kah­den ja puo­len kilo­met­rin ver­ran pyörätietä.

– Se mak­saa kun­nal­le 500 000 euroa, ja koko­nais­kus­tan­nus on mil­joo­nan. Hir­veän nopeas­ti näi­tä tie­hank­kei­ta ei siis voi­da teh­dä. Iin kes­kus­tan alu­eel­la on sel­viä tur­val­li­suus­puut­tei­ta kevyen lii­ken­teen väy­lien osal­ta, joi­ta soi­si lai­tet­ta­van kun­toon. Suun­ni­tel­mia on käyn­nis­tet­ty, ja Hami­nan aluet­ta ja kes­kus­taa tar­kas­tel­laan ja nii­hin on tar­koi­tus hakea rahoi­tus­ta. Ope­roi­mi­nen on aina hel­pom­paa kun­nan ase­ma­kaa­voi­te­tul­la alu­eel­la, jon­ne on rahoi­tus­ta tar­jol­la val­tiol­ta, Rank­ka sanoo.

Rank­ka väläyt­ti myös mah­dol­li­suu­des­ta käyn­nis­tää han­ke viral­lis­ten moot­to­ri­kelk­ka­reit­tien teke­mi­sek­si. Täl­lä het­kel­lä Iis­sä kul­kee vain epä­vi­ral­li­sia, yksi­tyis­hen­ki­löi­den yllä­pi­tä­miä moottorikelkkauria.

– Moot­to­ri­kelk­ka­reit­te­jä on ilmei­ses­ti jos­sain vai­hees­sa mie­tit­ty, ja soi­sin jat­kos­sa­kin mie­tit­tä­vän. Tämä­kin on pit­kä pro­ses­si, mut­ta ehkä se oli­si hyvä saa­da vireil­le ja han­ke pol­kais­tua käyntiin.

Nelos­par­kin kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­des­ta teh­tiin suo­ran lähe­tyk­sen lisäk­si tal­len­ne, joka tulee kat­sot­ta­vak­si You­tu­ben IiVi­sio-kana­val­le täl­lä vii­kol­la. Seu­raa­va Kysy mitä vaan! — huol­toa­se­ma­kier­tu­een tilai­suus pide­tään huh­ti­kuun 21. päi­vä, ja sil­loin kun­ta­lais­ten kysy­myk­siin vas­taa Iin Nes­te J. Neno­sel­la hyvin­voin­ti­joh­ta­ja Jan­ne Puo­li­taival.