Toi­mit­ta­jal­ta: Me äänes­tä­jät olem­me nyt kingejä

Ennakkoäänetyksen viimeinen päivä on tänään tiistaina. Haukiputaalla voi äänestää S-Marketin ja Apteekin aulassa.

Eläm­me edus­kun­ta­vaa­lien jän­nit­tä­vää lop­pu­ki­ri­viik­koa. Ase­tel­mat ovat har­vi­nai­sen jän­nit­tä­vät, sil­lä kol­men suu­rim­man puo­lu­een kär­jen jär­jes­tys rat­ken­nee vas­ta myö­hään sun­nun­tai-ilta­na, kun var­si­nai­sen vaa­li­päi­vän äänet on las­ket­tu. “Empi­viä ja epä­var­mo­ja” äänes­tä­jiä lie­nee vie­lä pal­jon, mikä tekee tilan­tees­ta kutkuttavan.

Tänään tiis­tai­na on vii­mei­nen ennak­ko­ää­nes­tys­päi­vä. Äänen­sä oli anta­nut alku­viik­koon men­nes­sä yli mil­joo­na suo­ma­lais­ta. Ennak­ko­ää­nes­tys­pai­koil­la on näyt­tä­nyt ole­van väkeä aika ajoin jonoik­si asti, vaik­ka Oulun vaa­li­pii­ris­sä ei kei­ku­ta­kaan äänes­ty­sak­tii­vi­suu­des­sa kär­jes­sä. Vie­lä alku­vii­kos­ta pidet­tiin hän­tä­pään paik­kaa Ahve­nan­maan jäl­keen. Oulun vaa­li­pii­ris­sä pääs­tiin tuol­loin rei­luun 22 äänes­tys­pro­sent­tiin, kun piik­ki­paik­kaa piti Pir­kan­maa yli 27 pro­sen­til­la. Vie­lä on lop­pu­ki­rin paikka!

Tele­vi­sion vaa­li­ten­teis­sä on näh­ty poik­keuk­sel­li­sen pal­jon vauh­tia ja dra­ma­tiik­kaa. Puo­luei­den puheen­joh­ta­jien tun­teet ovat kuu­men­tu­neet sät­ti­mi­sek­si ja tois­ten pääl­le huu­ta­mi­sek­si. Tule­va­na tors­tai­na vaa­li­kes­kus­te­lu hui­pen­tuu vie­lä Ylen suu­reen vaa­li­tent­tiin, jos­sa yhdek­sän edus­kun­ta­puo­lu­een puheen­joh­ta­jat koh­taa­vat. Kat­so­jil­le tar­joil­laan var­mas­ti aatet­ta ja vaka­vaa asi­aa säh­köi­sis­sä tun­nel­mis­sa, jopa viih­det­tä ja sir­kus­hu­via samas­sa paketissa.

Puo­lueil­ta odot­tai­si enem­män kon­kreet­ti­sia esi­merk­ke­jä sii­tä, mil­lä kei­noil­la val­tion­ta­lout­ta hoi­de­taan. Posi­tii­vis­ta on kui­ten­kin, että puo­luei­den eri­lai­set näke­myk­set ja arvo­maa­il­mat erot­tu­vat kam­pan­jois­sa nyt aiem­paa sel­keäm­min. Käy­tän­nös­sä monet vaa­li­lu­pauk­set voi­vat jää­dä kui­ten­kin vaa­li­pu­heik­si, sil­lä lop­pu­pe­leis­sä lin­jat sor­va­taan useam­man puo­lu­een yhtei­sis­sä hal­li­tus­neu­vot­te­luis­sa, kun­han sin­ne asti pääs­tään. Tule­vai­suut­ta on myös­kin hyvin vai­kea ennus­taa, mikä on talous­kas­vu, työl­li­syys­ti­lan­ne ja maa­il­man­ti­lan­ne. Toi­vo­kaam­me paras­ta. Nyt vaa­leis­sa me jokai­nen äänes­tä­jä olem­me kui­ten­kin avai­na­se­mas­sa ja suu­ria vaikuttajia!

auli.haapala(at)rantapohja.fi