Kan­sain­vä­li­siä vie­rai­ta Val­ta­rin koululla

Turkkilainen Ferihan Çolak Yilmaz nautti kouluvierailusta.Turkkilainen Ferihan Çolak Yilmaz nautti kouluvierailusta.

Iis­sä Val­ta­rin kou­lul­la vie­tet­tiin vii­me vii­kol­la kan­sain­vä­li­syys­päi­viä. Kou­lul­le saa­tiin kan­sain­vä­li­siä vie­rai­ta vii­des­tä eri maas­ta: Tur­kis­ta, Ira­nis­ta, Bangla­des­his­ta, Sak­sas­ta ja Krei­kas­ta. Vie­raat sai­vat esi­tel­lä omaa koti­maa­taan ja kult­tuu­ri­aan vuo­ro­päi­vi­nä ylä­kou­lui­käi­sil­le oppilaille.

Tors­tai­na Val­ta­rin kou­lul­la vie­rai­le­mas­sa oli­vat Sak­sas­ta kotoi­sin ole­va Anna Kare­ki­vi sekä tur­kis­ta kotoi­sin ole­va Feri­han Çolak Yil­maz. Anna Kare­ki­vi on käy­nyt Val­ta­rin kou­lul­la jo aikai­sem­pi­na vuo­si­na kan­sain­vä­li­syys­päi­vien vie­raa­na esit­te­le­mäs­sä koti­maa­taan. Lisäk­si hän on käy­nyt kou­lul­la mone­na syk­sy­nä luku­vuo­den alkaes­sa innos­ta­mas­sa oppi­lai­ta sak­san kie­len opin­to­jen pariin.

Feri­han Çolak Yil­maz puo­les­taan oli ensi ker­taa esiin­ty­mäs­sä kou­lu­lais­ten edes­sä. Hän asuu per­heen­sä kans­sa Oulus­sa, ja on opis­kel­lut suo­mea noin kol­men vuo­den ajan.

Omas­ta koti­maas­ta ja sen kult­tuu­ris­ta, maan­tie­tees­tä ja kie­les­tä ker­to­mi­nen oppi­lail­le oli hänen mie­les­tään oikein mukavaa.

– En ole opet­ta­ja, mut­ta nuo­ril­le puhu­mi­nen ja hei­dän ihmet­te­le­vien ja ute­liai­den kat­sei­den­sa näke­mi­nen on sil­ti iha­naa. Tyk­kään puhua, ja opin täs­sä samal­la itse­kin uusia asioi­ta, Feri­han Çolak Yil­maz kertoo. 

Iin kun­nan perus­o­pe­tuk­sen kie­li­koor­di­naat­to­ri Maria Ter­vo ker­too, että kan­sain­vä­li­syys­päi­viä on vie­tet­ty Iis­sä jo usea­na vuon­na. Vii­me vuon­na koro­na­vi­ruk­sen rajoit­taes­sa vie­rai­lu­ja kan­sain­vä­li­set vie­raat esi­tel­möi­vät etäyh­teyk­sien päästä.

Ter­vo ker­too, että kan­sais­vä­li­syys­päi­vien jär­jes­tä­mi­ses­sä suu­rim­man haas­teen tuot­taa vie­rai­den löy­ty­mi­nen. Täl­lä ker­taa Ter­vo oli saa­nut teh­tä­vään apua Oulun Ammattikorkeakoululta.

– Nel­jä vie­rai­li­jaa löy­tyi OAMK:n kaut­ta, sii­nä kävi hyvä tuu­ri. Aikai­sem­pi­na vuo­si­na olem­me saa­neet apua vie­rai­den etsin­tään muun muas­sa tulk­ki­pal­ve­lu­jen kaut­ta. hymyi­lee Tervo.

Oppi­laat suh­tau­tu­vat vie­rai­lui­hin Ter­von mukaan hyvin.

– Vie­rai­lut tuo­vat pien­tä vaih­te­lua ja lisää kou­luar­keen. Eräs kes­ki­vii­kon vie­rai­li­ja puhui pel­käs­tään englan­tia, ja hän piti­kin esi­tel­män­sä juu­ri ysi­luok­ka­lais­ten englan­nin tun­nil­la. Se oli var­mas­ti hyvä koke­mus itse kul­le­kin, Ter­vo veikkaa.

Ter­vo toi­voo, että seu­raa­val­le luku­vuo­del­le Val­ta­rin kou­lul­le saa­tai­siin jos­tain päin maa­il­maa yhteis­työ­kou­lu kirjeenvaihtoon.

– Seu­raa­vak­si alam­me suun­ni­tel­la lähem­pä­nä ole­vaa Euroop­pa-päi­vää, ja kou­lul­le on näil­lä näky­min tulos­sa myös kie­li­lä­het­ti­läs-vie­rai­lu, Ter­vo kertoo.

Kan­sain­vä­li­syys­päi­vät ovat ope­tus­hal­li­tuk­sen tuke­maa toimintaa.