OSAOon hyvin hakijoita

OSAOon haki vii­me vii­kol­la päät­ty­nees­sä yhteis­haus­sa 2 231 ensi­si­jais­ta haki­jaa, mikä on 62 haki­jaa enem­män kuin vii­me vuon­na. Yhtä perus­tut­kin­to­paik­kaa tavoit­te­li kes­ki­mää­rin 1,2 ensi­si­jais­ta haki­jaa. Amma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen veto­voi­ma säi­lyi Poh­jois-Poh­jan­maal­la edel­leen vah­va­na. Yhteis­haus­sa nuo­ris­ta 56 % hakeu­tui ensi­si­jai­ses­ti amma­til­li­seen kou­lu­tuk­seen ja 44 % lukioon.

OSAOon vali­taan 1 918 opis­ke­li­jaa. Osaan tut­kin­nois­ta jär­jes­te­tään pää­sy- ja sovel­tu­vuus­koe kevään aika­na. Opis­ke­li­ja­va­lin­nan tulok­set jul­kis­te­taan aikai­sin­taan 15.6., ja kou­lu­tuk­seen valit­tu­jen tulee ottaa opis­ke­lu­paik­ka vas­taan vii­meis­tään 29.6.

Amma­til­li­seen kou­lu­tuk­seen voi hakeu­tua ympä­ri vuo­den jat­ku­van haun kaut­ta. Yhteis­ha­ku on perus­kou­lun päät­tö­luok­ka­lais­ten haku­väy­lä toi­sen asteen opintoihin.

– Alu­een nuo­ris­ta 61 % valit­si amma­til­li­sis­ta oppi­lai­tok­sis­ta ykkös­vaih­toeh­dok­seen OSAOn. Pidäm­me edel­leen kär­ki­si­jaa yhteis­haun veto­voi­mai­sim­pa­na amma­til­li­se­na kou­lut­ta­ja­na Suo­mes­sa, sanoo OSAOn kun­tayh­ty­mä­joh­ta­ja-reh­to­ri Jar­mo Palo­nie­mi tyytyväisenä.

Media-ala on joka­vuo­ti­nen haki­joi­den suo­sik­ki. Säh­kö- ja auto­maa­tio­ala jat­koi vii­me vuon­na alka­nut­ta suo­sio­taan. Uusi­na veto­voi­ma­lis­tan kär­ki­pai­koil­le nousi­vat pro­ses­si­teol­li­suus ja pintakäsittelyala.