Alu­een nuo­ril­le menes­tys­tä ampumahiihdossa

Rova­nie­mel­lä kisat­tiin 25–26.3 ampu­ma­hiih­don SM-kil­pai­lut. Lau­an­tai­na 25.3 kisat­tiin pika­mat­kat. Ran­ta­poh­jan alu­eel­le tuli jäl­leen hie­noa menes­tys­tä. Iiläi­nen Oona Pesä­maa kisa­si N13 sar­jas­sa, vuot­ta van­hem­pien seu­ras­sa. Oona onnis­tui ammun­nois­sa hie­nos­ti ampuen ensim­mäi­sen ammun­nan puh­taas­ti ja toi­ses­ta ammun­nas­ta vain yhden sakon. Eroa kil­pai­lun voit­ta­jaan Lah­den hiih­to­seu­ran Hil­la Hir­vo­seen jäi 26 sekun­tia. Prons­sia kisas­sa otti Heta Har­ju Sei­nä­joen hiih­to­seu­ras­ta. Hopea oli Oonal­le ensim­mäi­nen hen­ki­lö­koh­tai­nen SM-mita­li. Yli­kii­min­gin Emma Huo­vi­nen sijoit­tui samas­sa sar­jas­sa sijal­le 19 2+1 sakoilla.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Vaa­li­kier­tue 2023

Aje­lin aivan vas­ta 1 600 km pit­kin hal­ki seit­se­män vaa­li­pii­rin. Run­saas­ti on jäl­leen käy­tet­ty vaa­li­ra­haa klas­si­seen säh­kö­tolp­pa­mai­non­taan (kos­ka puhe­lin­tolp­pia ei enää ole). Täs­sä havain­to­ja nopeu­del­la 80 km/h:

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Oli­ko tur­peen­pol­ton vähen­tä­mi­nen Oulus­sa häti­köi­ty päätös?

Olen saa­nut työ­ural­la­ni olla muka­na raken­ta­mas­sa ja käyt­töö­not­ta­mas­sa Kalot­tia­lu­een suu­rin­ta kau­ko­läm­pöä ja säh­köä yhteis­tuo­tan­to­na tuot­ta­vaa läm­mi­tys­voi­ma­lai­tos­ta Ouluun. Lai­tok­sen pää­polt­toai­ne alkuai­koi­na oli tur­ve. Vara­polt­toai­nee­na oli eri­lai­nen puu­ha­ke, puru ja öljy.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin Sil­lat jat­kaa uusien yrit­tä­jien huomassa

Aivan Iin kes­kus­tan tun­tu­mas­sa sijait­se­va Iin Sil­lat ‑lei­rin­tä­alue ravin­to­loi­neen on vaih­ta­nut alku­vuo­des­ta omis­ta­jaa. Alu­een pää­ra­ken­nus on ollut remon­tis­sa, mut­ta hil­jat­tain ovet avat­tiin ylei­söl­le jäl­leen kah­vit­te­lu­jen ja musii­kin saattelemana.


Kel­lon­me­ren jät­ti­pil­keis­sä run­sas saalis

Sun­nun­tai­na KTU:n jal­ka­pal­lo­jaos­ton jär­jes­tä­mät Kel­lon­me­ren jät­ti­pilk­kei­hin otti osaa 115 pilk­ki­jää. Pilk­ki­ki­so­jen suo­sio kas­voi vii­me vuo­des­ta, sil­lä vii­me vuon­na osal­lis­tu­jia oli 80.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Oikai­su

Ran­ta­poh­ja uuti­soi tors­tai­na nimi­tuk­sis­ta Iin lau­ta­kun­tiin. Uuti­ses­sa ilmoi­tet­tiin vir­heel­li­ses­ti, että ope­­tus- ja var­hais­kas­va­tus­lau­ta­kun­nan jäse­nek­si ja puheen­joh­ta­jak­si oltai­siin nimi­tet­ty Ilk­ka Pakonen.…Eten­kin nuo­ri­so­työt­tö­myys kas­vus­sa Pohjois-Pohjanmaalla

Työt­tö­myys kään­tyi Poh­jois-Poh­jan­maal­la kas­vuun syk­syl­lä 2022 ja työt­tö­mien mää­rä on jat­ka­nut kas­vua alku­vuo­des­ta 2023. Poh­jois-Poh­jan­maal­la oli hel­mi­kuun lopus­sa 20 700 työ­tön­tä työn­ha­ki­jaa, mikä on 1 500 työ­tön­tä enem­män kuin vuo­si sit­ten. Lomau­tet­tu­jen mää­rä on edel­leen kor­kea (2 300), mikä joh­tuu sekä hei- ken­ty­nees­tä talous­ti­lan­tees­ta sekä tal­vi­kau­den vähen­ty­nees­tä työn­te­ki­jä­tar­pees­ta. Avoi­mien työ­paik­ko­jen tar­jon­nas­sa on näh­tä­vis­sä edel­leen pudo­tus­ta aiem­paan koko maa­kun­nan alueella.


Tont­tien lisä­ha­ku tulee

Oulun oma­ko­ti­tont­tien kevään lisä­ha­ku alkaa maa­nan­tai­na 27.3. kel­lo 8 ja päät­tyy kes­ki­viik­ko­na 29.3. elklo 16. Haet­ta­va­na on 10 oma­ko­ti­tont­tia, jot­ka voi vuo­kra­ta tai ostaa. Yksi ton­teis­ta sijait­see Hau­ki­pu­taan Niit­ty­hol­mas­sa, yksi Kel­lon Leton­ran­nas­sa, kol­me Kor­ven­ky­läs­sä, Yksi Vesa­lan­mäel­lä, kol­me Rita­har­jus­sa, ja yksi Jääkärinkankaalla.


OSAOon hyvin hakijoita

OSAOon haki vii­me vii­kol­la päät­ty­nees­sä yhteis­haus­sa 2 231 ensi­si­jais­ta haki­jaa, mikä on 62 haki­jaa enem­män kuin vii­me vuon­na. Yhtä perus­tut­kin­to­paik­kaa tavoit­te­li kes­ki­mää­rin 1,2 ensi­si­jais­ta haki­jaa. Amma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen veto­voi­ma säi­lyi Poh­jois-Poh­jan­maal­la edel­leen vah­va­na. Yhteis­haus­sa nuo­ris­ta 56 % hakeu­tui ensi­si­jai­ses­ti amma­til­li­seen kou­lu­tuk­seen ja 44 % lukioon.