OSAOon hyvin hakijoita

OSAOon haki vii­me vii­kol­la päät­ty­nees­sä yhteis­haus­sa 2 231 ensi­si­jais­ta haki­jaa, mikä on 62 haki­jaa enem­män kuin vii­me vuon­na. Yhtä perus­tut­kin­to­paik­kaa tavoit­te­li kes­ki­mää­rin 1,2 ensi­si­jais­ta haki­jaa. Amma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen veto­voi­ma säi­lyi Poh­jois-Poh­jan­maal­la edel­leen vah­va­na. Yhteis­haus­sa nuo­ris­ta 56 % hakeu­tui ensi­si­jai­ses­ti amma­til­li­seen kou­lu­tuk­seen ja 44 % lukioon.

Lue lisää

Oulun polii­si puhal­lut­ti yli 4 000 autoilijaa

Oulun polii­si­lai­tok­sen alu­eel­la suo­ri­tet­tiin vii­kon­lo­pun aika­na val­ta­kun­nal­li­seen tee­maan liit­ty­vä 36 tun­nin rat­ti­juo­pu­mus­val­von­ta­ma­ra­ton. Val­von­ta­ma­ra­ton aloi­tet­tiin per­jan­tai­na 24.3. klo 18.00 ja se päät­tyi sun­nun­tai­aa­mu­na 26.3. klo 06.00.Päät­tä­jäl­tä: Mat­kai­lun mahdollisuuksia

Vie­rai­lin muu­ta­mia viik­ko­ja sit­ten Lapin pää­kau­pun­gis­sa Rova­nie­mel­lä vii­kon­lop­pu­lo­mal­la. Yllä­tyin turis­tien val­ta­van suu­res­ta mää­räs­tä. Kau­pun­ki oli täyn­nä vie­rai­li­joi­ta muun muas­sa eri Aasian mais­ta ja Euroo­pas­ta. Hotel­lit oli­vat lop­puun­myy­ty­jä ja kan­sain­vä­lis­tä ihmis­vi­li­nää oli kau­pun­gin kaduilla.


Koko­nais­val­tais­ta hoi­toa mie­lel­le ja keholle

Kau­neus ja Hie­ron­ta Ade­le Kii­min­gis­sä täyt­tää huh­ti­kuun alus­sa kym­me­nen vuot­ta. Yrit­tä­jä Outi Har­ti­kai­nen ker­too vuo­si­kym­me­nen men­neen lois­ta­vas­ti, jois­ta hän kiit­tää­kin asiak­kai­taan. Alal­la hän on ollut yli 25 vuot­ta ja halu tuot­taa koko­nais­val­tai­sia hoi­to­ja ajaa edel­leen eteen­päin. Vii­kol­la 13 hoi­to­las­sa on tuo­te­tar­jouk­sia ja avoi­met ovet 31.3. klo 10–17 synt­tä­rei­den kunniaksi.


Mes­su­jen koho­koh­ta­na vaalipaneeli

Kun Iin lukion mes­sut lau­an­tai­na käyn­nis­tyi­vät, sai­vat mes­su­pöy­tien esit­te­li­jät alkuun ihme­tel­lä ylei­sön puut­tu­mis­ta. Moni epäi­li­kin tapah­tu­man kiin­nos­ta­vuu­den häviä­vän ulko­na val­lin­neel­le lois­ta­val­le ulkoi­lusääl­le, mut­ta eipä hätää. H‑hetken eli vaa­li­pa­nee­lin käyn­nis­ty­mi­sen lähe­tes­sä rupe­si ylei­söä ilmaan­tu­maan, ja panee­lin jäl­keen alkoi kaup­pa­kin käy­dä niin lukion yrit­tä­jyys­ryh­män hoi­ta­mas­sa kah­vios­sa ja arvan­myyn­ti­pis­teel­lä kuin mui­den pöy­tien äärellä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Toi­min­nan kehit­tä­mis­tä perin­tei­tä kunnioittaen

Hau­ki­pu­taan Optiik­ka ja Sil­mä­lää­kä­ri­kes­kuk­sel­la on pit­kät perin­teet Hau­ki­pu­taan kyläl­lä ja tänä vuon­na yri­tys täyt­tää 35 vuot­ta. Lii­ke on sijain­nut alus­ta, eli vuo­des­ta 1988 saak­ka samas­sa pai­kas­sa Kirk­ko­tiel­lä. Yri­tyk­ses­sä puhal­taa nyt uudis­tus­ten tuu­let, sil­lä yri­tyk­sen perus­ta­jiin kuu­lu­nut Esko Vat­jus on jää­nyt eläk­keel­le ja hänen osak­keen­sa on osta­nut Johan­na Räi­hä. Yksin Johan­nan ei tar­vit­se pär­jä­tä, sil­lä yhtiö­kump­pa­ni Riku Vat­juk­sel­la tulee tänä vuon­na kak­si­kym­men­tä vuot­ta täy­teen yrityksessä.
Alu­een nuo­ril­le menes­tys­tä ampumahiihdossa

Rova­nie­mel­lä kisat­tiin 25–26.3 ampu­ma­hiih­don SM-kil­pai­lut. Lau­an­tai­na 25.3 kisat­tiin pika­mat­kat. Ran­ta­poh­jan alu­eel­le tuli jäl­leen hie­noa menes­tys­tä. Iiläi­nen Oona Pesä­maa kisa­si N13 sar­jas­sa, vuot­ta van­hem­pien seu­ras­sa. Oona onnis­tui ammun­nois­sa hie­nos­ti ampuen ensim­mäi­sen ammun­nan puh­taas­ti ja toi­ses­ta ammun­nas­ta vain yhden sakon. Eroa kil­pai­lun voit­ta­jaan Lah­den hiih­to­seu­ran Hil­la Hir­vo­seen jäi 26 sekun­tia. Prons­sia kisas­sa otti Heta Har­ju Sei­nä­joen hiih­to­seu­ras­ta. Hopea oli Oonal­le ensim­mäi­nen hen­ki­lö­koh­tai­nen SM-mita­li. Yli­kii­min­gin Emma Huo­vi­nen sijoit­tui samas­sa sar­jas­sa sijal­le 19 2+1 sakoilla.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus