Kii­min­gin lukioon aiem­paa vähem­män ensi­si­jai­sia hakijoita

Kiimingin lukioon on tänä vuonna selvästi viime vuotta vähemmän ensisijaisia hakijoita. (Arkistokuva: Terhi Ojala)Kiimingin lukioon on tänä vuonna selvästi viime vuotta vähemmän ensisijaisia hakijoita. (Arkistokuva: Terhi Ojala)

Ope­tus­hal­li­tus on jul­kais­sut lukioi­den ja amma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen yhteis­haun tulok­set täl­tä kevääl­tä. Oulun lukioi­hin haki 1716 ensi­si­jais­ta haki­jaa. Aloi­tus­paik­ko­ja on 1719. Oulun päi­vä­lu­kiois­ta eni­ten haki­joi­ta on uuteen Rak­si­lan lukioon.

Aloi­tus­paik­koi­hin suh­teu­tet­tu­na suo­si­tuin on Kas­tel­lin lukion urhei­lu­lin­ja. Seu­raa­vak­si suo­si­tuim­mat ovat Oulun Lyseon lukion IB-lin­ja, Oulun Suo­ma­lai­sen yhteis­kou­lun lukio (OSYK) ja Oulun Lyseon lukio. Hau­ki­pu­taan lukioon haki ensi­si­jai­ses­ti 114 haki­jaa, kun aloi­tus­paik­ko­ja on 158.

Kii­min­gin lukioon haki 62 haki­jaa, kun aloi­tus­paik­ko­ja on sata. Vii­me vuon­na Hau­ki­pu­taan lukioon haki ensi­si­jai­ses­ti 114 ja Kii­min­kiin 86 hen­ki­löä. Kii­min­gin lukioon oli siis huo­mat­ta­vas­ti vii­me vuot­ta vähem­män ensi­si­jai­sia hakijoita.

Nuo­ret voi­vat hakea val­ta­kun­nal­li­ses­sa yhteis­haus­sa seit­se­mään opis­ke­lu­paik­kaan. Opis­ke­li­jat vali­taan lukioon perus­kou­lun päät­tö­to­dis­tuk­sen äidin­kie­len, toi­sen koti­mai­sen kie­len, vie­rait­ten kiel­ten, uskon­non tai elä­män­kat­so­mus­tie­don, his­to­rian, yhteis­kun­tao­pin, mate­ma­tii­kan, fysii­kan, kemian, bio­lo­gian, ter­veys­tie­don ja maan­tie­don arvo­sa­no­jen kes­kiar­von osoit­ta­mas­sa järjestyksessä.

Eri­kois­lu­kioi­den (Kas­tel­lin urhei­lu­lu­kio­lin­ja, Made­to­jan musiik­ki­lu­kio ja Oulun Lyseon lukion IB-ohjel­ma) oppi­las­va­lin­nas­sa ote­taan päät­tö­to­dis­tuk­sen arvo­sa­no­jen lisäk­si huo­mioon pää­sy­koe­pis­teet ja lisänäytöt.

Opis­ke­li­ja vali­taan sii­hen lukioon, johon hänen keskiarvonsa/pisteensä ylim­mil­lään riit­tä­vät. Yhteis­haun tulok­set jul­kis­te­taan tors­tai­na 15. kesäkuuta.