Päät­tä­jäl­tä: Mat­kai­lun mahdollisuuksia

Vie­rai­lin muu­ta­mia viik­ko­ja sit­ten Lapin pää­kau­pun­gis­sa Rova­nie­mel­lä vii­kon­lop­pu­lo­mal­la. Yllä­tyin turis­tien val­ta­van suu­res­ta mää­räs­tä. Kau­pun­ki oli täyn­nä vie­rai­li­joi­ta muun muas­sa eri Aasian mais­ta ja Euroo­pas­ta. Hotel­lit oli­vat lop­puun­myy­ty­jä ja kan­sain­vä­lis­tä ihmis­vi­li­nää oli kau­pun­gin kaduilla.

Mitä mat­kai­li­jat oli­vat tul­leet kat­so­maan? Ei mitään ihmeel­lis­tä meil­le poh­joi­sen ihmi­sil­le, mat­kai­li­jat oli­vat tul­leet tutus­tu­maan jou­lu­puk­kiin ja sen elä­mään, osal­lis­tu­maan kelk­ka­sa­fa­reil­le ja kat­so­maan pimeyt­tä, revon­tu­lia, puh­taut­ta ja luontoa.

Oli­si­ko meil­lä Oulun seu­dul­la ja Iis­sä mah­dol­li­suuk­sia vas­ta­ta täl­lai­seen kysyn­tään voi­mak­kaam­min ja hou­ku­tel­la mat­kai­li­joi­ta kau­em­paa? Lii­ken­neyh­tey­det ja infra ovat tär­kei­tä. Len­to­kent­tä, rai­teet ja tiet ovat val­mii­na. Meil­lä on alu­eel­la len­to­kent­tä, joka mah­dol­lis­taa mat­kai­li­joidn saa­pu­mi­sen kaukaakin.

Meil­lä on hyvät tie­yh­tey­det seu­tum­me kiin­nos­ta­viin koh­tei­siin. Onko alu­eel­la riit­tä­väs­ti kapa­si­teet­tia ottaa turis­tit vas­taan, majoit­taa ja jär­jes­tää kiin­nos­ta­vaa toi­min­taa ja nähtävää?

Nyt kevät­tal­vel­la, kun olen hiih­del­lyt Iijo­ki­suul­la Iin kun­nan hyvin hoi­de­tuil­la laduil­la, olen poh­ti­nut ja aja­tel­lut myös mat­kai­lun mah­dol­li­suuk­sia. Lähi­mat­kai­lu­mah­dol­li­suu­det ovat jo nyt ole­mas­sa, mut­ta voi­sim­me­ko hou­ku­tel­la turis­te­ja myös kau­em­paa koke­maan jotain sel­lais­ta, mikä ei kaik­kial­la maa­il­mas­sa ole itses­tään selvyys? 

Meil­lä on tääl­lä puh­taut­ta, lun­ta, jää­tä, hil­jai­suut­ta ja pimeyt­tä. Toi­si­naan on mah­dol­lis­ta näh­dä ja ihas­tel­la myös revon­tu­lien leik­kiä tai­vaal­la. Lumi­pei­te on var­maa ja kan­ta­va jää­kan­si peit­tää tal­vel­la joet ja meren usei­den kuu­kausien ajan.

Sote­uu­dis­tuk­sen jäl­keen elin­voi­man kehit­tä­mi­sen roo­li on enti­ses­tään vah­vis­tu­nut kun­tien ja kau­pun­kien teh­tä­vä­nä. Kun­tien ja kau­pun­kien väli­nen kil­pai­lu samois­ta yri­tyk­sis­tä ja asuk­kais­ta ei pel­käs­tään kas­va­ta alu­een elin­voi­maa. Jos saam­me alu­eel­le uut­ta kan­nat­ta­vaa yri­tys­toi­min­taa esi­mer­kik­si mat­kai­lun toi­mia­lal­la, se on hyö­dyk­si koko alu­een elin­voi­mal­le ja koko seu­dun menestymiselle. 

Työ­tä asian eteen teh­dään ja myön­teis­tä kehi­tys­tä tapah­tuu. Yksi esi­merk­ki sii­tä on Iin Mic­ro­po­lis Oy:n hal­lin­noi­ma Iijoen lumo-mat­kai­lu­toi­mi­joi­den ver­kos­toi­tu­mis­han­ke, joka osal­taan vas­taa tähän haas­tee­seen. Mah­dol­li­suuk­sia on, vaa­di­taan kovaa ja pit­kä­jän­teis­tä työ­tä ja myös ripaus onnea.

Johan­nes Tuo­me­la, Iin kun­nan­val­tuus­ton puheen­joh­ta­ja, Keskusta