Sotiem­me vete­raa­nien kirk­ko­päi­väs­sä rukoil­tiin rau­haa koko maailmaan

Poh­jois-Poh­jan­maan alu­een sotiem­me vete­raa­nien kirk­ko­päi­väs­sä Kii­min­gis­sä puhee­nai­heek­si nousi eri­tyi­ses­ti Venä­jän hyök­käys­so­ta Ukrai­naan. Ver­tauk­sil­ta Suo­men Venä­jää vas­taan käy­miin sotiin ei voi­nut vält­tyä. Kai­kes­ta välit­tyi aito kun­nioi­tus sotiem­me vete­raa­nien, lot­tien ja koti­rin­ta­man teke­mää työ­tä koh­taan. Päi­vän tee­ma­na oli “Rukoil­kaam­me rau­haa koko maailmaan”.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Luon­to ins­pi­roi maalaamaan

Nät­te­po­rin aulas­sa Iis­sä on esil­lä värik­käi­tä luon­toai­hei­sia maa­lauk­sia. Tilas­ta on tur­ha etsiä tau­luil­le nimiä, sil­lä töi­den teki­jä 17-vuo­­tias Saa­na Mehtomaa.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausIin kun­ta hakee val­tio­no­suu­den korotusta

Iin kun­ta hakee kulu­val­le vuo­del­le 2 mil­joo­nan euron har­kin­nan­va­rais­ta val­tio­no­suu­den koro­tus­ta. Hake­muk­seen on lis­tat­tu talous­vai­keu­det ja perus­te­lut, jot­ka osoit­ta­vat vaikeudet…Niek­ka­rin 32-vuo­ti­aal­la ten­nis­ken­täl­lä juhlatunnelmaa

Kii­min­gin Nie­me­län­tör­mäl­lä, Niek­ka­rin ten­nis­ken­täl­lä vie­tet­tiin juh­la­via het­kiä, kun ken­tän perus­ta­mis­idean isil­le Juha­ni Suo­pan­gil­le ja Kau­ko Räi­sä­sel­le kiin­ni­tet­tiin kun­nia­laat­ta ken­tän aitaan. Molem­mat mie­het oli­vat muka­na tilai­suu­des­sa muis­te­le­mas­sa 1990 ava­tun ken­tän perus­ta­mi­seen joh­ta­nei­ta vai­hei­ta sekä Poh­jois-Suo­men par­haim­pien mas­sa­kent­tien jouk­koon kuu­lu­van ken­tän men­nei­tä vuosikymmeniä. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Illin­juok­sut 2022: Suun­nis­ta­ja Vil­le Park­ki­nen illan san­ka­ri Illissä

Naa­pu­rin­sa Jär­ven­pään Matin kyy­dis­sä Illiin ookan­nu Jak­ki­lan kul­ta­kurk­ku Mat­ti von Back­man kiteyt­ti Illin­juok­su­jen ja eri­to­ten kir­kon­pen­kin ole­muk­sen oival­li­sen osu­vas­ti: -“Tulin tän­ne lat­taa­maan akut. Tää­lä tul­lee niin iha­na olo. Mut­ta vil­la­housut hää­tyy vet­tää jala­kaan näin syk­sy­ky­ly­mäl­lä”. Nais­kat­so­mon Tuu­la, Anne ja Min­na oli­vat ihan tip­pa lins­sis­sä Matin filo­so­foin­nis­ta. Matin likel­lä Lies-Arp­pa, Vode ja Leke tun­tui­vat nie­les­ke­le­vän lii­ku­tuk­ses­ta. Rite Käy­rä piti pok­kan­sa. Vala­men­ta­jan pitää seu­ra­ta ana­lyyt­ti­sel­lä hau­kan­si­li­mäl­lä suo­jat­tien ver­ryt­te­lyä ja juok­sua. Kun Tii­ron ja Kor­va­lan Mat­ti istah­ti­vat Jaki­lan Mat­tien vie­reen, oli lähes täys­kä­si Mat­te­ja vaan ei kuk­ka­ro­sa saa­ti tas­kusa. — Haa­tais­ta uupuu täys­kä­si, tote­si von Backman.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kes­kus­tan jäsen­vaa­lin kär­ki­si­joil­la istu­vat kansanedustajat

Poh­jois-Poh­jan­maan Kes­kus­tan jäse­nää­nes­tys edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kais­ta käy­tiin vii­kon­lop­pu­na. Jäse­nää­nes­tyk­ses­sä sai­vat äänes­tää Kes­kus­tan Poh­jois-Poh­jan­maan pii­rin perus­jär­jes­töi­hin vähin­tään kak­si kuu­kaut­ta ennen jäse­nää­nes­tys­tä liit­ty­neet 15 vuot­ta täyt­tä­neet hen­ki­lö­jä­se­net. Vaa­lis­sa annet­tiin 8 928 ääntä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus