Iin kun­ta hakee val­tio­no­suu­den korotusta

Iin kun­ta hakee kulu­val­le vuo­del­le 2 mil­joo­nan euron har­kin­nan­va­rais­ta val­tio­no­suu­den koro­tus­ta. Hake­muk­seen on lis­tat­tu talous­vai­keu­det ja perus­te­lut, jot­ka osoit­ta­vat vai­keu­det poik­keuk­sel­li­sik­si ja tilapäisiksi.

Iin kun­ta perus­te­lee har­kin­nan­va­rai­sen val­tio­no­suu­den tar­vet­ta Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­män talous­ar­vion yli­tyk­sil­lä kol­me­na vuon­na peräk­käin, vali­tus­ten takia pysäh­dyk­sis­sä ole­vien tuu­li­voi­ma­puis­to­jen vai­ku­tuk­sel­la kiin­teis­tö­ve­roon, kun­nan laa­jan pal­ve­lu­ver­kon aiheut­ta­mil­la kuluil­la sekä kun­nan korjausvelalla.

Hake­muk­ses­sa on tuo­tu esil­le myös toi­men­pi­teet, joi­ta kun­ta on teh­nyt tai on teke­mäs­sä tila­päis­ten talous­on­gel­mien paran­ta­mi­sek­si. Näi­hin kuu­luu esi­mer­kik­si kun­nan talou­den tasa­pai­no­tus­oh­jel­man tuo­mat sääs­töt, jois­ta osa näkyy vas­ta tule­vi­na vuosina.