Raha­pe­lit: Viik­ko 36

Lot­to: 4, 5, 9, 10, 15, 31, 40. Lisä­nu­me­ro: 1. Plus­nu­me­ro: 14. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein – kpl, 6+1 oikein 5 kpl 42 602,77 e, 6 oikein 2 224,45 e, 5 oikein 53,93 e, 4 oikein 10 e, 3+1 oikein 2 e.

Viking Lot­to: 13, 19, 26, 35, 36, 40. Viking­nu­me­ro: 2. Plus­nu­me­ro: 21. Voi­ton­ja­ko: 6+1 oikein 1 kpl 10 767 576,80 e, 6+0 oikein 129 336,30 e, 5+1 oikein 25 953,07e, 5+0 oikein 1 016,59 e, 4+1 oikein 70,83 e, 4+0 oikein 30,85 e, 3+1 oikein 10,98 e, 3+0 oikein 5,46 e.

Euro­jack­pot: 9, 18, 26, 41, 43. Täh­ti­nu­me­rot: 4, 9. Voi­ton­ja­ko: 5+2 oikein 1 kpl 20 058 411,50 e, 5+1 oikein 804 775,30 e, 5+0 oikein 302 570,50 e, 4+2 oikein 3 743,10 e, 4+1 oikein 307,30 e, 3+2 oikein 119,60 e, 4+0 oikein 118,70 e, 2+2 oikein 19,60 e, 3+1 oikein 19,60 e, 3+0 oikein 18,50 e, 1+2 oikein 9,60 e, 2+1 oikein 9,50 e.

Kes­ki­viik­ko-Joke­ri: 1 1 5 5 1 0 0. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Per­jan­tai-Joke­ri: 7 0 1 4 3 1 2. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Lau­an­tai-Joke­ri: 5 0 2 3 3 7 5. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Vakio­veik­kaus: 21X 1XX 11X 1121. Voi­ton­ja­ko: 13 oikein 6 kpl 12 693,80 e, 12 oikein 208,09 e, 11 oikein 10,45 e, 10 oikein 2,73 e.