Hyvin­voi­va Poh­joi­nen ‑lah­joi­tus Oijär­ven VPK:lle

Oijär­ven Vapaa­pa­lo­kun­nan mah­dol­li­suus aut­taa tule­va­na tal­ve­na pulaan jou­tu­via moot­to­ri­kelk­kai­li­joi­ta ja umpi­kai­ras­sa vael­ta­via hiih­tä­jiä para­nee VPK:lle myön­ne­tyn Hyvin­voi­va Poh­joi­nen ‑lah­joi­tuk­sen myö­tä. Lah­joi­tuk­sen taka­na on vakuu­tus­yh­tiö Lähi­Ta­pio­la Poh­joi­nen, ja sen tur­vin VPK pys­tyy hank­ki­maan käyt­töön­sä moot­to­ri­kel­kan. Lah­joi­tuk­sen suu­ruus on vii­si­tu­hat­ta euroa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Poruk­ka kool­la: Senio­rio­pet­ta­jat Virossa

Oulun Seu­dun Senio­riO­pet­ta­jat ry:hyn kuu­lu­vat mm Kii­min­gin, Hau­ki­pu­taan , Yli-Iin, Yli­kii­min­gin, Iin ym kun­tien viroissa/toimissa ollei­den opet­ta­jien foo­ru­mi, jos­sa on yli 1 000 jäsen­tä. OSSO ry:n hal­li­tuk­sen jäse­niä on ollut äsket­täin vie­rai­lul­la Tar­tos­sa tar­koi­tuk­se­na luo­da ystä­vyys­suh­tei­ta Tarton/Viron senio­rien kans­sa. Samal­la vie­tiin ter­vei­set ja pai­dat Euroo­pan tule­vas­ta kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gis­ta Oulusta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mun Oulu on huo­noa suomea

Oulu jul­kai­see Mun Oulu-leh­teä. Jot­kut ovat muka anta­neet sil­le “kuu­man nimen” jos­sa on kak­si kie­li­vir­het­tä – Mun ja Oulu. Pitäi­si olla Minun Oulu­ni, jos­sa toki sana minun on tur­ha, Oulu­ni sisäl­tää jo kak­si sanaa. Oulum­me on ehkä parem­pi, mei­tä omis­ta­jia on monta!

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ei oikeut­ta maas­sa saa, ken itse sit’ ei hanki

Demo­kra­tia kape­nee koko ajan ja omis­tus­ten myö­tä pää­tös­val­ta siir­tyy kv-kapi­ta­lis­teil­le. Ennen meil­lä Hau­ki­pu­taal­la oli vain Hau­ki­pu­taan Säh­kö­osuus­kun­ta, jon­ka hin­noit­te­luun saa­toim­me täy­sin luottaa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Säh­kö­riip­pu­vuus ja Ukraina

Sota on sot­ke­mas­sa aivan kon­kreet­ti­ses­ti elä­määm­me säh­kön hin­nan nousun myö­tä. Meil­le kui­ten­kin myy­dään säh­kö­au­to­ja, säh­kö­pyö­riä ja säh­kö­pot­ku­lau­to­ja. Monet kodin­ko­neet toi­mi­vat säh­köl­lä, säh­kö­hel­la luon­nol­li­ses­ti toi­mii sähköllä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


“Emme saa unoh­taa apua ukrainalaisille”

Kaik­ki alkoi sii­tä, kun kel­lo­lai­nen Irma Pie­ti­lä vei koto­aan nel­jä yli­mää­räis­tä rep­pua akuu­tin avun Help Cen­ter Ukrai­ne-Oulun toi­mi­paik­kaan Oulun Saa­ris­ton­ka­dul­le hei­nä­kuun lopulla.

– Repuil­le oli heti tar­vit­si­jat. Näin, kuin­ka sotaa pakoon läh­te­nyt ja Ouluun pää­ty­nyt ukrai­na­lais­nai­nen puris­ti rep­pua kii­tol­li­se­na rin­taan­sa vas­ten. Pake­ne­maan kodeis­ta oli jou­dut­tu läh­te­mään yhden kas­sin kans­sa, jos­sa oli koko omai­suus. Uusi elä­mä pitää aloit­taa ja koti perus­taa aivan tyhjästä.

– Näky kos­ket­ti ja rii­pai­si minua syväs­ti. Aloin miet­tiä, mitä voi­sin teh­dä enem­män, kuvai­lee Irma Pie­ti­lä tunnetilaansa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Seu­ra­kun­ta­vaa­lien ehdo­kas­a­set­te­lu käynnissä

Ehdo­kas­a­set­te­lu evan­ke­lis-lute­ri­lai­sen kir­kon seu­ra­kun­ta­vaa­lei­hin on käyn­nis­sä. Ehdok­kaak­si voi aset­tua 15. syys­kuu­ta men­nes­sä. Ehdok­kaak­si sovel­tuu kon­fir­moi­tu kir­kon jäsen, joka täyt­tää 18 vuot­ta vii­meis­tään vaa­li­päi­vä­nä eli 20.11.2022. Myös valit­si­jayh­dis­tyk­siä voi perus­taa vie­lä per­jan­tai­hin saakka.


Kol­jun maa­lais­mark­ki­noil­la oli tunnelmaa

Aurin­koi­nen syys­sää hel­li Kol­jun maa­lais­mark­ki­na­vä­keä Halo­sen­nie­mes­sä lau­an­tai­na. Kau­pan oli tut­tuun tapaan syk­syn satoa, lei­von­nai­sia, huna­jaa, kala- ja liha­tuot­tei­ta, vaat­tei­ta, koru­ja ja käsitöitä.

Halo­sen­lah­den kyläyh­dis­tyk­sen maa­lais­mark­ki­nat on odo­tet­tu syk­syn tapah­tu­ma, jon­ne tul­laan pait­si teke­mään ostok­sia, myös tapaa­maan tut­tu­ja ja vaih­ta­maan kuu­lu­mi­sia muka­van yhdes­sä­olon mer­keis­sä lähel­tä ja kauempaa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kul­taa boccian Paraolympialaisista

Poh­joi­sen alu­een Barents Games ‑kil­pai­lut käy­tiin 2.–4. syys­kuu­ta Nor­jan Troms­sas­sa. Kil­pai­luis­sa oli muka­na para­sar­jat kei­lai­lus­sa ja bocciassa. 

Suo­men jouk­kue saa­vut­ti boccias­sa hie­nos­ti kul­taa. Jouk­ku­ee­seen kuu­lui­vat hau­ki­pu­taa­lai­nen Hilk­ka Rani­nen, kii­min­ki­läis­taus­tai­nen Mika Rau­da­so­ja Kem­pe­lees­tä ja Min­na Puus­ti­nen Rova­nie­mel­tä. Jouk­ku­een­joh­ta­ja­na, avus­ta­ja­na ja huol­ta­ja­na toi­mi hau­ki­pu­taa­lai­nen Pau­la Elsi­lä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kadon­nut löy­tyi etsin­nöis­sä Kiimingissä

Iäkäs nai­nen kato­si Koi­te­lin­kos­ken alu­eel­la vii­me per­jan­tai­na illal­la. Vapaa­eh­toi­sen Pelas­tus­pal­ve­lun jal­kai­sin liik­ku­nut etsin­tä­par­tio löy­si hänet lau­an­tai­na noin kel­lo 22 aikaan olo­suh­tei­siin näh­den hyväs­sä kun­nos­sa parin kilo­met­rin pääs­sä katoamispaikasta.