Ennak­ko­ää­nes­tys alkaa kes­ki­viik­ko­na – Kat­so täs­tä äänes­tys­pai­kat ja ‑ajat Ran­ta­poh­jan alueella

Alue­vaa­lien ennak­ko­ää­nes­tys alkaa huo­men­na kes­ki­viik­ko­na 12.1. ja jat­kuu tiis­tai­hin 18.1. saak­ka. Äänioi­keu­te­tut voi­vat äänes­tää ennak­koon mis­sä tahan­sa ylei­ses­sä ennak­ko­ää­nes­tys­pai­kas­sa kotimaassa…

Lue lisää

Iin seu­ra­kun­ta inves­toi hautausmaihin

Iin seu­ra­kun­nan tämän vuo­den talous­ar­vios­sa on varat­tu inves­toin­tei­hin yhteen­sä 56 000 euroa. Sum­mal­la suun­ni­tel­laan Kruu­nun­saa­ren hau­taus­maan perus­pa­ran­nus, han­ki­taan video­tyk­ki ja…


Vapaa­eh­toi­set arkun­kan­ta­jat omais­ten apuna

Iin seu­ra­kun­nas­sa on käyn­nis­tet­ty vapaa­eh­tois­ten arkun­kan­ta­jien toi­min­ta monen muun seu­ra­kun­nan tapaan, kos­ka sil­le on koet­tu ole­van tar­vet­ta. Täl­lä het­kel­lä muka­na on kol­me vapaa­eh­tois­ta arkun­kan­ta­jaa, mut­ta toi­vee­na on saa­da hei­tä lisää. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Oulun Seu­dun Säh­kö alkaa kevääl­lä raken­taa Jää­lin valo­kui­tua – OSS odot­taa edel­leen lisä­ti­lauk­sia jääliläisiltä

Ensi kevää­nä, lumien sulet­tua Oulun Seu­dun Säh­kö käyn­nis­tää valo­kui­dun raken­ta­mi­sen Jää­lis­sä. Täl­lä het­kel­lä näyt­tää sil­tä, että raken­net­ta­val­la alu­eel­la on noin 250 talout­ta. Kaik­ki­aan kiin­nos­tuk­sen­sa OSS:n valo­kui­tua koh­taan on tähän men­nes­sä osoit­ta­nut noin 350 taloutta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausMikä kii­re Ollinkorpi-päätöksellä?

Ollin­kor­ven tuu­li­voi­ma­puis­ton osay­leis­kaa­va on lähiai­koi­na Iin kun­nan­val­tuus­ton käsit­te­lys­sä. Kun­nan­hal­li­tus on esit­tä­nyt kaa­van ja uuden tuu­li­voi­ma­puis­ton hyväk­sy­mis­tä. Olli­kor­peen on tulos­sa ”vain” 10 tuulivoimalaa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin his­to­ri­aa: Mikä mies oli Ako­lan raken­nut­ta­ja Julius Con­rad Antell?

Poh­jois-Iis­sä ole­van Ako­lan kar­ta­no (alku­jaan Brusi­la) on ollut tämän syk­syn aika­na pal­jon jul­ki­suu­des­sa joh­tuen kar­ta­non nykyi­sen omis­ta­jan Tee­mu Kur­ke­lan teke­mäs­tä mit­ta­vas­ta kor­jaus­työs­tä. Mil­lai­nen mies oli alku­pe­räi­sen pytin­gin raken­nut­ta­jak­si mai­nit­tu Julius Con­rad Antell?

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Uusia jäse­niä toi­vo­taan mukaan Hau­ki­pu­taan Moottorikelkkailijoihin

Hau­ki­pu­taan Moot­to­ri­kelk­kai­li­jat on toi­mi­nut 30 vuot­ta. Etap­pia juh­lis­tet­tiin jäse­nis­tön kes­kuu­des­sa kah­vi­het­kel­lä jou­lun alla.

– Tär­ke­ää oli­si saa­da uusia jäse­niä mukaan yhtei­seen toi­min­taam­me, joka pyö­rii jäsen­mak­su­jen tur­vin ja tal­koo­voi­min, veto­aa ker­hon puheen­joh­ta­ja Pert­ti Kla­si­la.


Raha­pe­lien tuloksia

Kier­ros 1

Lot­to: 2, 7, 11, 22, 30, 33, 35. Lisä­nu­me­ro 23, plus­nu­me­ro 18.

Voi­ton­ja­ko: 7 oikein -, 6+1 -, 6 oikein 1 765,79 €, 5 oikein 46,73 €, 4 oikein 10,00 €, 3+1 2 €, Plus oikein -.


Korona­ro­ko­tuksia Yli-Iis­sä ja Yli­kii­min­gis­sä ilman ajanvarausta

Yli-Iis­sä on tors­tai­na 13.1. kel­lo 8.30–15.30 saa­ta­vil­la 1., 2. ja 3. koro­na­ro­ko­tuk­sia ilman ajan­va­raus­ta. Roko­tuk­set ovat hyvin­voin­ti­pis­teel­lä Kirk­ko­ku­ja 2:ssa. Yli­kii­min­gis­sä 1., 2. ja 3. koro­na­ro­ko­tuk­sia on saa­ta­vil­la hyvin­voin­ti­pis­teel­lä Vesai­sen­lin­nan­tie 2:ssa ilman ajan­va­raus­ta kes­ki­viik­ko­na 12.1. kel­lo 8.30–15.30. 5–11-vuotiaat lap­set voi­vat saa­da roko­tuk­sen vain ajanvarauksella.