Ennak­ko­ää­nes­tys alkaa kes­ki­viik­ko­na – Kat­so täs­tä äänes­tys­pai­kat ja ‑ajat Ran­ta­poh­jan alueella

Alue­vaa­lien ennak­ko­ää­nes­tys alkaa huo­men­na kes­ki­viik­ko­na 12.1. ja jat­kuu tiis­tai­hin 18.1. saak­ka. Äänioi­keu­te­tut voi­vat äänes­tää ennak­koon mis­sä tahan­sa ylei­ses­sä ennak­ko­ää­nes­tys­pai­kas­sa kotimaassa…

Lue lisää

Iin seu­ra­kun­ta inves­toi hautausmaihin

Iin seu­ra­kun­nan tämän vuo­den talous­ar­vios­sa on varat­tu inves­toin­tei­hin yhteen­sä 56 000 euroa. Sum­mal­la suun­ni­tel­laan Kruu­nun­saa­ren hau­taus­maan perus­pa­ran­nus, han­ki­taan video­tyk­ki ja…


Vapaa­eh­toi­set arkun­kan­ta­jat omais­ten apuna

Iin seu­ra­kun­nas­sa on käyn­nis­tet­ty vapaa­eh­tois­ten arkun­kan­ta­jien toi­min­ta monen muun seu­ra­kun­nan tapaan, kos­ka sil­le on koet­tu ole­van tar­vet­ta. Täl­lä het­kel­lä muka­na on kol­me vapaa­eh­tois­ta arkun­kan­ta­jaa, mut­ta toi­vee­na on saa­da hei­tä lisää. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Oulun Seu­dun Säh­kö alkaa kevääl­lä raken­taa Jää­lin valo­kui­tua – OSS odot­taa edel­leen lisä­ti­lauk­sia jääliläisiltä

Ensi kevää­nä, lumien sulet­tua Oulun Seu­dun Säh­kö käyn­nis­tää valo­kui­dun raken­ta­mi­sen Jää­lis­sä. Täl­lä het­kel­lä näyt­tää sil­tä, että raken­net­ta­val­la alu­eel­la on noin 250 talout­ta. Kaik­ki­aan kiin­nos­tuk­sen­sa OSS:n valo­kui­tua koh­taan on tähän men­nes­sä osoit­ta­nut noin 350 taloutta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausPäät­tä­jäl­tä: Hyvin­voin­tia vai masennusta?

WHO:n (Maa­il­man ter­veys­jär­jes­tö) mukaan masen­nus oli vuon­na 1990 maa­il­man­laa­jui­ses­ti nel­jän­nek­si mer­kit­tä­vin ihmi­sen ter­vey­teen koh­dis­tu­va uhka. Vuon­na 2000 se oli kol­man­nek­si tär­kein, ja vuon­na 2017 se oli nous­sut jo tär­keim­mäk­si ihmi­sen ter­veyt­tä uhkaa­vak­si teki­jäk­si ohi min­kään yksit­täi­sen somaat­ti­sen (fyy­si­sen) sairauden.


Teks­ta­rit

Kär­pät kyn­tää, vaik­ka nimi­lis­ta yli­ver­tai­nen Lii­gaan! Mikä vaivaa…haluttomuus, tah­to?! Haju­ton­ta, väri­tön­tä, mau­ton­ta viihdettä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mikä kii­re Ollinkorpi-päätöksellä?

Ollin­kor­ven tuu­li­voi­ma­puis­ton osay­leis­kaa­va on lähiai­koi­na Iin kun­nan­val­tuus­ton käsit­te­lys­sä. Kun­nan­hal­li­tus on esit­tä­nyt kaa­van ja uuden tuu­li­voi­ma­puis­ton hyväk­sy­mis­tä. Olli­kor­peen on tulos­sa ”vain” 10 tuulivoimalaa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin his­to­ri­aa: Mikä mies oli Ako­lan raken­nut­ta­ja Julius Con­rad Antell?

Poh­jois-Iis­sä ole­van Ako­lan kar­ta­no (alku­jaan Brusi­la) on ollut tämän syk­syn aika­na pal­jon jul­ki­suu­des­sa joh­tuen kar­ta­non nykyi­sen omis­ta­jan Tee­mu Kur­ke­lan teke­mäs­tä mit­ta­vas­ta kor­jaus­työs­tä. Mil­lai­nen mies oli alku­pe­räi­sen pytin­gin raken­nut­ta­jak­si mai­nit­tu Julius Con­rad Antell?

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Uusia jäse­niä toi­vo­taan mukaan Hau­ki­pu­taan Moottorikelkkailijoihin

Hau­ki­pu­taan Moot­to­ri­kelk­kai­li­jat on toi­mi­nut 30 vuot­ta. Etap­pia juh­lis­tet­tiin jäse­nis­tön kes­kuu­des­sa kah­vi­het­kel­lä jou­lun alla.

– Tär­ke­ää oli­si saa­da uusia jäse­niä mukaan yhtei­seen toi­min­taam­me, joka pyö­rii jäsen­mak­su­jen tur­vin ja tal­koo­voi­min, veto­aa ker­hon puheen­joh­ta­ja Pert­ti Kla­si­la.