Toi­mit­ta­jal­ta: Vaa­li­kuu­met­ta odotellessa

Eläm­me outo­ja aiko­ja, kun saa pelä­tä kuu­meen nouse­mis­ta ja fluns­sa­oi­rei­ta koro­nan pelos­sa, mut­ta vaa­li­kuu­meen nouse­mi­nen edes­sä ole­via alue­vaa­le­ja koh­taan oli­si toivottavaa.

Huo­men­na kes­ki­viik­ko­na avau­tu­vat jo ennak­ko­ää­nes­tys­pai­kat ja var­si­nai­nen vaa­li­päi­vä sun­nun­tai­na 23.1. on sekin jo lähel­lä. Miten kan­sa­lai­set innos­tu­vat vaa­li­uur­nil­le, on suu­ri kysymysmerkki.

Sel­vää on, että kysees­sä on tär­keät ja his­to­rial­li­set vaa­lit, jois­sa ensim­mäis­tä ker­taa vali­taan päät­tä­jät vas­taa­maan ison uudis­tuk­sen toteut­ta­mi­ses­ta ja sosiaali‑, ter­veys- ja pelas­tus­pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mi­ses­tä hyvinvointialueilla.

Toi­vot­ta­vas­ti uusil­la päät­tä­jil­lä pysyy kirk­kaa­na mie­les­sä koko hom­man idea ja tar­koi­tus: pal­ve­lui­den tasa­ver­tai­nen saa­ta­vuus eri alueil­la ja perus­pal­ve­lu­jen parantaminen.

Äänes­tä­mäl­lä voi vai­kut­taa, ketä päät­tä­jik­si vali­taan. Ehdok­kai­den näke­myk­sis­sä, arvo­maa­il­mas­sa ja tavoit­teis­sa on ero­ja. Haas­tet­ta vaa­li­työ­hön tuo­vat rajoi­tuk­set, sil­lä perin­tei­siä vaa­li­kam­pan­joi­ta ja ‑koju­ja turuil­la ja toreil­la ei nyt näh­dä. Asian­tun­ti­jat ovat kui­ten­kin vakuut­ta­neet, että äänes­tä­mäs­sä käy­mi­nen on yhtä tur­val­lis­ta kuin kau­pas­sa käyn­ti. Jos vaa­le­ja lykät­täi­siin, sote­uu­dis­tus siir­tyi­si vuodella.

Alue­val­tuus­tot aloit­ta­vat työn­sä jo maa­lis­kuus­sa ja hyvin­voin­tia­lu­eet toi­min­tan­sa vuo­den 2023 alus­ta, jol­loin myös kyseis­ten toi­mia­lo­jen hen­ki­lös­tö siir­tyy uudel­le työ­nan­ta­jal­le. Edes­sä on iso savot­ta koro­na­krii­sin keskellä.

Omik­ro­nin ennus­te­taan ran­tau­tu­van voi­mal­la poh­joi­seen­kin lähi­viik­ko­jen aika­na. Arvaa­mat­to­man viruk­sen sekä suo­si­tus­ten ja rajoi­tus­ten vaih­te­le­vas­sa ris­ti­aal­lo­kos­sa on aika han­ka­laa pysyä kär­ryl­lä, mut­ta edel­leen­kin ensiar­voi­sen tär­ke­ää on, miten me itse kukin toi­mim­me ter­veys­tur­val­li­sen arjen takaa­mi­sek­si. Voi­mia ja veny­mis­tä tar­vi­taan kaikilta.

auli.haapala(at)rantapohja.fi