Iin seu­ra­kun­ta inves­toi hautausmaihin

Iin seu­ra­kun­nan tämän vuo­den talous­ar­vios­sa on varat­tu inves­toin­tei­hin yhteen­sä 56 000 euroa. Sum­mal­la suun­ni­tel­laan Kruu­nun­saa­ren hau­taus­maan perus­pa­ran­nus, han­ki­taan video­tyk­ki ja val­ko­kan­gas Iin Hami­nan seu­ra­kun­ta­ta­loon, uusi­taan kaik­kien kiin­teis­tö­jen luki­tus ja raken­ne­taan Kui­va­nie­men hau­taus­maal­le uurnalehto/sirottelualue.

Talous­ar­vion vuo­si­ka­te on 68 900 euroa ja ali­jää­mä 63 535 euroa. Talous­ar­vio perus­tuu 1,50 pro­sen­tin kirkollisverolle.

Iin kirk­ko­val­tuus­to on lak­kaut­ta­nut osa-aikai­sen toi­mis­to­sih­tee­rin viran. Viras­sa Kui­va­nie­mel­lä ollut toi­mis­to­sih­tee­ri on jää­nyt eläk­keel­le. Toi­mis­to­sih­tee­rien teh­tä­vät ovat vähen­ty­neet, kun nii­hin kuu­lu­neet väes­tö­re­kis­te­ri­teh­tä­vät ovat siir­ty­neet alu­eel­li­sel­le keskusrekisterille.