Pie­net kou­lu­lai­set ilah­dut­ti­vat ikäi­hi­mi­siä Yli-Iissä

Yli-Iis­sä pit­kä perin­ne jat­kui pan­de­mias­ta huo­li­mat­ta, kun Yli-Iin kou­lun 1. luo­kan oppi­laat askar­te­li­vat Joki­ran­nan pal­ve­lu­kes­kuk­sen ikäih­mi­sil­le jou­lu­ka­len­te­rin. Opet­ta­ja Han­na-Lee­na Tihi­nen on pitä­nyt perin­net­tä yllä jo kym­me­ni­sen vuotta. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

HaHen tur­naus ilman yleisöä

Hau­ki­pu­taan Hei­ton sali­ban­dy­nais­ten ensim­mäi­nen koti­tur­naus 27.11. jou­dut­tiin muut­tu­nei­den koro­na­sään­nös­ten ja haas­ta­van peli­pai­kan vuok­si pelaa­maan ilman ylei­söä Nal­lis­por­tis­sa. Läh­tö­koh­dat tur­nauk­seen oli­vat muu­ten kui­ten­kin hyvät, sil­lä useis­ta louk­kaan­tu­mi­sis­ta kär­si­nyt Hau­ki­pu­taan Heit­to sai pit­käs­tä aikaa pelaa­ja ros­te­riin­sa mel­kein kaik­ki pelaajat.


Iis­sä juh­lat ja kon­sert­ti itsenäisyyspäivänä

Itse­näi­syys­päi­vän viet­to alkaa Iis­sä ja Kui­va­nie­mel­lä kel­lo 10 juma­lan­pal­ve­luk­sil­la Iin ja Kui­va­nie­men kir­kois­sa. Juma­lan­pal­ve­lus­ten jäl­keen las­ke­taan sep­pe­leet san­ka­ri­hau­doil­le. Itse­näi­syys­päi­vän juhla…


Iihin 1,8 mil­joo­naa ali­jää­mäi­nen budjetti

Iin kun­nan ensi vuo­den talous­ar­vio on 1,8 mil­joo­naa euroa ali­jää­mäi­nen. Tämän takia kun­nas­sa jat­kuu talou­den tasa­pai­not­ta­mi­nen. Kun­nan­val­tuus­to päät­ti kokouk­ses­saan maa­nan­tai­na käyn­nis­tää ensi vuo­den alku­puo­lel­la hal­lin­to- ja raken­ne­uu­dis­tuk­sen, jon­ka tavoit­tee­na on tasa­pai­not­taa talout­ta ja sopeut­taa pal­ve­lu­ra­ken­net­ta vas­taa­maan nykyis­tä ja tule­vaa tar­vet­ta. Täl­lä tavoi­tel­laan noin 1,0 mil­joo­nan euron sääs­töä. Kun­nas­sa jat­ke­taan pal­ve­lu­verk­ko­tar­kas­te­lua kai­kil­la toimialoilla.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin museon uit­to­näyt­te­ly uusiutui

Iin koti­seu­tu­museon uit­to­näyt­te­ly on kesän aika­na uusiu­tu­nut. Uit­toai­het­ta on museoa­lu­eel­la van­has­sa aitas­sa, vene­ka­tok­sis­sa sekä Hui­lin­gin ylä­ker­ras­sa. Kai­kis­sa niis­sä on jotain.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Val­tuus­to myön­si Jak­ku­ky­län sil­lal­le lisärahoituksen

Iin kun­nan­val­tuus­to myön­si Jak­ku­ky­län riip­pusil­lan raken­ta­mi­seen täl­le vuo­del­le 250 000 euron lisä­mää­rä­ra­han. Lisä­ra­han myö­tä kun­nan mak­suo­suu­dek­si sil­las­ta tulee kaik­ki­aan noin 1,2 mil­joo­naa euroa. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKTU:lla vah­din­vaih­to

Kel­lon Työ­väen Urhei­li­joi­den pit­kä­ai­kai­nen puheen­joh­ta­ja Jou­ko Perä­ta­lo luo­vut­taa vuo­den vaih­tees­sa seu­ran veto­vas­tuun uusiin käsiin. Seu­ran uute­na puheen­joh­ta­ja­na aloit­taa Satu Hämeen­nie­mi.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Oulul­la edes­sä iso­jen pää­tös­ten ja muu­tos­ten aika

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to kokoon­tui maa­nan­tai­na käsit­te­le­mään kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen esi­tys­tä vuo­den 2022 talous­ar­viok­si ja ‑suun­ni­tel­mak­si vuo­sil­le 2022–24. Talous­ti­lan­ne on kään­ty­nyt odo­tet­tua parem­mak­si, mut­ta isot inves­toin­nit odottavat.

Talous­ar­vion val­mis­te­lu ja sen käsit­te­ly eri vai­heis­sa sai päät­tä­jil­tä kehu­ja kaut­ta lin­jan. Ilma­pii­rin todet­tiin olleen raken­ta­va ja asioi­ta on vie­ty eteen­päin hyväs­sä yhtei­sym­mär­ryk­ses­sä Oulun parhaaksi. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Enti­nen viis­kyt on nyt kolkyt

Ran­ta­poh­jas­ta 13.1.1972: Jou­lu­kuun aika­na vit­si­pals­tal­la jul­kais­tu­jen vit­sien lähet­tä­jien kes­ken arvot­tiin pal­kin­to. Puo­li kiloa kah­via voit­ti Kaa­ri­na Jaak­ko­la Yli­kii­min­gis­tä. Vit­si­pals­tal­le toi­vo­taan lisää aineis­toa. Toi­vo­muk­se­na kui­ten­kin on, että vit­sit oli­si­vat mah­dol­li­sim­man omaperäisiä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus