Enti­nen viis­kyt on nyt kolkyt

Ran­ta­poh­jas­ta 13.1.1972: Jou­lu­kuun aika­na vit­si­pals­tal­la jul­kais­tu­jen vit­sien lähet­tä­jien kes­ken arvot­tiin pal­kin­to. Puo­li kiloa kah­via voit­ti Kaa­ri­na Jaak­ko­la Yli­kii­min­gis­tä. Vit­si­pals­tal­le toi­vo­taan lisää aineis­toa. Toi­vo­muk­se­na kui­ten­kin on, että vit­sit oli­si­vat mah­dol­li­sim­man omaperäisiä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Päät­tä­jäl­tä: Pai­net­ta päivähoidossa

Oulus­sa ei ole elet­ty help­po­ja aiko­ja var­hais­kas­va­tuk­sen puo­lel­la. Koro­na-aika tiuk­koi­ne rajoi­tuk­si­neen ja tes­taa­mi­si­neen on tuo­nut pait­si las­ten van­hem­mil­le, myös päi­vä­ko­tien työn­te­ki­jöil­le, pal­jon lisä­kuor­maa. Samal­la sai­ras­te­lut ja karan­tee­nit ovat tuo­neet haas­tet­ta pitää yllä riit­tä­vää hen­ki­lös­tö­mi­toi­tus­ta päiväkodeissa.


Alku­pe­räis­kan­so­jen doku­men­toi­jat Kierikissä

Mark­ku Leh­mus­kal­lion ja Anas­ta­sia Lap­suin jo kol­meen ker­taan siir­ret­ty doku­ment­ti­fil­mi­päi­vä ‘Ark­ti­sia koh­taa­mi­sia, uur­ret­tu­ja koh­ta­loi­ta’ toteu­tui Yli-Iin Kie­rik­ki­kes­kuk­ses­sa vih­doin vii­me lau­an­tai­na. Kie­rik­ki­kes­kuk­sen inten­dent­ti Lee­na Leh­ti­nen ilmai­si­kin ole­van­sa val­ta­van onnel­li­nen, että elo­ku­va­ta­pah­tu­man jär­jes­tä­mi­nen vii­mein onnis­tui, vaik­ka­kin kas­vo­mas­kien ja koro­na­pas­sien turvin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vie­lä se jatkuu

Jos vii­me aikoi­na on tul­lut hil­jai­sem­pia het­kiä kah­vi­pöy­däs­sä, niin syyk­si voi vei­ka­ta – toki arvaat­te mitä – tätä uut­ta koro­na­vi­ruk­sen muun­nos­ta. Sitä poh­tii koko ihmis­kun­ta. Parem­pi sii­tä oli­si puhua, sil­lä se vähen­tää pel­koa. Mut­ta vai­ke­aa­han se on, kun asian­tun­ti­jat­kaan eivät tun­nu tie­tä­vän, mil­lai­nen tämä muun­nos­pö­pö on. Hir­ven­hauk­ku­koe Ylikiimingissä

Yli­kii­min­gin Ms:n ken­nel­jaos­ton jär­jes­tä­mis­sä kokeis­sa tulos­ta­so muo­dos­tui ajan­koh­taan näh­den nor­maa­lik­si. Kokeen yli­tuo­ma­ri­na toi­mi Timo Tii­ro Iis­tä. Jämpt­lan­nin­pys­ty­kor­vau­rok­ses­ta Rok­ka­pa­lon Rent­tu tuli käyttövalio.


Van­ha kuva oli­kin vuo­del­ta 1939

Ran­ta­poh­jas­sa jul­kais­tiin 23.11. Van­han kuvan ker­to­maa ‑pals­tal­la kuva, jos­sa oli Han­he­lan sukua. Kii­min­ki­läi­nen Lee­na Mik­ko­nen soit­ti Ran­ta­poh­jan toi­mi­tuk­seen ja ker­toi, että kuvan vasem­mas­sa reu­nas­sa on Rau­ha Mik­ko­nen s. Sep­pä­lä sylis­sään Eero-poi­ka.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kii­Ri rymi­näl­lä sarjakärkeen

Har­vi­nais­ta kori­pal­lo­herk­kua näh­tiin vii­me vii­kol­la Lai­va­kan­kaan lii­kun­ta­sa­lis­sa. Voit­ta­mat­to­ma­na pidet­ty Oulun Tar­mo saa­pui Jää­lin kou­lul­le var­man voi­ton tun­nel­mis­sa, mut­ta kuin­kas kävi­kään. Kii­Rin kout­si Lau­ri Val­ka­ma oli syöt­tä­nyt suo­ja­teil­leen mel­koi­set eväät, ja koti­jouk­kue vei lopul­ta voi­ton korein 81–62 ( 3931). Tuo­ma­ri­pa­ri­kin Timo Kum­pu­mä­ki-Har­ri Laak­so kehui näke­mään­sä kau­den par­haak­si poh­joi­sen alu­een sarjassa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kii­tä sii­voo­jaa Puhtauspäivänä

Val­ta­kun­nal­lis­ta Puh­taus­päi­vää vie­te­tään per­jan­tai­na 3.12. Tänä vuon­na on jäl­leen eri­tyi­sen tär­ke­ää kiit­tää puh­tausa­lan ammat­ti­lais­ten teke­mää työ­tä, joka edis­tää hyvin­voin­tia ja ter­veyt­tä työ­pai­koil­la, kou­luis­sa ja muis­sa jul­ki­sis­sa tiloissa.


Nuo­ret nuk­ku­vat lii­an vähän

Ennen nukuin mel­kein joka aamu lii­an pit­kään, mut­ta nyt kun menen aiem­min nuk­ku­maan, olen huo­man­nut, että opis­ke­lu on pal­jon hel­pom­paa ja muka­vam­paa. Nume­ro­ni para­ni­vat heti, eikä aina väsyt­tä­nyt niin pal­jon. Olen myös huo­man­nut, että monet luok­ka­lai­se­ni ovat kou­lu­päi­vän aika­na todel­la väsy­nei­tä, ja he myös ker­to­vat nuk­ku­neen­sa mones­ti alle seit­se­män­kin tuntia.