Vie­lä se jatkuu

Jos vii­me aikoi­na on tul­lut hil­jai­sem­pia het­kiä kah­vi­pöy­däs­sä, niin syyk­si voi vei­ka­ta – toki arvaat­te mitä – tätä uut­ta koro­na­vi­ruk­sen muun­nos­ta. Sitä poh­tii koko ihmis­kun­ta. Parem­pi sii­tä oli­si puhua, sil­lä se vähen­tää pel­koa. Mut­ta vai­ke­aa­han se on, kun asian­tun­ti­jat­kaan eivät tun­nu tie­tä­vän, mil­lai­nen tämä muun­nos­pö­pö on. 

Lue lisää

Hir­ven­hauk­ku­koe Ylikiimingissä

Yli­kii­min­gin Ms:n ken­nel­jaos­ton jär­jes­tä­mis­sä kokeis­sa tulos­ta­so muo­dos­tui ajan­koh­taan näh­den nor­maa­lik­si. Kokeen yli­tuo­ma­ri­na toi­mi Timo Tii­ro Iis­tä. Jämpt­lan­nin­pys­ty­kor­vau­rok­ses­ta Rok­ka­pa­lon Rent­tu tuli käyttövalio.


Van­ha kuva oli­kin vuo­del­ta 1939

Ran­ta­poh­jas­sa jul­kais­tiin 23.11. Van­han kuvan ker­to­maa ‑pals­tal­la kuva, jos­sa oli Han­he­lan sukua. Kii­min­ki­läi­nen Lee­na Mik­ko­nen soit­ti Ran­ta­poh­jan toi­mi­tuk­seen ja ker­toi, että kuvan vasem­mas­sa reu­nas­sa on Rau­ha Mik­ko­nen s. Sep­pä­lä sylis­sään Eero-poi­ka.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kii­Ri rymi­näl­lä sarjakärkeen

Har­vi­nais­ta kori­pal­lo­herk­kua näh­tiin vii­me vii­kol­la Lai­va­kan­kaan lii­kun­ta­sa­lis­sa. Voit­ta­mat­to­ma­na pidet­ty Oulun Tar­mo saa­pui Jää­lin kou­lul­le var­man voi­ton tun­nel­mis­sa, mut­ta kuin­kas kävi­kään. Kii­Rin kout­si Lau­ri Val­ka­ma oli syöt­tä­nyt suo­ja­teil­leen mel­koi­set eväät, ja koti­jouk­kue vei lopul­ta voi­ton korein 81–62 ( 3931). Tuo­ma­ri­pa­ri­kin Timo Kum­pu­mä­ki-Har­ri Laak­so kehui näke­mään­sä kau­den par­haak­si poh­joi­sen alu­een sarjassa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kii­tä sii­voo­jaa Puhtauspäivänä

Val­ta­kun­nal­lis­ta Puh­taus­päi­vää vie­te­tään per­jan­tai­na 3.12. Tänä vuon­na on jäl­leen eri­tyi­sen tär­ke­ää kiit­tää puh­tausa­lan ammat­ti­lais­ten teke­mää työ­tä, joka edis­tää hyvin­voin­tia ja ter­veyt­tä työ­pai­koil­la, kou­luis­sa ja muis­sa jul­ki­sis­sa tiloissa.


Nuo­ret nuk­ku­vat lii­an vähän

Ennen nukuin mel­kein joka aamu lii­an pit­kään, mut­ta nyt kun menen aiem­min nuk­ku­maan, olen huo­man­nut, että opis­ke­lu on pal­jon hel­pom­paa ja muka­vam­paa. Nume­ro­ni para­ni­vat heti, eikä aina väsyt­tä­nyt niin pal­jon. Olen myös huo­man­nut, että monet luok­ka­lai­se­ni ovat kou­lu­päi­vän aika­na todel­la väsy­nei­tä, ja he myös ker­to­vat nuk­ku­neen­sa mones­ti alle seit­se­män­kin tuntia.


Mis­tä läh­tö­koh­dis­ta Hau­ki­pu­taan sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­ja jär­jes­te­tään ja tuo­te­taan jatkossa?

Sii­tä on rei­lu kym­me­nen vuot­ta, kun siir­ryin Hau­ki­pu­taan kun­nan perus­tur­va­joh­ta­jan teh­tä­vis­tä Poh­jois-Poh­jan­maan liit­toon hal­lin­to­joh­ta­jak­si. Pari vuot­ta myö­hem­min Hau­ki­pu­taan kun­nas­ta tuli osa uut­ta Oulua kun­ta­lii­tok­sen myötä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Eläin­ko­kei­den pitäi­si jää­dä historiaan

Mil­tä sinus­ta tun­tui­si, jos sinun vat­sa­si täy­tet­täi­siin ben­sal­la ja alko­ho­lil­la tai sai­sit lii­kaa tai lii­an vähän ruo­kaa? Raa­jo­ja­si lei­kel­täi­siin ja sinul­le aiheu­tet­tai­siin kei­no­te­koi­ses­ti eri­lai­sia sai­rauk­sia, kuten dia­be­tes­ta ja masen­nus­ta? Masen­nus­ta? Eikö kuu­los­ta­kin aivan absur­dil­ta? Ymmär­rän, että lää­ke­tie­det­tä halu­taan kehit­tää, sai­rauk­sia paran­taa ja ihmis­ten eli­ni­kää mah­dol­li­ses­ti piden­tää. Mut­ta eläi­met ovat aivan lii­an eri­lai­sia ver­rat­tu­na ihmi­siin. Eläin­suo­je­lu­asian­tun­ti­ja Lau­ra Uoti­la kir­joit­taa: “Ihmis­ten ja mui­den eläin­la­jien bio­lo­gi­sis­ta erois­ta joh­tuen yli 90 pro­sent­tia sel­lai­sis­ta lääk­keis­tä, jot­ka on eläin­ko­keis­sa havait­tu tur­val­li­sik­si ja tehok­kaik­si, eivät läpäi­se ihmi­sil­lä teh­tä­viä kokeita.”


Ikään­ty­neet ja hyvin­voin­ti – tulevaisuudessakin

Uusi sote on tulos­sa lähiai­koi­na. Hyvin­voin­tia­lue­vaa­lit käy­dään tam­mi­kuus­sa. Jo ennak­koon näyt­tää sil­tä, että suur­ten kes­kus­ten edus­ta­jat vie­vät lei­jo­nan­osan vaa­leis­sa jaet­ta­vis­ta pai­kois­ta. Vaik­ka polii­ti­kot mitä väit­tä­vät, kes­kus­to­jen edus­ta­jat päät­tä­vät omis­ta näkö­kan­nois­taan asiat ja pie­net paik­ka­kun­nat jou­tu­vat mopen osil­le. Täs­tä syys­tä jokai­sen kauim­mai­ses­sa­kin kul­mas­sa asu­van tulee äänes­tää oman paik­ka­kun­tan­sa ehdok­kai­ta vaaleissa.