Mis­tä läh­tö­koh­dis­ta Hau­ki­pu­taan sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­ja jär­jes­te­tään ja tuo­te­taan jatkossa?

Sii­tä on rei­lu kym­me­nen vuot­ta, kun siir­ryin Hau­ki­pu­taan kun­nan perus­tur­va­joh­ta­jan teh­tä­vis­tä Poh­jois-Poh­jan­maan liit­toon hal­lin­to­joh­ta­jak­si. Pari vuot­ta myö­hem­min Hau­ki­pu­taan kun­nas­ta tuli osa uut­ta Oulua kun­ta­lii­tok­sen myötä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Eläin­ko­kei­den pitäi­si jää­dä historiaan

Mil­tä sinus­ta tun­tui­si, jos sinun vat­sa­si täy­tet­täi­siin ben­sal­la ja alko­ho­lil­la tai sai­sit lii­kaa tai lii­an vähän ruo­kaa? Raa­jo­ja­si lei­kel­täi­siin ja sinul­le aiheu­tet­tai­siin kei­no­te­koi­ses­ti eri­lai­sia sai­rauk­sia, kuten dia­be­tes­ta ja masen­nus­ta? Masen­nus­ta? Eikö kuu­los­ta­kin aivan absur­dil­ta? Ymmär­rän, että lää­ke­tie­det­tä halu­taan kehit­tää, sai­rauk­sia paran­taa ja ihmis­ten eli­ni­kää mah­dol­li­ses­ti piden­tää. Mut­ta eläi­met ovat aivan lii­an eri­lai­sia ver­rat­tu­na ihmi­siin. Eläin­suo­je­lu­asian­tun­ti­ja Lau­ra Uoti­la kir­joit­taa: “Ihmis­ten ja mui­den eläin­la­jien bio­lo­gi­sis­ta erois­ta joh­tuen yli 90 pro­sent­tia sel­lai­sis­ta lääk­keis­tä, jot­ka on eläin­ko­keis­sa havait­tu tur­val­li­sik­si ja tehok­kaik­si, eivät läpäi­se ihmi­sil­lä teh­tä­viä kokeita.”


Ikään­ty­neet ja hyvin­voin­ti – tulevaisuudessakin

Uusi sote on tulos­sa lähiai­koi­na. Hyvin­voin­tia­lue­vaa­lit käy­dään tam­mi­kuus­sa. Jo ennak­koon näyt­tää sil­tä, että suur­ten kes­kus­ten edus­ta­jat vie­vät lei­jo­nan­osan vaa­leis­sa jaet­ta­vis­ta pai­kois­ta. Vaik­ka polii­ti­kot mitä väit­tä­vät, kes­kus­to­jen edus­ta­jat päät­tä­vät omis­ta näkö­kan­nois­taan asiat ja pie­net paik­ka­kun­nat jou­tu­vat mopen osil­le. Täs­tä syys­tä jokai­sen kauim­mai­ses­sa­kin kul­mas­sa asu­van tulee äänes­tää oman paik­ka­kun­tan­sa ehdok­kai­ta vaaleissa.Yö kivi­kau­den kylässä

Kie­rik­ki­kes­kuk­ses­sa jär­jes­tet­tiin vii­me vii­kon­vaih­tees­sa kaik­kien aiko­jen ensim­mäi­nen Tai­vaan­tu­lien yö, eli Kie­ri­kin vie­rai­li­joil­le avoin tal­viyö­py­mi­nen kivi­kau­den kyläs­sä. Tapah­tu­ma kerä­si yksi­tois­ta ret­kei­ly­hen­kis­tä osal­lis­tu­jaa, jot­ka majoit­tui­vat Kie­rik­ki ry:n yövyt­tä­jä­op­pai­den joh­dol­la kol­mes­sa kylän asumuksessa.


Itse­näi­syys­päi­vää juh­lis­te­taan perin­teik­kääs­ti Oulun seurakunnissa

Itse­näi­syys­päi­vää juh­lis­te­taan Oulun seu­ra­kun­nis­sa usei­den tapah­tu­mien mer­keis­sä. Juh­la­ju­ma­lan­pal­ve­luk­set jär­jes­te­tään maa­nan­tai­na 6.12. kel­lo 10 Hau­ki­pu­taan, Kii­min­gin, Oulun­sa­lon, Oulu­joen, Yli­kii­min­gin ja Yli-Iin kir­kois­sa sekä Oulun tuo­mio­kir­kos­sa. Myös kun­nia­käyn­nit hau­doil­la kuu­lu­vat ohjel­maan useis­sa seurakunnissa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus