Itse­näi­syys­päi­vän kunniamerkkejä

Tasa­val­lan Pre­si­dent­ti, Suo­men Val­koi­sen Ruusun ja Suo­men Lei­jo­nan rita­ri­kun­tien suur­mes­ta­ri on päät­tä­nyt antaa ansioi­tu­neil­le Suo­men kan­sa­lai­sil­le kun­nia­merk­ke­jä. Ohes­sa Ran­ta­poh­jan alu­een kun­nia­mer­kin saajat.

Suo­men Val­koi­sen Ruusun I luo­kan ritarimerkki

Asi­kai­nen Juk­ka Pek­ka, yhty­mä­joh­ta­ja, Oulu, Kal­lun­ki Juha-Pek­ka, pro­fes­so­ri, Oulu, Kor­pe­lai­nen Juha Tapa­ni, joh­ta­jay­li­lää­kä­ri, LT, dosent­ti, Oulu, Riek­ki Juk­ka Pek­ka, pro­fes­so­ri, Oulu, Tapiai­nen Ter­hi Susan­na, pro­fes­so­ri, yli­lää­kä­ri, Oulu.

Suo­men Lei­jo­nan I luo­kan ritarimerkki

Mäke­lä Riit­ta Kai­su Aulik­ki, aluey­li­lää­kä­ri, Kel­lo, Arvo­la Juha Mikael, maa­joh­ta­ja, Oulu, Kos­ti­lai­nen Jari Juha­ni, hal­lin­to-oikeus­tuo­ma­ri, Oulu, Neva­la Ter­hi Tuu­lik­ki, hal­lin­to­y­li­lää­kä­ri, Oulu, Palo­nie­mi Jar­mo Tapa­ni, kun­tayh­ty­mä­joh­ta­ja-reh­to­ri, Oulu, Ylö­nen Ilk­ka Kale­vi, kärä­jä­tuo­ma­ri, Oulu.

Suo­men Val­koi­sen Ruusun ritarimerkki

Kor­kia­kos­ki Mark­ku Kale­vi, kyber­tur­va­joh­ta­ja, Oulu, Kos­ke­la Jou­ko Tapio, ter­veys­joh­ta­ja, Oulu, Kum­pu­lai­nen Kari Juha­ni, reh­to­ri, Oulu, Myl­ly­lä Ire­ne Eli­se, reh­to­ri, Oulu, Puh­to Tei­ja Maa­rit, osas­to­ny­li­lää­kä­ri, LT, Oulu, Res­ka­len­ko Kirs­ti, maa­kun­ta-ark­ki­teh­ti, Oulu.

Suo­men Lei­jo­nan ritarimerkki

Hil­li-Kuja­la Päi­vi Hele­na, lii­ke­toi­min­ta­ryh­män lakia­siain­joh­ta­ja, Oulu, Juuso Han­nu Kaler­vo, reh­to­ri, Oulu, Lan­ki­nen, Jou­ko Ilma­ri, seu­ra­kun­tien eri­tyis­pal­ve­lui­den joh­ta­ja, Oulu, Pura­nen Ter­ho Ola­vi, van­hem­pi pal­ve­lu­pääl­lik­kö, Oulu, Ter­vo Han­nu Kale­vi, joh­ta­va tulok­sel­li­suus­tar­kas­ta­ja, Oulu.

Suo­men Val­koi­sen Ruusun ansioristi

Arff­man Mar­ja-Lee­na, ter­vey­den­huol­lon yli­tar­kas­ta­ja, Oulu, Cajan Hele­na Maa­rit, pal­ve­lu­pääl­lik­kö, Oulu, Hal­li­kai­nen Ilk­ka Tapio, osas­to­pääl­lik­kö, Oulu, Halo­nen Aila Mar­jat­ta, ympä­ris­tö­ter­vey­den­huol­lon yli­tar­kas­ta­ja, Oulu, Hoo­li Kari Juha­ni, eri­tyis­asian­tun­ti­ja, Oulu, Hytö­nen Johan­na, yli­tar­kas­ta­ja, Oulu, Häk­ki­nen Anna-Lee­na, kap­pa­lai­nen, Oulu, Jaa­ra Saka­ri Juha­ni, alue­pääl­lik­kö, Oulu, John­son Rai­ja Tel­ler­vo, reh­to­ri, Oulu, Kak­so­nen Timo Kal­le, pan­kin­joh­ta­ja, Oulu, Kemp­pai­nen Heik­ki Saka­ri, rikos­ko­mi­sa­rio, Oulu, Leht­vir­ta Tai­na Kai­sa Maria, talous­pääl­lik­kö, Oulu, Lei­no­nen Tapio Johan­nes, suun­nit­te­luin­si­nöö­ri, Oulu, Mat­ti­nen Olli Tapio, radio­tu­kia­se­man radio­pää­suun­nit­te­li­ja, Oulu, Peso­nen Anna-Mai­ja, apu­lais­joh­ta­ja, Oulu, Pulk­ki­nen Anne Kaa­ri­na, joh­ta­va yri­tys­asian­tun­ti­ja, Oulu, Romp­pa­nen Rai­sa Aija, ympä­ris­tö­ter­vey­den­huol­lon yli­tar­kas­ta­ja, Oulu, Toi­vo­nen Jari Pasi Juha­ni, yli­tar­kas­ta­ja, Kiiminki.

Suo­men Lei­jo­nan ansioristi

Ala­siu­rua Jar­mo Ensio, mate­ri­aa­li- ja lai­te­asian­tun­ti­ja, Ii, Ala­tar­vas Tii­na Tar­ja, asia­kas­va­rain­hoi­ta­ja, Oulu, Hie­ta­la Lea Anne­li, hen­ki­lös­tö­vas­tuul­li­nen esi­mies, Oulu, Jun­tu­nen Arja Han­ne­le, yksi­kön pääl­lik­kö, Oulu, Juu­rak­ko Anne Marit­ta, vero­tar­kas­ta­ja, Oulu, Kai­jan­kos­ki Päi­vi, sisäi­nen tar­kas­ta­ja, KTM, Oulu, Koi­vu­jär­vi Tuo­mo Juha­ni, toi­mi­tus­joh­ta­ja, Oulu, Pert­tu­nen Timo Juha­ni, psy­ko­lo­gi, Hau­ki­pu­das, Pör­hö Tuu­la Maria, vies­tin­tä­pääl­lik­kö, Oulu, Rei­nik­ka Mir­ja Kyl­lik­ki, ryh­mä­pääl­lik­kö, Oulu, Ris­sa­la Pet­ri Juha­ni, myyn­ti­pääl­lik­kö, Oulu, Savik­ko Min­na Maria, hen­ki­lös­tö- ja työ­suo­je­lu­pääl­lik­kö, KTM, Oulu, Ter­vo­nen Mer­ja Kata­rii­na, pro­ses­si­vas­taa­va, Oulu, Yli­her­va Esa Ante­ro, kun­nos­sa­pi­to­pääl­lik­kö, Oulu.

Suo­men Val­koi­sen Ruusun I luo­kan mita­li kultaristein

Ala­ta­lo Kim­mo Kaler­vo, pää­luot­ta­mus­mies, Hau­ki­pu­das, Har­ju Toni Juha­ni, riko­sy­li­kons­taa­pe­li, Oulu, Het­tu­la Rit­va Mari­ta, vero­asian­tun­ti­ja, Oulu, Hiis­sa Mar­ja Anne­li, asian­tun­ti­ja, Oulu, Kai­sa­mat­ti Mart­ti Juha­ni, huol­to­mes­ta­ri, Oulu, Kar­hu Sari Kaa­ri­na, vies­tin­tä­asian­tun­ti­ja, Oulu, Kemo­la Hei­ni Mar­ja Heli­nä, eri­kois­sai­raan­hoi­ta­ja, omais­hoi­don ohjaa­ja, Oulu, Kon­tio Jaa­na Anne Kris­tii­na, dia­ko­nis­sa, Oulu, Lie­des Mar­ja-Lii­sa, osas­to­sih­tee­ri, Oulu, Luuk­ko­nen Tero Ilma­ri, van­hem­pi rikos­kons­taa­pe­li, Oulu, Malms­tedt Mik­ko Tuo­mas, vies­ti­mes­ta­ri, Oulu, Mäki­vie­rik­ko Juha Tapio, seu­ra­kun­ta­mes­ta­ri, Oulu, Paju­kos­ki Tii­na-Sis­ko Mar­jat­ta, osas­to­sih­tee­ri, Oulu, Ran­ki­nen Kari Tapio, huol­to­tek­nik­ko, Oulu, Ruus­ka Esa Tapio, myy­mä­lä­pääl­lik­kö, Oulu, Räi­hä Kari Tapa­ni, tak­siy­rit­tä­jä, Oulu, Sas­si Mark­ku Hen­rik, pal­ve­lu­pääl­lik­kö, Haukipudas.

Suo­men Val­koi­sen Ruusun I luo­kan mitali

Aapa­jär­vi Iiris Bir­git­ta, van­hem­pi rikos­kons­taa­pe­li, Oulu, Ala­raa­sak­ka Riit­ta-Lii­sa, suun­ter­vey­den alueo­sas­ton­hoi­ta­ja, Ii, Ala­vuo­tun­ki-Huo­vi­nen Ulla-Mai­ja, rat­kai­su­asian­tun­ti­ja, Oulu, Ant­ho­ni Jar­mo Heik­ki, myyn­tie­dus­ta­ja, Oulu, Aske­li Eija Tuu­lik­ki, hätä­kes­kus­päi­vys­tä­jä, Oulu, Haa­pa­pu­ro Kir­si Mar­jat­ta, palk­ka­tur­va-asian­tun­ti­ja, Oulu, Hir­vi­kos­ki Timo Jaak­ko, ohjaa­ja, Oulu, Häy­ry­nen Timo, alueoh­jaa­ja, Oulu, Junt­ti­la Arja Sis­ko Inke­ri, vero­sih­tee­ri, Oulu, Jämin­ki Lil­li Tuu­lik­ki, vero­sih­tee­ri, Oulu, Kareen Ten­ho Mikael, haas­te­mies, Kii­min­ki, Kari­nie­mi Kari Erk­ki Ante­ro, van­hem­pi kons­taa­pe­li, Oulu, Kehus­maa Eero Tapio, vuo­roe­si­mies, Oulu, Kei­häs­kos­ki Tee­mu Ans­si Ala­rik, van­hem­pi rikos­kons­taa­pe­li, Oulu, Kerä­nen Päi­vi Susan­na, pal­ve­lu­neu­vo­ja, Oulu, Kyl­lö­nen Jaa­na Mar­ket­ta, pre­mium-varain­hoi­ta­ja, Oulu, Lei­no­nen Airi Mai­ja, kiin­teis­tö­as­sis­tent­ti, Oulu, Lep­pi­vuo­ri Tei­ja Marit­ta, asia­kas­tuen asian­tun­ti­ja, Oulu, Pul­li Rei­jo Lau­ri Juha­ni, kon­duk­töö­ri, Jääli.