Sil­ta­työ­maa ete­nee kou­lu­lais­ten häi­riin­ty­mät­tä – Nyt sil­taa odo­te­taan jouluksi

Jak­ku­ky­lään raken­net­ta­van kevyen lii­ken­teen riip­pusil­lan joen poh­jois­puo­lei­nen pää on Jakun kou­lun vie­res­sä. Kun sil­lan raken­ta­mi­nen aloi­tet­tiin kak­si vuot­ta sit­ten, kävi Ran­ta­poh­ja kou­lul­la jutut­ta­mas­sa opet­ta­ja Mar­kus Kup­sa­laa ja hänen opet­ta­maan­sa kou­lun vii­det­tä ja kuu­det­ta luok­kaa. “Sil­lan raken­ta­mi­nen alkoi – Tule­vat sil­lan­käyt­tä­jät seu­raa­vat raken­ta­mis­ta aitio­pai­kal­ta” otsi­koi Ran­ta­poh­ja tuon jut­tun­sa 21.11.2019. Oppi­laat odot­ti­vat riip­pusil­taa innois­saan. “Jos sil­ta­työ­maa alkaa kiin­nos­taa niin, että ope­tus lii­kaa häi­riin­tyy, sit­ten vedän säle­kaih­ti­met kiin­ni”, ker­toi Kup­sa­la jutussa. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Hau­ki­pu­taan valt­tei­na vireys ja kasvu

Mei­dän Hau­ki­pu­das ‑mark­ki­noi­den myy­jäi­sis­sä Jatu­lis­sa oli säpi­nää salin täyt­tyes­sä myy­jis­tä ja kävi­jöis­tä lau­an­tai­na. Nyt jo 41. ker­ran jär­jes­tet­ty­jen Hau­ki­pu­das­päi­vien myy­jäi­set on päi­vien ylei­sö­rik­kain tapah­tu­ma, niin myös nyt. Hau­ki­pu­das­päi­vät toteu­tet­tiin nyt hie­man uudis­tu­nei­na ja tuo­reen nimen alla: Mei­dän Hau­ki­pu­das markkinat!

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
“Fii­lis on hyvä”–Jäälihallin yrit­tä­jät otta­vat uuden sopi­muk­sen ilol­la vastaan

Jää­li­hal­li Oy:n yrit­tä­jät Tii­na ja Jaak­ko Leh­ti­so­la ovat innos­tu­nei­ta ja hel­pot­tu­nei­ta. Maan­vuo­kra­so­pi­muk­sen päät­ty­mi­suh­ka ja uhka hal­lin alu­een kaa­voit­ta­mi­ses­ta muu­hun käyt­töön on väis­ty­nyt, kun kau­pun­ki teki yrit­tä­jien kans­sa uuden vuo­kra­so­pi­muk­sen, joka ulot­tuu aina vuo­teen 2046 saak­ka. Alku­pe­räi­nen, vuon­na 2029 päät­ty­vä sopi­mus oli alle­kir­joi­tet­tu vuon­na 1987 hal­lin perus­ta­mi­sen aikaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Uta­jär­ven susi­lau­ma vie­rai­lee usein Ylikiimingissä

Vep­sän ja Ala­vuo­ton alu­eel­ta tulee Kii­min­gin-Yli­kii­min­gin riis­tan­hoi­to­yh­dis­tyk­sel­le sekä näkö- että jäl­ki­ha­vain­to­ja susis­ta aina sil­loin täl­löin. Peto­yh­dys­hen­ki­lö Pent­ti Tolo­sen mukaan havain­not joh­tu­vat Yli­kii­min­gin alu­eel­la vie­rai­le­vas­ta ja ajoit­tain oles­ke­le­vas­ta niin sano­tus­ta Uta­jär­ven lau­mas­ta, joka on dna-näyt­tei­den perus­teel­la 4–5 suden kokoinen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausHuu­me­ti­lan­ne läh­te­nyt lapa­ses­ta, mopo­mii­tit muut­tu­neet perseilyksi

Alu­een huu­me­ti­lan­tees­ta iiläis­nuor­ten van­hem­mil­le vii­me kes­ki­viik­ko­na puhu­nut van­hem­pi kons­taa­pe­li Jaak­ko Kaa­ki­nen ker­toi synk­kiä totuuk­sia. Iin ja Hau­ki­pu­taan alu­een pai­kal­lis­po­lii­sien päi­väs­tä kuluu iso osa huu­mei­siin liit­ty­vien asioi­den selvittämiseen. 

– Huu­me­ti­lan­ne on täl­lä kyläl­lä aika lail­la läh­te­nyt lapa­ses­ta. Ihmi­siä ote­taan huu­mei­siin liit­ty­vis­tä rötök­sis­tä kiin­ni ja ainei­den ja asei­den alku­pe­rää sel­vi­te­tään päivittäin. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hyvin­voin­tia­lu­een mahdollisuudet

Saam­me tam­mi­kuus­sa his­to­riam­me ensim­mäi­set alue­vaa­lit. Täs­sä vali­taan maa­kun­nal­li­nen val­tuus­to, joka vas­taa nykyi­ses­tä eri­kois­sai­raan­hoi­dos­ta sekä alu­eem­me 30 kun­nan tähän asti hoi­ta­mas­ta perus­ter­vey­den­hoi­dos­ta sekä sosi­aa­li­toi­mes­ta. Myös pelas­tus­lai­tos uudistuu.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Teks­ta­rit

Sinä rauk­ka­mai­nen pys­sy­mies, joka hiip­pai­lit Tan­ni­lan Por­kan­nie­mel­lä ja ammuit koti­kis­san piha-alu­eel­la. Onko sul­la omaa­tun­toa ollen­kaan? Häpiä veikkosten.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus