Ismo Alan­gon urhei­lu­la­ji ja hyön­teis­ten hen­gi­tys eivät auen­neet Iin visassa

Venä­jän suu­rin etni­nen vähem­mis­tö­kan­sa, Rii­gi­ko­gun paik­ka­lu­ku, Mitä ovat hip­pu­lat, kun ne vin­ku­vat ja Kir­si Kun­nas-vai­naan avio­mies? Kaik­kia näi­tä ja 30 muu­ta poh­dit­tiin Iin Järk­kä­vi­sas­sa tasai­sis­sa mer­keis­sä. Toh­ve­li­rois­tot hyy­tyi­vät puo­li­mat­kan joh­dos­ta, kun mm. Yel­low Rive­rin tui­ki tut­tu esit­tä­jäbän­di ei tul­lut mie­leen, Mus­kan etu­ni­mi vaih­tui Mir­jak­si ja toi­nen vih­je­ky­sy­mys jäi ykkö­seen. Alku­puo­len kol­mo­set tuli­vat hip­pu­lois­ta, Paul Bocuse-kil­pai­lus­ta ja vih­jees­tä. Kak­kos­puo­li oli kovas­ti ykkös­voit­toi­nen, kun tar­kas­ta­ja piir­si kol­mo­sen vain ilman­suun­ta­val­tiois­ta ja kak­ko­sen maa­il­man molem­mis­ta sult­taa­ni­kun­nis­ta. Hyvää tie­to oli Hor­ne­tin kii­to­ra­dan pituu­des­ta, lym­fas­ta ja Baye­rin yhteisöveroista.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Päät­tä­jäl­tä: Tar­koi­tus pyhit­tää keinot?

Tämä syk­sy on ollut Iin kun­ta­po­li­tii­kas­sa ras­kas. Olem­me jou­tu­neet käsit­te­le­mään asioi­ta, jois­ta kukaan tus­kin haluai­si päät­tää. Sosi­aa­li­sen median kes­kus­te­lu ja muut lie­veil­miöt ovat nous­seet pin­taan rajus­ti. Itse olen ollut muka­na jo kol­me kaut­ta, eikä vas­taa­vaa ole aiem­min tapahtunut. 


Val­tuus­toa­loi­te hen­ki­lös­tön pal­kit­se­mi­ses­ta ja eduista

Hau­ki­pu­taa­lai­nen perus­suo­ma­lais­ten vara­val­tuu­tet­tu Anne­ma­ri Eno­jär­vi teki Oulun kau­pun­gin­val­tuus­tol­le vas­ti­kään val­tuus­toa­loit­teet, jos­sa vaa­di­taan Smar­tum-sete­lei­den palaut­ta­mis­ta kau­pun­gin työn­te­ki­jöil­le sekä hen­ki­lös­tön pal­kit­se­mis­ta hyväs­tä suo­riu­tu­mi­ses­ta korona-aikana. Hyvin­voin­tia­lu­een mahdollisuudet

Saam­me tam­mi­kuus­sa his­to­riam­me ensim­mäi­set alue­vaa­lit. Täs­sä vali­taan maa­kun­nal­li­nen val­tuus­to, joka vas­taa nykyi­ses­tä eri­kois­sai­raan­hoi­dos­ta sekä alu­eem­me 30 kun­nan tähän asti hoi­ta­mas­ta perus­ter­vey­den­hoi­dos­ta sekä sosi­aa­li­toi­mes­ta. Myös pelas­tus­lai­tos uudistuu.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Teks­ta­rit

Sinä rauk­ka­mai­nen pys­sy­mies, joka hiip­pai­lit Tan­ni­lan Por­kan­nie­mel­lä ja ammuit koti­kis­san piha-alu­eel­la. Onko sul­la omaa­tun­toa ollen­kaan? Häpiä veikkosten.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Alue­vaa­lit ovat myös sosi­aa­li­pal­ve­lu­jen vaalit

Jul­ki­ses­sa kes­kus­te­lus­sa alue­vaa­leis­ta koros­tuu ter­vey­den­huol­to ja miten se tule­vai­suu­des­sa jär­jes­te­tään. Aivan lii­an vähäl­le huo­miol­le ja kes­kus­te­lul­le ovat jää­neet sosi­aa­li­pal­ve­lut, jois­ta myös tule­va hyvin­voin­tia­lue vas­taa. Alue­vaa­lit eivät ole siis pel­käs­tään ter­veys­vaa­lit ja itse asias­sa sosi­aa­li­huol­to työl­lis­tää tule­vil­la hyvin­voin­tia­lueil­la enem­män ammat­ti­lai­sia kuin terveydenhuolto.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus