Maa­lis­maan­tien kevyen lii­ken­teen väy­lää suun­ni­tel­laan vuo­del­le 2023

Suunnitelmaluonnosta esiteltiin keskiviikkoiltana yleisölle.Suunnitelmaluonnosta esiteltiin keskiviikkoiltana yleisölle.

Maa­lis­maan­tiel­le välil­le Asemakylä–Paasonperä raken­net­ta­van kevyen lii­ken­teen väy­län tie­suun­ni­tel­ma­luon­nos on näh­tä­vil­lä. Tavoit­tee­na on, että noin kah­den kilo­met­rin mat­kal­le tule­va tie raken­ne­taan vuon­na 2023. Suun­ni­tel­mia ylei­sö­ti­lai­suu­des­sa vii­me kes­ki­viik­koil­ta­na esi­tel­lyt Poh­jois-Poh­jan­maan ELY-kes­kuk­sen tie- ja raken­nus­suun­nit­te­lu­vas­taa­va Ari Kuo­te­sa­ho ker­toi, että luon­nok­ses­ta voi jät­tää kom­ment­te­ja 17.11. saak­ka. Tilai­suu­des­sa ilme­ni­kin jo toi­vei­ta esi­mer­kik­si liit­ty­mis­tä. – Peri­aat­tee­na on, että kiin­teis­töä koh­ti säilyy… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus