Toi­mit­ta­jal­ta: On syy­tä olla huolissaan

Ehkäi­se­vän päih­de­työn vii­kon mer­keis­sä jär­jes­tet­tiin Iis­sä vii­me kes­ki­viik­ko­na valis­tus­ta kai­ken ikäi­sil­le. Päih­teis­tä ja nii­den aiheut­ta­mis­ta ongel­mis­ta puhui­vat kul­le­kin koh­de­ryh­mäl­le sovi­tel­tu­na niin polii­si, enti­nen nar­ko­maa­ni kuin muut­kin asiantuntijat.

Illal­la van­hem­mil­le jär­jes­te­tys­sä tilai­suu­des­sa kuul­tiin kat­sauk­sia myös pai­kal­li­ses­ta tilan­tees­ta, joka kuu­los­ti todel­la huo­les­tut­ta­val­ta. Huu­mei­ta käyt­tä­vät ja myy­vät nuo­ret iiläi­set tytöt ja pojat. Van­hem­mat sai­vat­kin vink­ke­jä esi­mer­kik­si sii­hen, min­kä­lai­sis­ta nuo­ren käy­tök­sen muu­tok­sis­ta on syy­tä olla huo­lis­saan. Nuor­ten mie­li ailah­te­lee, mut­ta jos muka­vas­ta nuo­res­ta tulee uhma­kas ja salai­le­va on syy­tä paneu­tua asiaan. 

Illan aika­na kysel­tiin, mik­si yhä useam­pi ja yhä nuo­rem­pi käyt­tää huu­mei­ta. Yhdek­si syyk­si ilme­ni nii­den help­po saa­ta­vuus. Tilai­suuk­sis­sa puhu­nut koke­mus­asian­tun­ti­ja tote­si, että ennen huu­mei­ta saa­dak­seen piti tun­tea joku nii­tä välit­tä­vä, mut­ta nyt nii­tä voi tila­ta äly­pu­he­li­mel­la. Polii­si lisä­si hel­pon saa­ta­vuu­den lisäk­si lis­taan edul­li­suu­den ja hajuttomuuden.

Valis­tus­ti­lai­suu­den esi­tyk­sis­sä vii­tat­tiin myös vaa­ti­muk­siin kan­na­bik­sen käy­tön lail­lis­ta­mi­ses­ta. Vaa­ti­muk­set sai­vat täs­sä poru­kas­sa jyr­kän tuomion.

Polii­si rau­hoit­te­li van­hem­pai­nil­las­sa kuu­li­joi­ta, että kaik­kien ei ole syy­tä olla huo­lis­saan. Vaik­ka huu­mei­den käy­tön yleis­ty­mi­sen aiheut­ta­mat ongel­mat näky­vät kylä­ku­vas­sa, eivät nii­tä toki kaik­ki käy­tä. Lie­nee kui­ten­kin niin, että aina on syy­tä olla aina­kin pik­kui­sen huolissaan.