Illin­kos­ken mai­se­ma kohenee

Kai­vin­ko­ne on vii­me vii­kos­ta läh­tien liik­ku­nut Illin­saa­ren ran­nal­la Illin­kos­ken tun­tu­mas­sa. Kysees­sä on Iijoen van­han luon­no­nuo­man eli Raa­sa­kan van­han uoman kun­nos­ta­mi­seen liit­ty­vä hanke. 

– Alu­eel­ta on pois­tet­tu vesak­ko­ja ja risuk­ko­ja. Tän­ne on ajet­tu lou­hik­koa luis­kan ver­hoi­luun, seu­raa­vak­si ale­taan teh­dä veden­pin­taa nos­ta­vaa poh­ja­pa­toa. Lohi­ka­lo­jen kutu­paik­ko­jen kun­nos­tus aloi­tet­tiin jo vii­me vuon­na, luet­te­lee Raa­sa­kan van­han uoman neu­vot­te­lu­kun­nan jäsen ja nyt teh­tä­vän kun­nos­tuk­sen työn­joh­ta­ja Sep­po Paak­ko­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Eurois­ta kaik­ki irti – myös kaupunkipyörissä

Oulun kau­pun­gil­la on vai­kea talou­del­li­nen tilan­ne. Vel­ka­mää­rä kas­vaa kas­va­mis­taan. Jokai­sen bud­je­toi­dun euron täy­tyy men­nä sata­pro­sent­ti­ses­ti käyt­töön edis­tä­mään oulu­lais­ten hyvin­voin­tia ja arjen suju­vuut­ta. Kes­kus­ta äänes­ti yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­nas­sa sen puo­les­ta, että kau­pun­ki­pyö­rä­han­kin­taa ei nykyi­sel­lä mal­lil­la jatketa. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kuu­kau­den esi­ne: Kau­laus­lau­ta ja ‑tuk­ki

Kau­laus­lau­taa ja ‑tuk­kia on käy­tet­ty ennen man­ke­lin yleis­ty­mis­tä pel­la­vais­ten ja puu­vil­lais­ten lii­na­vaat­tei­den silit­tä­mi­seen. Kau­laus-sana tulee ruot­sin kie­len sanas­ta kav­la. Täs­tä voi pää­tel­lä, että lau­ta ran­tau­tui Suo­meen Ruot­sis­ta. Museoi­den kokoel­mien van­him­mat kau­laus­lau­dat ovat 1600-luvul­ta, jol­loin vii­meis­tään kau­laa­mi­nen on tul­lut ylei­seen käyt­töön Poh­jan­maan vau­raim­mis­sa taloissa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausJää­liin Mat­ka­huol­lon palvelupiste

Jää­lin Euro95-kaup­paan ava­taan loka­kuun 25. päi­vä Mat­ka­huol­lon pal­ve­lu­pis­te. Tähän saak­ka Kii­min­gin ja Jää­lin lähin Mat­ka­huol­lon pal­ve­lu­pis­te on ollut Hönt­tä­mäes­sä. Paket­ti­au­to­maat­te­ja löy­tyy sekä Kii­min­gis­tä että Jää­lis­tä. Jää­lis­sä Mat­ka­huol­lon paket­ti­pis­te on K‑supermarketissa. Pos­tin pal­ve­lu­pis­te puo­les­taan sijait­see K‑supermarket Jää­lis­sä, eikä Kii­min­gis­sä Pos­tin pal­ve­lu­pis­tet­tä ole lainkaan. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kesä­hel­lu veti salin täy­teen Kuivaniemellä

Kran­ni­teat­te­rin musiik­ki­teat­te­rie­si­tys Kesä­hel­lu ja hitit veti Kui­va­nie­men nuo­ri­so­seu­ran salin täy­teen ylei­söä lau­an­tai-ilta­na.  Pää­roo­lis­sa kesä­hel­lu­na esi­tyk­ses­sä ollut Kui­va­nie­mel­tä läh­töi­sin ole­va Tuomas.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Nel­jä­tois­ta­vuo­tias Otso Kyl­lö­nen kaa­toi ensim­mäi­sen hirvensä

Nel­jä­tois­ta­vuo­tias Otso Kyl­lö­nen ampui ensim­mäi­sen hir­ven­sä loka­kuun ensim­mäi­se­nä sun­nun­tai­na. Hänen isän­sä Juk­ka läh­ti tuol­loin aamul­la hir­vi­jah­tiin per­heen kar­ja­lan­kar­hu­koi­ra Tikin kanssa.…… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausMet­sä­no­mis­ta­jat teh­tä­viä pohtimassa

Kol­men met­sän­hoi­to­yh­dis­tyk­sen perin­tei­nen met­sä­tai­to­kil­pai­lu kisat­tiin täl­lä ker­taa Iin Ala­ran­nan kan­gas­maas­tos­sa. Var­sin kos­teas­ta kelis­tä huo­li­mat­ta saa­tiin Iin, Yli-Iin ja Koil­lis­maan met­sän­hoi­to­yh­dis­tyk­sis­tä sekä alu­een ulko­puo­li­sis­ta kil­pai­li­jois­ta kasaan kol­mi­kym­men­päi­nen jouk­ko “sit­kei­tä sis­se­jä”, joil­ta ei mär­kä met­sä eikä tai­vaal­ta valu­va sade estä­nyt kisaan osallistumista.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus